×

Діяльність РДА

Район сьогодні

Розпорядження від 07.05.2020 №85 "Про Регламент районної державної адміністрації"

07 Жовтня 2020, 16:10

 

СМІЛЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.05.2020    № 85
 

 

Про Регламент районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статей 41, 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.99 № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» (із змінами та доповненнями), з метою удосконалення роботи райдержадміністрації:

 

1. Затвердити Регламент районної державної адміністрації (далі – Регламент), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів забезпечити вивчення працівниками положень Регламенту та безумовне його виконання.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від 31.08.2018 № 233 «Про Регламент  районної державної адміністрації».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації.

 

 

Голова                                                                                     Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської районної державної адміністрації

07 травня 2020 р. № 85

 


РЕГЛАМЕНТ

районної державної адміністрації 

 

Загальні положення 

1. Цей  Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація). 

2. Розгляд  у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції,  зокрема  щодо  делегованих  відповідною радою повноважень, провадиться  головою,  заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними  підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. 

4. Розподіл  обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації  проводить  голова райдержадміністрації не пізніше  одного  місяця  з  дня  призначення  його  на  посаду і затверджується відповідним розпорядженням райдержадміністрації.

Розподілом обов’язків визначаються:

1) повноваження і функції посадової особи; управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою; 

2) підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує   реалізацію   відповідно  до  законодавства  державної політики відповідно до законодавства України;

 3) порядок заміщення  голови  райдержадміністрації та його заступника у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із головою або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), а також головним спеціалістом з питань правової роботи апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням райдержадміністрації.

Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із головою або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також головним спеціалістом з питань правової роботи апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням райдержадміністрації.

Положення про апарат райдержадміністрації розробляється головним спеціалістом з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними  (річними), оперативними (місячними) планами (додаток 1), що затверджуються головою  райдержадміністрації. Щомісячно формуються календарні плани заходів райдержадміністрації, які затверджуються  головою райдержадміністрації.

7. Планування роботи райдержадміністрації  здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату. 

8. Формування  планів роботи райдержадміністрації здійснюється сектором управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчих комітетів сільських рад, погодженими із головою або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків) та керівником апарату райдержадміністрації.

Пропозиції до планів роботи райдержадміністрації подаються сектору управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 20 числа місяця, що передує місяцю, на який затверджується план (додаток 2), в електронному та паперовому вигляді.

        Сектор управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації на основі поданих пропозицій готує проекти річного, місячного планів роботи і після відповідного узгодження подає їх на розгляд та затвердження голові райдержадміністрації.

Перспективний (річний), оперативний (місячний) плани роботи райдержадміністрації у триденний термін після їх затвердження надсилаються електронною поштою структурним підрозділам апарату, райдержадміністрації та виконавчим комітетам сільських рад.  

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів  Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства),  доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та  забезпечення реалізації державної політики України. 

 

До планів роботи райдержадміністрації включаються: 

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням  галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації та його заступника та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; 

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю. 

 

Плани повинні містити питання: 

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень райдержадміністрації. 

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної  одиниці. 

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення. 

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації. 

11. Робота  апарату  райдержадміністрації та її структурних підрозділів проводиться за квартальними планами, що затверджуються головою або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації. 

Формування планів роботи апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту. 

12. Додаткові (позапланові) питання включаються  до  плану роботи     апарату райдержадміністрації та її структурного підрозділу і виключаються з нього за рішенням голови або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації. 

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється головою, його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджується головою, його заступником (відповідно до розподілу обов’язків),  керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

15. Апарат районної державної адміністрації  відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проєкти доручень голови, його заступника та керівника апарату райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проєктів розпоряджень райдержадміністрації; 

розробляє, за дорученням голови райдержадміністрації, проєкти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє, за дорученням голови райдержадміністрації, виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;

 вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає  практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; 

здійснює контроль за своєчасним поданням  доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства, розпоряджень райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного розвитку  відповідних територій; 

здійснює  правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання  актів законодавства  структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації; 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній  території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; 

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; 

забезпечує дотримання  режиму  роботи  в адміністративній  будівлі, де розташовані структурні підрозділи райдержадміністрації, належний протипожежний стан та дотримання правил охорони праці;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства України; 

проводить діяльність, пов’язану з державною  таємницею, організовує  та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності та контролю за його дотриманням  в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації; 

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

151. Апарат райдержадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник самостійного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження райдержадміністрації.

