×

Діяльність РДА

Район сьогодні

ПРОГРАМА розвитку туризму в селах Смілянського району «Берегиня» на 2017-2024 роки

01 Листопада 2017, 12:59

ПРОГРАМА

розвитку туризму в селах Смілянського району «Берегиня»

на 2017-2024 роки

1.  Загальні відомості про Програму

Назва ПрограмиПрограма розвитку туризму в селах Смілянського району Черкаської області

Територія, на якій здійснюватиметься діяльність за Програмою

Території сіл Смілянського району Черкаської області

Бюджет Програми

650 000,0 (шістсот п’ятдесят тисяч) грн.

-   на 2017 рік – 55000,00 грн,

- на 2018 – 2024 роки визначається щорічно при затвердженні плану заходів щодо реалізації Програми, а також можуть уноситися нововведення та корективи відповідно до змін і доповнень до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях, у зв’язку з розширенням меж туристичної сфери в населених пунктах району та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми

Термін реалізації Програми

2017 – 2024 роки  (згідно з Європейськими стратегіями)

ІІ.  Загальні положення

На разі одним із пріоритетних напрямів сталого розвитку держави в цілому та підвищення якості життя населення проголошено туризм [ 1, 2, 3 ].

Проте, слід зазначити, на законодавчому рівні супровід туристичної ідеї має певні проблеми, зокрема: повернення проекту реалізації «Стратегії розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки»  на доопрацювання, відсутність  фінансово-економічних розрахунків з боку держави тощо [ 4, 5 ].

На наш погляд, передумови для інтенсивного розвитку туризму в регіонах є, адже кожен куточок України володіє значним туристсько-рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними умовами, переважно рівнинним ландшафтом, багатством флори й фауни,

розвиненою мережею транспортних сполучень, культурно-історичними пам’ятками тощо. Не є винятком і Смілянщина, яка, на жаль, не дуже відома на туристичній мапі Черкащини.

Тому вже сьогодні є потреба у створенні системних і комплексних умов для розвитку туризму в районі, суть якого полягає у належному пристосуванні природних територій для туристичних маршрутів, об?єктів культурної спадщини для відвідування туристами; забезпеченні їх відповідним інфраструктурним облаштуванням та інформаційним забезпеченням. Адже очікування нормативного регулювання вiдносин у галузi туризму гальмуватиме економічний розвиток не лише в регіоні, а й загалом у державі. Варто на місцевому рівні вже сьогодні здійснювати конструктивні заходи в межах правового поля щодо реалiзацiї основних напрямiв державної полiтики в галузi туризму з метою забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузi економiки України, яка сприяє зростанню зайнятості, диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і курортів пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей; підвищує інноваційність національного господарства, збереженню й розвитку культурного потенціалу тощо.

Проаналізувавши на сьогодні розвиток туризму та особливості його інфраструктури у Смілянському районі, нами визначено, що  на Смілянщині формується  переважно сільський зелений туризм як специфічна форма відпочинку на селі, зокрема у селі Сунки. Тому взявши за основу 4 вектори Стратегії
сталого розвитку "Україна - 2020": розвитку, безпеки, відповідальності, гордості та з метою впровадження  європейських стандартів життя на селі,  широкого використання природного, матеріального і культурного потенціалу певної території, прискорення економічного зростання району, пошуку додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць, нами обрано для розвитку такі види туризму: екологічний (зелений); сільський; культурно-пізнавальний; пригодницький та активний; науковий і освітній; розважальний [ 2 ].  Полем їх реалізації обрано сільську місцевість та довкілля сіл Смілянщини, які на основі інтегрованого підходу стануть єдиним туристичним маршрутом із різноманітними видами заходів.

