×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про затвердження Положення про сектор з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

21 Січня 2020, 09:24

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

20.01.2020

 

№ 3

 

 

Про затвердження Положення про сектор

з питань надання адміністративних  послуг

районної державної  адміністрації

 

Відповідно статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 12,13 Закону України  «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України  від 26.02.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

 

1.  Затвердити Положення про сектор з питань надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 09 серпня  2019 року №127 «Про затвердження Положення про відділ з питань  надання адміністративних послуг районної державної  адміністрації».

 

Голова                                                                                       Валерія  БАНДУРКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської районної  державної адміністрації

20 січня 2020 р. № 3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

1. Сектор  з питань надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації та входить до її складу.

2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний обласній державній адміністрації та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями  обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, рішеннями обласної та районної ради, а також цим Положенням.

4. Сектор створений для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг.

5. Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг;
 

3) організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної  кількості  відвідувань суб’єктів  звернень;

4) здійснює заходи щодо спрощення процедури отримання адміністративних  послуг та поліпшення  якості  їх  надання;

5) забезпечує інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання  адміністративних  послуг, що надаються  через  адміністратора;

6)здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

7) забезпечує здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

8) здійснює надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

9) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

10) бере участь у підготовці пропозицій до проектів программ соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної  одиниці;

11) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

12) бере  участь у підготовці заходів  щодо регіонального розвитку;

13) розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно – правових актів з питань реалізації  галузевих  повноважень;

14) бере участь у погодженні проектів нормативно–правових актів, розроблених  іншими  органами  виконавчої  влади;

15) бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно–правовихактів, головними розробниками яких є  інші  структурні  підрозділи;

16) бере участь у підготовці звітів  районної  державної  адміністрації для їх розгляду на сесії  відповідної  місцевої  ради;

17) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

18) забезпечує  здійснення  заходів  щодо  запобігання  і  протидії  корупції;

19) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів  зустрічей  делегацій  і  робочих  груп  у  межах  своїх  повноважень;

20) розглядає  в установленному законодавством порядку звернення громадян;

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних  місцевих  рад;

22) забезпечує  доступ  до   публічної  інформації,  розпорядником   якої  він  є;

23) постійно  інформує  населення про стан здійснення  визначених законом  повноважень;

24) надає методичну допомогу органам місцевого  самоврядування з питань здійснення  наданих  їм   законом  повноважень   органів   виконавчої   влади;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання   архівних  документів;

26) забезпечує   захист   персональних  даних;

27) здійснює  передбачені  законом   галузеві   повноваження;

28) здійснює   іншіпередбаченізакономповноваження.

6. Сектор  для здійснення  повноважень та виконання  завдань, що  визначені, має  право:

1) одержувати від суб’єктів  надання  адміністративних  послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з  наданням  таких послуг, в установленному законом порядку;

2) погоджувати  документи (рішення) в  інших  державних органах та органах місцевого  самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної  послуги  без  залучення  суб’єкта  звернення з дотриманням вимог  Закону  України «Прозахист  персональних даних»;

3) інформувати голову райдержадміністрації та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розглядузаяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) порушувати клопотання перед головою райдержадміністрації щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу та центру надання  адміністративних  послуг;

5) з метою підготовки проектів актів (розпоряджень) та інших документів залучати, за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, спеціалістів, а також розробляти і здійснювати заходи, які проводяться відділом, відповідно до покладених на нього завдань; 
6) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання, або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами райдержадміністрації; 
7) брати участь у нарадах та засіданнях колегій районної державної адміністрації, знайомитися із звітами та іншими матеріалами.

7. Сектор в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з головою районної державної адміністрації згідно з вимогами чинного законодавства про державну службу.

9. Завідувач сектором:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

3) розглядає посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації ;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення   ефективності  роботи  сектору ;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів  роботи;

7) може  входити до складу  колегії  районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо  розгляду на засіданнях  колегії  питань, що належать до компетенції  сектору , та розробляє проекти  відповідних  рішень;

9) може  братии  участь у засіданнях  органів  місцевого  самоврядування;

10) представляє  інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними  підрозділами  районної  державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними  органами виконавчої влади, органами місцевого  самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням  керівництва   районної державної адміністрації;

11 ) подає  голові державної  адміністрації  пропозиції  щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх  заохочення та притягнення до дисциплінарної  відповідальності;

12) проводить особистий  прийом  громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

13) забезпечує дотримання  працівниками сектору правил внутрішнього трудового  розпорядку  та  виконавської  дисципліни;

14)  здійснює  інші  повноваження, визначені  законом.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору  визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями завідувача сектору  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог  до виконання кошторисів  бюджетних установ , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2002 року №228.

12. Районна державна адміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань надання адміністративних послуг.

13. Покладення інших обов’язків на працівників  сектору  з питань надання адміністративних послуг, не передбачених цим Положенням, не допускається.

14.Сектор  утворений  як самостійний структурний підрозділ районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права.

 

Завідувач сектору  з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                          Людмила СТРУЖКО