×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про затвердження Положення про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

20 Лютого 2020, 12:30

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.02.2020

 

№ 22

 

Про затвердження Положення

про сектор фінансово-господарського

забезпечення апарату районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статті 41 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012  № 887:

 

1. Затвердити Положення про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, що додається.

2.   Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 17.08.2018  № 219 «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації ЗАДОРОЖНЮ Ларису та сектор фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

 

Голова                                                                                                    Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

04 лютого 2020 р. № 22

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор фінансово-господарського забезпечення

апарату районної державної адміністрації

 

Загальні засади

 

 1. Сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, без права юридичної особи публічного права, який утворюється головою районної державної адміністрації для ведення бухгалтерського обліку, забезпечення, в межах своїх повноважень, фінансування підрозділів районної державної адміністрації, а також здійснення господарської діяльності.
 2. Сектор з основної діяльності підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації, з інших питань - керівнику апарату районної державної адміністрації.
 3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

Основні завдання та функції сектору

1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів з відображенням господарських операцій на підставі первинних документів.

 1. Забезпечує відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
  1. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
  2. Забезпечує складання кошторису видатків та плану асигнувань на утримання апарату райдержадміністрації і подає їх на погодження до  фінансового управління райдержадміністрації та затвердження до облдержадміністрації, забезпечує складання кошторису видатків та плану асигнувань  структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи (далі структурні підрозділи),   довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету і подає їх на погодження до  фінансового управління райдержадміністрації;
  3. Забезпечує виконання загальнодержавних і регіональних програм, законів та інших нормативно-правових актів.
  4. Розробляє проекти розпоряджень щодо організації ведення бухгалтерського облiку в  райдержадміністрації.

4.        Проводить аналіз виконання кошторису, організовує роботу з бюджетного планування, визначає структуру кошторису витрат на наступний рік та наступні за плановим два бюджетних періоди.

9. Вносить пропозиції щодо структури штатного розпису апарату  та структурних підрозділів райдержадміністрації, встановлення розміру посадових окладів, надбавок, визначення розміру матеріальної допомоги та премії.

10. Здійснює розрахунки з працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації  із заробітної плати, веде особові картки з її нарахування.

11. Працює з персональними даними працівників  райдержадміністрації та вживає заходів щодо дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

12. Здійснює розрахунки з працівниками райдержадміністрації щодо витрат, понесених у відрядженнях, з постачальниками та підрядниками.

13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

14. Забезпечує облік руху активів установи, контролює їх списання, проводить інвентаризацію коштів та майна, що знаходяться на балансі  райдержадміністрації, контролює наявність майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

15. Забезпечує правильність зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації.

16.      Забезпечує своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

17. Надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звітності.

18. За дорученням керiвництва готує вiдповiдi з питань бухгалтерського облiку та звiтностi на запити вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади та інших структур.

19.  Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій,  депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

20. Забезпечує вчасне складання та подання по  райдержадміністрації та зведеної місячної, квартальної, річної фінансової, бюджетної та статистичної звітності до відповідних органів.

21. Організовує контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб стосовно обліку та збереження майна, яке знаходиться на їх відповідальному зберіганні.

22. Здiйснює облiк, систематизацiю та зберiгання нормативних документiв щодо бухгалтерського облiку та звiтностi.

23. Здійснює контроль за дотриманням фінансової та касової дисципліни, цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, матеріально-технічних ресурсів  райдержадміністрації.

24. Забезпечує збереження первинних бухгалтерських документів та передачу їх в архів райдержадміністрації у встановленому порядку.

 

Сектор має право

 

1.        Представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції сектору, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

2.        Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до сектору структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.        Залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції, одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали щодо здійснення покладених на сектор функцій.

4.      Готувати і вносити проекти розпоряджень районної державної адміністрації з питань, що відносяться до його функцій.

5.        Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, здійснення фінансово-господарської діяльності.

6.        Вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю та методик процесів сектору фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

7. Вимагати від працівників райдержадміністрації дбайливого ставлення до майна установи.

8. Вимагати від працівників раціонального та економного використання енергоносіїв та витратних матеріалів установи.

9. Подавати в установленому порядку пропозиції голові, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації щодо:

- створення умов для належного збереження майна, цільового та  ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення оптимальної структури сектору та чисельності її працівників;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості.

Організація роботи сектору

 

1.        Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян.

2.        Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно з Законом України «Про державну службу».

3. Завідувач сектору - головний бухгалтер:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати  діяльності сектору, сприяє створенню належних умов  праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) розробляє посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

5) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ;

6) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

7) погоджує кандидатури працівників сектору, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

8) надає пропозиції та готує відповідні розпорядження щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

9) надає пропозиції щодо:

- визначення оптимальної структури сектору та чисельності її працівників;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- притягнення до відповідальності працівників сектору та працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за результатами контрольних заходів, проведених державними органами;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

10)  підписує звітність та має право другого підпису на фінансових документах,  які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; перерахування доходів працівників на їх рахунки; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;

11) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника апарату районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

12) вносить пропозиції про вдосконалення роботи щодо захисту персональних даних;

13) здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною державною адміністрацією;

- складанням звітності відповідно до чинного законодавства;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної державної адміністрації;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості районної державної адміністрації та її інших структурних підрозділів;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

14)  погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

15)подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення  з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16)  здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4.Завідувач сектору - головний бухгалтер у разі отримання від голови  районної державної адміністрації наказу вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову райдержадміністрації про неправомірність такого наказу, а у разі отримання даного наказу повторно, надсилає голові обласної державної адміністрації та керівнику управління Державної казначейської служби України в Смілянському районі Черкаської області відповідне повідомлення.

5.Завідувач сектору - головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень при затвердженні загальної структури чисельності та фонду оплати праці працівників апарату райдержадміністрації.

7. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах граничної чисельності та фонду оплати праці апарату райдержадміністрації.

 

 

Завідувач сектору фінансово-

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації                                   Людмила КОЦУКОНЬ