Вирішення основних соціально-економічних проблем села:

 • забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури сіл Смілянщини;
 • зростання доходів та підвищення життєвого рівня сільських жителів при відносно невеликих фінансових затратах;
 • покращення благоустрою садиб у селі, розвиток інженерної та соціальної інфраструктури;
 • реалізація на місці продукції особистого підсобного господарства як готових продуктів харчування;
 • стимулювання охорони місцевих пам’яток, збереження місцевих звичаїв, фольклору, народних промислів;
 • моніторинг результативності та ефективності розвитку туристичної інфраструктури сіл;
 • залучення інвестиційних пропозицій розбудови туристичної інфраструктури в Смілянському районі;
 • формування та просування позитивного іміджу району, як території привабливої для туризму, що сприятиме збільшенню туристичних потоків на Смілянщину тощо.
 • зайнятість трудовою діяльністю сільського населення;
 • розширення асортименту присадибного господарства;
 • підвищення культурно-освітнього рівня сільського населення;
 • актуалізація здорового способу життя серед молоді сіл;

ІІІ.  Законодавча та нормативна база Програми

Ця Програма розроблена відповідно до Законодавчих та нормативних актів:

 • Конституції України;
 • законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про туризм”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про курорти”, “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про місцеве самоврядування в Україні”;“Про особисте селянське господарство”; “Про громадські об’єднання”;
 • Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12 січня 2015 року № 5/2015;
 • Указу Президента України від 10.08.1999 р. № 973/99 “Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року”;
 • “Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2022 року”,
 • Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5;
 • Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, п. 172, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р.
 • Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 459;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 224 «Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 455 «Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»;
  • Стратегії розвитку Черкаської області на 2015 – 2017 роки;
  • Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2016 рік;
  • Проекту програми розвитку  водного господарства Черкаської області до 2021 року;
  • Обласної цільової програми «Село Черкащини – 2020».

ІV.  Мета та основні завдання Програми

Мета Програми:

 • розроблення плану заходів щодо реалізації Програми з урахуванням особливостей інфраструктури сіл Смілянського району;
 • здійснення заходів, спрямованих на розвиток та створення ефективного механізму розбудови туризму на Смілянщині;
 • упровадження системи заходів різних видів туризму для сприяння підвищенню рівня добробуту сільського населення та скороченню міграції робочої сили із сільської місцевості, розширенню сфери зайнятості селян, пропагуванню здорового способу життя, а також відродженню та розвитку національних ремесел, культурних і фольклорних традицій, народних звичаїв тощо.
 • підвищення рівня поінформованості сільського населення про можливості самозабезпечення та самозайнятості. шляхом надання послуг у сфері туризму; 
 • допомоги сільським господарям в організації послуг туризму.

Основні завдання Програми:

 • створення цільових ініціативних груп мешканців сіл Смілянського району для реалізації Програми з урахуванням особливостей інфраструктури кожного населеного пункту;
 • проведення навчально-методичної діяльності щодо набуття та підвищення професійного рівня в галузі туризму серед мешканців сіл;
 • розроблення туристичних маршрутів з урахуванням заявлених видів діяльності мешканцями сіл;
 • сприяння ефективній рекламі туристичних маршрутів сіл не лише у Смілянському районі, а й у Черкаській області та за її межами;
 • сприяння у проведенні добровільної категоризації сільських садиб із метою зростання якості та асортименту наданих ними послуг у сфері зеленого туризму;
 • створення умов для розвитку туристичної та сервісної інфраструктури, благоустрою в селах;
 • відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Смілянщини, а також благоустрою водойм та прибережних зон;
 • залучення коштів грантів, міжнародної допомоги та громадських фондів до розвитку  туризму Смілянщини;
 • сприяння розвитку національних ремесел, культурних і фольклорних традицій, народних звичаїв тощо.
 • залучення населення сіл до різних видів туристичної діяльності;
 • сприяння залученню інвесторів у розвиток туризму району;
 • проведення широкомасштабних культурно-туристичних заходів у районі;

V.  Прогнозовані результати від реалізації Програми

У результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати:

