×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Про забезпечення формування місцевих бюджетів району на 2020 рік

07 Жовтня 2019, 09:35

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

27.09.2019

 

№ 162

 

Про забезпечення формування
місцевих бюджетів району
на 2020 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання частин 3-5 статті 75 Бюджетного кодексу України, для забезпечення реалізації Закону України      від 06 грудня 2018 року № 2646-VIII  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», заходів з реалізації Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805, та з метою своєчасного і ефективного складання та виконання районного бюджету на плановий рік за програмно-цільовим методом:

 

1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити отримання від відповідних органів Державної Податкової Служби розрахунків прогнозних обсягів дохідної частини бюджетів органів місцевого самоврядування та районного бюджету на 2020 рік, з урахуванням фактично отриманих у минулі роки надходжень до бюджетів, відповідно до затверджених методик та правил за окремими видами дохідних джерел з урахуванням змін податкового законодавства.

2. Забезпечити до 10 жовтня 2019 року подання фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

1) відділу освіти районної державної адміністрації – даних про облік дітей дошкільного віку, які проживають у населених пунктах району, прикріплених до діючих дошкільних закладів або тих, що планується відкрити;

2) відділу економіки та житлово-коммунального господарства районної державної адміністрації :

основних  прогнозних макроекономічних  показників розвитку району на 2020-2022 роки;

пропозицій та розрахунків щодо фінансування з районного та бюджетів органів місцевого самоврядування  заходів програми економічного та соціального розвитку, регіональної програми розвитку малого підприємництва на наступний рік;

прогнозного  обсягу помісячних  надходжень від відчуження майна спільної власності територіальних громад району на 2020 рік;

пропозицій щодо пріоритетних напрямів фінансової підтримки інвестиційних та інноваційних проектів 2020-2022 роки, розроблених разом з відділом економіки та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;

прогнозного  обсягу помісячних надходжень до районного бюджету у 2020 році податку на прибуток підприємств комунальної власності в розрізі підприємств, установ і організацій, які, згідно з рішенням районної ради, визначені спільною власністю територіальних громад району.

3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання бюджетних запитів на 2020 рік:

1) подати фінансовому управлінню райдержадміністрації в установлені ним терміни:

потребу в коштах на утримання підпорядкованих установ і проведення заходів за кодами функціональної та економічної класифікації за загальним фондом районного бюджету;

прогнозні обсяги власних надходжень бюджетних установ за кодами доходів бюджетної класифікації;

2) під час складання бюджетних запитів на 2020 рік:

забезпечити оптимізацію витрат розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного розпорядника;

не допускати включення до проектів місцевих бюджетів на 2020 рік видатків, повноваження для проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними нормативно-правовими актами;

провести оптимізацію кількості місцевих програм, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання тільки тих із них, які забезпечують здійснення основних функцій і завдань та мають нормативно-правове підґрунтя;

обґрунтувати доцільність продовження періоду виконання бюджетних  програм та потребу у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності   за окремими критеріями;

забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв.

3) відповідно до пункту 4 статті 21 Бюджетного кодексу України для складання прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подати до 20 жовтня 2019 року фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

індикативні прогнозні показники видатків та кредитування районного бюджету за галузевим призначенням на 2021 та 2022 роки;

пріоритети розвитку відповідної галузі;

заходи, які передбачається здійснити у 2021 та 2022 роках;

основні результати, яких планується досягти.

4.Виконавчим комітетам  сільських рад:

1) забезпечити формування місцевих бюджетів на 2020 рік;

2) організувати роботу з оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів, у тому числі оптимального зменшення непершочергових видатків;

3) здійснити заходи щодо приведення штатної чисельності працівників бюджетної сфери у відповідність із фінансовими ресурсами місцевих бюджетів;

4) упорядкувати структуру та назви бюджетних програм, не допускати  планування у проектах місцевих бюджетів на 2020 рік бюджетних програм, назви яких не визначають конкретного цільового спрямування, не мають нормативно-правового підґрунтя;

5) на виконання статті 93 Бюджетного кодексу України до 10 жовтня  поточного року укласти угоди про передачу коштів між місцевими бюджетами   на здійснення видатків місцевих бюджетів, про що повідомити фінансове управління районної державної адміністрації.

5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконавчим комітетам  сільських рад у разі виникнення необхідності та керуючись цим розпорядженням своєчасно подавати фінансовому управлінню районної державної адміністрації додаткову інформацію для проведення ґрунтовних розрахунків бюджетів усіх рівнів на 2020 – 2022 роки.

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити складання проекту районного бюджету на 2020 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до вимог цього розпорядження та подати його на розгляд та схвалення районній державній адміністрації.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на фінансове управління районної державної адміністрації.

 

 

Перший заступник голови                                                        Олексій ПЄЧНІКОВ