 • зростання кількості туристів, які відвідають села Смілянського району;
 • зростання надходжень до місцевих бюджетів сільських та районної  рад;
 • удосконалення професійного рівня в галузі туризму мешканців сіл;
 • зростання кількості садиб сільського зеленого туризму в селах;
 • розширення сфери зайнятості сільського населення та створення нових робочих місць у селах;
 • збереження національних ремесел, культурних і фольклорних традицій, народних звичаїв;
 • можливість реалізації на місці продуктів особистого селянського господарства;
 • збереження та продовження народних промислів;
 • поширення здорового способу життя серед молоді;
 • розвиток сфери послуг;
 • поліпшення благоустрою в селах;
 • розвиток соціальної інфраструктури сіл;
 • якісний туристичний продукт, відповідність ціни до якості;
 • широкий асортимент туристичних послуг;
 • безпека туристів тощо.

VІ.  Прогнозовані ризики

 • політичні ризики (нестабільність політичної та економічної ситуації в державі, відсутність взаємозв‘язку та співпраці представників виконавчої влади, керівництва програми, громадськості);
 • комерційні ризики (зменшення попиту на товар (послуги), введення обмежень на реалізацію товарів (послуг), витіснення даного товару (послуг) з ринку конкуруючими товарами (послугами), ризики поставки, можливості втрати якості товару при доставці (з урахуванням терміну придатності), недофінансування Програми, утрата можливості забезпечення грантом/кредитом, за наявності останнього повернення кредиту та погашення кредиторської заборгованості у значних сумах тощо);
 • економічні ризики (ціновий фактор, інфляція, обмінний курс);
 • юридичні ризики (відсутність законодавчого/ правового поля тощо);
 • валютний ризик (імовірність утрати учасників Програми  доходу внаслідок зміни курсів валют).

VІІ.  Цільова група Програми

Цільовою групою програми є сільські мешканці, члени громадських об’єднань, підприємці, безробітні, жінки та молодь.

VІІІ.  Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, грантів, коштів суб'єктів туристичної діяльності, коштів міжнародної допомоги, фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законом.

ІХ.  Прогнозні обсяги фінансування Програми (бюджет)

 1. Бюджет Програми складає 650 000,0 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривень.
 1. Визначається щорічно при затвердженні плану заходів щодо реалізації Програми, а також уносяться нововведення та корективи відповідно до змін і доповнень до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях, у зв’язку з розширенням меж туристичної сфери в населених пунктах району та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми.

Х.  Термін реалізації Програми

Термін, протягом якого передбачається реалізувати Програму: 2017-2024 роки (згідно з Європейськими стратегіями). Проте Програма завершального етапу не має; базується на стратегії подальшого розвитку.

ХІ.  ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми

розвитку туризму в селах Смілянського району


Зміст заходу щодо розвитку туризму


Фінансування

Виконавці

Сума (грн.)

1. Організаційно – адміністративна діяльність

Адміністратори

3000

1.1. Створення цільових ініціативних груп мешканців сіл Смілянщини для реалізації Програми з урахуванням особливостей інфраструктури кожного села (забезпечення зв’язком, транспортом, обладнанням та матеріальним забезпеченням на інші організаційно-адміністративні витрати)

Голови сільських рад, Бондаренко О.А.


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми2. Навчально-методична діяльність

Адміністратори


15 000

2.1. Створити при сільських радах учбові майданчики з облаштуванням його тимчасовим учбовим модулем для проведення навчально-методичної діяльності щодо реалізації Програми

Голови сільських рад


2.2.Створити інформаційні ресурси (засоби комунікації, бази даних) та підвищити рівень інформованості, ділові навички та кваліфікацію учасників туристичних заходів, шляхом надання законодавчого забезпечення діяльності туризму, навчальних та консультаційних послуг

Бондаренко О.А.


2.3. Надавати організаційно-методичну допомогу сільським головам відповідних сільських рад щодо організації діяльності у сфері туризму

Бондаренко О.А.


Проводити пропагандистську роботу серед населення у сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері туризму

Голови сільських рад


Ініціювати та сприяти розгляду питання щодо розвитку туризму на сесіях відповідних сільських рад району

Голови сільських рад


2.4. Підготувати диференційовані списки власників приватних садиб, які мають можливість і бажання займатися сільським зеленим туризмом або вже займаються цим видом діяльності, для проведення навчальних програм

Голови сільських рад


Забезпечити розробку модуля навчання (програми та методичні матеріали тренінгів) із правових засад у галузі туризму та підприємництва; основ індустрії гостинності, організації обслуговування та харчування, послуг розміщення; маркетингу; категоризації; архітектурно-ландшафтного дизайну;  економіки; податкового законодавства; основ організації туризму тощо

Бондаренко О.А.


На основі розроблених модулів, використовуючи диференційований підхід, залежно від категорії, проводити короткотермінові навчальні курси для організаторів-супровідників туристичних маршрутів, господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом,  незайнятої сільської молоді тощо

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


Забезпечити розробку та виготовлення інформаційно-практичних матеріалів для цільової групи Програми

Бондаренко О.А.


Забезпечити розробку та видання інформаційних, рекламних і навчального-методичних матеріалів із питань сільського туризму

Бондаренко О.А.


Проводити підготовку фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів, провідників із пішохідного туризму, інструкторів з організації квестів), інструкторів з різних видів спортивних та розважальних заходів для обслуговування туристів, відповідно до обраного ними маршруту

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


Забезпечити відповідні сільські ради правовою, інформаційно-методичною базою з питань туризму

Голови сільських рад


Надавати консультації та допомогу власникам садиб, які виявили бажання розпочати діяльність у сфері сільського зеленого туризму щодо розробки бізнес-планів та отриманні грантів

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


Надавати консультації та допомогу особам, які бажають  розпочати власний бізнес у рамках розвитку  туризму в селах

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


Провести навчальні семінари та тренінги для учасників усіх категорій, які здійснюватимуть туристичну діяльність у селах району  з основ організації обслуговування туристів, правових аспектів діяльності, рівня якості послуг, що надаються; лекції з безпеки туризму

Бондаренко О.А.


Провести семінари-навчання для сільської незайнятої молоді з питань туризму з метою зацікавленості й поширення досвіду туристичної діяльності

Бондаренко О.А.


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми3. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність

Адміністратори

20000

3.1.Здійснити моніторинг щодо визначення можливості туристичного ресурсу сіл та розробки туристичних маршрутів

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко Р.А.


3.2. Визначити туристичний ресурс сіл та розробити туристичні маршрути

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко Р.А.


3.3. Організовувати виставки-ярмарки об’єктів сільського зеленого туризму (за наявності таких)

Голови сільських рад


3.4. Сприяти формуванню позитивного туристичного іміджу сіл та району шляхом створення рекламної продукції в рамках туристичної діяльності

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


3.5. Створити та забезпечувати підтримку інтернет-сторінки інформаційно-консультаційного характеру з метою популяризації туризму в районі, поінформованості туристів із питань  переліку туристичних маршрутів і послуг, які надаються, та їхньої вартості тощо

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко Р.А.


3.6. Проводити презентації  туристичної діяльності сіл району для засобів масової інформації тощо

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


3.7. Видавати рекламно-інформаційну продукцію для популяризації туризму в селах як у Смілянському районі, так і за його межами, і як розважальний напрям діяльності, так і важливий фактор забезпечення самозайнятості та підвищення рівня життя сільського населення

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


3.8. Популяризувати сільський туризм у засобах масової інформації

Члени цільових ініціативних груп,

Бондаренко О.А.


3.9. Сприяти утворенню об’єднань (асоціацій) та інших форм власників садиб сільського зеленого туризму й учасників-супровідників різних видів туризму чи маршрутів та розпочати їх пілотування

Усі учасники Програми


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми4. Контроль та моніторинг за дотриманням якості послуг


Грошев В. В.,

Бондаренко Р.А.,

представники органів влади та громадськості (за згодою)

25000

4.1. Здійснювати моніторинг розвитку сфери туризму в динаміці, якості наданих послуг у рамках туристичної діяльності в селах району з метою поширення кращого досвіду найпривабливіших маршрутів, їх реалізації з позиції досягнення цілей Програми

Грошев В. В.,

Бондаренко Р.А.,

представники органів влади та громадськості (за згодою)


4.2. Прогнозувати наслідки відхилень від плану реалізації Програми, можливі ризики та планувати шляхи їх ліквідації

Грошев В. В.,

Бондаренко Р.А.


4.3. Забезпечити розроблення системи дорожніх знаків, що інформуватимуть про туристичні маршрути, об’єкти туризму та туристичної інфраструктури сіл за результатами моніторингу

Голови сільських рад


4.4.Сприяти проведенню добровільної категоризації індивідуальних садиб сільського зеленого туризму (за наявністю таких)

Усі учасники Програми


4.5. Промоніторити результат проведених пілотних туристичних заходів (за наявності) з метою їх удосконалення

Грошев В. В.,

Бондаренко Р.А.


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми5. Сприяння розвитку інфраструктури


Адміністратори

250000

5.1. Сприяти вирішенню питання санітарної очистки рекреаційних населених пунктів

Голови сільських рад


5.2. Сприяти розробленню заходів щодо створення системи водовідведення та водоочищення в селах

Голови сільських рад


Сприяти будівництву локальних очисних споруд для садиб сільського зеленого туризму та надавати методично-консультативну допомогу з цих питань

Голови сільських рад, власники садиб


5.3. Сприяти забезпеченню благоустрою сіл, їх безперебійному електропостачанню, роботі закладів торгівлі й послуг та інші передумови для розвитку  туризму

Голови сільських рад


5.4. Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок району, а також заходів щодо благоустрою водойм та прибережних зон

Усі учасники Програми


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми6. Міжрегіональне та міжнародне співробітництво

Адміністратори

30000

6.1. Вивчати кращий досвід в Україні у сфері розвитку туризму та запроваджувати в селах Смілянського району

Усі учасники Програми


6.2. Сприяти залученню коштів грантів, міжнародної  допомоги та громадських фондів до розвитку туризму в селах

Усі учасники Програми
6.3. Налагоджувати міжнародне співробітництво та ділові відносини з організаціями, які займаються питаннями туризмуУсі учасники Програми


Сприяти залученню іноземних та національних інвесторів до розвитку туризму в селах району

Усі учасники Програми


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми7. Культурно-масові заходи, що сприяють розвитку  туризму

Адміністратори

17000

7.1. Розробити програму культурно-масових заходів для туристично-рекреаційної галузі та сприяти її розвитку

Усі учасники Програми


7.2. Сприяти розвитку народних промислів (гончарство, лозоплетіння, різьба по дереву, малярство, вишивка та інші)

Усі учасники Програми


7.3. Сприяти збереженню та розвитку національних ремесел, культурних і фольклорних традицій, народних звичаїв

Усі учасники Програми


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми8. Фінансово та інвестиційна підтримка розвитку туризму

Адміністратори та ін. зацікавлені установи, організації тощо

290000

8.1 Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності, власникам садиб, які виявили бажання працювати у сфері туризму, шляхом надання міні-грантів, пільгових кредитів та фінансової допомоги щодо закупівлі обладнання, пристроїв, приладдя, комп’ютерної та іншої техніки

Усі учасники Програми


8.2. Фінансова підтримка суб’єктам підприємницької діяльності, власникам садиб, які виявили бажання працювати у сфері туризму, в облаштуванні сільських садиб, прилеглої території та інфраструктури сіл

Усі учасники Програми


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації ПрограмиРазом за Програмою650000,000

ХІІ. Інструменти реалізації Програми

Вид та суть заходу в селах району


Назва заходу

Час проведення

Виконання

Виконавець

Вартість

(у гривнях)

Тернівка

1.Літературно-музична композиція (учасники заходу мають змогу подивитися театралізоване дійство козацької звитяги, послухати виступ пісенного колективу козаків, долучитися до козацьких змагань)

Лине слава козацька від прапрадіда, діда

60хв

«Тернівська козацька сотня ім. Івана Сірка»

350,00

2. Екскурсія по зразковому комплексу музеїв

Герої не вмирають! Вони вічно живі

45хв

Колектив Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

320,00

*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми

Попівка


1.Навчально-практичний семінар (учасники заходу ознайомляться з новітніми здобутками фітотерапії у медичній галузі, відвідають фітобар, спробують цілющі напої з трав)

Фітотерапія як природній фактор оздоровлення (Мечников Ілля та сучасні імунологи)

40хв

Колектив Попівської ЗОШ І-ІІ ступенів


205,00

2. Майстер-клас із випікання пиріжків, готування вареників у супроводі народних пісень

До майстрині у господу

60хв

Сільські господині:

Коломієць Інна Віталіївна, муз. супровід -пед. колектив «Барви»

220,00

3. Майстер-клас із вишивання

Майстриня- вишивальниця

60хв

Сільська господиня: Головченко Міля Павлівна

270,00

4. Екскурсія до кімнати-музею Іллі Мечникова, в експозиції якого в т.ч. зберігається ряд цінних архівних і фотоматеріалів (світлини обійстя Білокопитових, старої сільської школи, самого вченого з дружиною на прогулянці за Попівкою тощо).

Кирилюк Наталія Олександрівна, учитель історії

30хв

Колектив Попівської ЗОШ І-ІІ ступенів


120,00

*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми

Санжариха

1.Майстер-клас учасники заходу матимуть змогу оволодіти майстерністю вилову різних видів риби.

Гарантована позиція: «Ваш улов – то ваш трофей!»;

«Рибна юшка – досхочу!»)

Я вмілий рибак!

120хв

Громадське об’єднання «Санжариха»

285,00

2. Сауна

У здоровому тілі-здоровий дух!

60хв

Громадське об’єднання «Санжариха»

240,00

3. Подорож по річці на човні чи катамаранах

То все прекрасна моя Батьківщина…

30хв

Громадське об’єднання «Санжариха»

175,00

4.Спортивно-розважальна гра «Снайпер»

«Я – влучний стрілок»

30хв

Громадське об’єднання «Санжариха», Бондаренко Р.А.

320,00

*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми


ХІІІ. Стратегічний план заходів у рамках Програми

Вид та суть заходу


Назва

Час проведення


Виконавець

Вартість (у гривнях)

Початковий55000

Підготовка нормативно-правового забезпечення Програми (згідно з ПП 1, 2 розділу Х)

2017, 2018рр.

Адміністратори:

Бондаренко О.А.,

голови сільських рад


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми
Діагностично-прогностичий

2018 рік45000

Проведення діагностуючих та прогностичних заходів реалізації Програми (згідно з ПП 3, 4 розділу Х)


Грошев В.В. (голова Смілянської районної ради);

Бондаренко Р.А. (юрист)


*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми

Розвивально-аналітичний

2018-2024рр.

Усі учасники Програми

550000

Розвиток та створення ефективного механізму розбудови туризму в селах Смілянського району (враховуючи результати попередніх етапів та згідно з ПП 5, 6 розділу Х)
*зміни та доповнення можуть уноситися згідно з нововведеннями до законодавчої бази щодо розвитку туризму на державному/регіональному рівнях та з метою вдосконалення заходів у рамках реалізації Програми
*Програма завершального етапу не має; базується на стратегії подальшого розвиткуУсього-650000,00