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із апаратом облдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також з виконавчими органами рад. 

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується розпорядженням  райдержадміністрації. 

 

Кадрова робота

18. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування штату райдержадміністрації  висококваліфікованими і компетентними працівниками. 

19. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює сектор управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу. 

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати доступ до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці. 

23. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення про преміювання, планування  кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні, результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню у порядку, встановленому законодавством про державну службу.

24. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної, підприємств, установ та організацій.

25. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

26. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з  підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом. 

 

Організація роботи з документами 

27. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в райдержадміністрації, що розробляється  відповідно  до Типової  інструкції з діловодства в  міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року          № 55.

Інструкція з діловодства в райдержадміністрації затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію  з 
обмеженим  доступом,  здійснюється  в установленому законодавством 
порядку.

28. Організація діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечується  сектором документообігу і контролю апарату райдержадміністрації, який здійснює безпосередньо діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства, що здійснюється згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається та уточнюється.

29. Ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Інструкцією з діловодства в райдержадміністрації, інструкціями відповідних міністерств і відомств, цим Регламентом та власними інструктивними документами.

30. Відповідальність за стан діловодства в апараті райдержадміністрації несе керівник апарату райдержадміністрації, а в структурних підрозділах (управліннях, відділах і секторах) апарату, райдержадміністрації – їх керівники.

31. Кореспонденція, яка надходить до райдержадміністрації, реєструється у секторі документообігу і контролю апарату райдержадміністрації в день її надходження з 8.00 до 16.00. Матеріали, здані у сектор документообігу і контролю апарату райдержадміністрації після 17.00, реєструються датою наступного дня.

Попередній розгляд вхідних документів та їх відбір для розгляду керівництвом здійснює завідувач сектору документообігу і контролю апарату райдержадміністрації. Документи подаються на розгляд керівництву в день їх надходження, а термінові  -  негайно.

32. Подання документів на розгляд голови райдержадміністрації здійснюється  завідувачем сектору документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

33. Керівництво райдержадміністрації за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис посадової особи.

34. Відповідальність за своєчасне доведення документів до виконавців несе сектор документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

35. Підготовка вихідних документів здійснюється за дорученням керівництва райдержадміністрації в структурних підрозділах апарату, райдержадміністрації.

36. Відповідальність за зміст документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення несуть посадові особи, які безпосередньо здійснювали його підготовку. На всіх вихідних документах (листах, інформаціях, доповідних записках тощо) райдержадміністрації проставляються прізвище та номер телефону виконавця.

Документи, адресовані облдержадміністрації, народним депутатам України підписуються виключно головою райдержадміністрації, а під час його відсутності – його заступником.

Листи, доручення виконкомам сільських рад підписуються головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності - його заступником.

Підписані документи передаються для реєстрації та відправлення до сектору документообігу і контролю апарату райдержадміністрації

37. Проекти договорів та угод, що надійшли від підприємств, установ та організацій, стороною в яких є райдержадміністрація, підлягають опрацюванню заінтересованими структурними підрозділами апарату та райдержадміністрації (в обов’язковому порядку погоджуються головним спеціалістом з питань правової роботи апарату  райдержадміністрації).

Підписані керівництвом райдержадміністрації договори та угоди реєструються і обліковуються в спеціальному журналі, який зшивається, пронумеровується та зберігається у секторі документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

38. Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка та інші печатки і штампи, необхідні для забезпечення її діяльності.

Порядок використання, місце зберігання, відповідальна особа за зберігання гербової печатки та перелік осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою, порядок обліку, зберігання та використання інших печаток і штампів затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

 

Організація роботи з контролю за виконанням документів 

39. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова райдержадміністрації, його заступник (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів апарату та райдержадміністрації.

40. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, в яких установлено завдання, термін виконання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю або які містять питання, що потребують вирішення. 

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, розгляд 
звернень комітетів Верховної  Ради  України,  розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад. 

41. Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, рішеннями колегії облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, рішеннями колегії райдержадміністрації, а також за розглядом  запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших документів здійснюється сектором документообігу і контролю апарату райдержадміністрації; за розглядом звернень громадян – головним спеціалістом з питань інформаційної діяльності апарату  райдержадміністрації.

42. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, доручень голови та розпоряджень облдержадміністрації, доручень голови та розпоряджень райдержадміністрації  розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються: 

проміжні контрольні строки виконання завдань; 

структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;         

структурний підрозділ, що забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням документа.

План контролю затверджується керівником апарату райдержадміністрації.

43. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, доручень голови та розпоряджень облдержадміністрації, доручень голови та розпоряджень райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують строк виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (звітування) виконавців на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступника. 

44. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань, у разі встановлення проміжних контрольних строків, подаються голові райдержадміністрації або його заступнику (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, голови облдержадміністрації, розпорядженнями облдержадміністрації або планом контролю. 

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини. 

45. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховній раді України, відповіді на запити або звернення народних депутатів України підписує голова райдержадміністрації або його заступник.

Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків). 

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків). 

 

Порядок внесення та розгляду проєктів розпоряджень райдержадміністрації

46. Голова райдержадміністрації на  виконання  актів 
законодавства,   доручень  Прем'єр-міністра  України,  за  власною 
ініціативою  видає  одноособово  в  межах   повноважень райдержадміністрації розпорядження.

47. Порядок підготовки проєктів, вимоги до структури, змісту та оформлення розпоряджень райдержадміністрації визначаються головою райдержадміністрації.

48. Проєкти розпоряджень райдержадміністрації (далі - проєкти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі (далі – інші органи).  

49. У разі коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи її апарату, або іншим  органам, головним розробником є виконавець, зазначений першим. 

Головний розробник визначає посадову особу, яка є відповідальною за розроблення та опрацювання проєкту розпорядження, і у разі необхідності, надає пояснення щодо змісту даного документа при його опрацюванні з метою погодження.

50.  Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а в разі потреби – з іншими органами.

У   разі   коли   проєкт  розпорядження  стосується  розвитку 
конкретної  адміністративно-територіальної  одиниці  або інтересів 
окремої   територіальної   громади,   такий   проєкт  надсилається 
відповідному   органу  місцевого  самоврядування  для  розгляду  і 
внесення  пропозицій. 

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації та інші органи, виходячи зі змісту основних положень проєкту розпорядження та відповідно до вимог цього Регламенту. 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації   та  інших органів з розроблення проєкту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проєкту розпорядження (проводить  консультації, узгоджувальні  наради, робочі  зустрічі  тощо), отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали. 

Заінтересовані структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації та інші органи  за  зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь  в опрацюванні та погодженні проєкту розпорядження.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проєкт вважається погодженим без зауважень. 

Проєкти розпоряджень, що розробляються на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником. 

51. Проєкти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування в порядку, установленому головою райдержадміністрації. 

52. За результатами  погодження  проєкту  розпорядження  головним 
розробником готується довідка про погодження (додаток 3), у  якій 
зазначаються   заінтересовані   структурні   підрозділи   райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень; 

висловили зауваження  та   пропозиції,   враховані   головним 
розробником; 

висловили зауваження  та  пропозиції,  не  враховані головним 
розробником; 

не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження. 

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проєкт 
розпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) 
питань діяльності райдержадміністрації. 

        Копії документів     погодження     проєкту     розпорядження 
зберігаються в архівних справах головного розробника. 

53. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованих структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації та інших  органів щодо  проєкту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток  4), який  підписує керівник структурного підрозділу апарату, райдержадміністрації, іншого органу, що є головним розробником. 

54. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (додаток 5), що повинна містити необхідні розрахунки,  обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). 

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів. 

Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань, внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань. 

Подання пояснювальної  записки   до   проєктів   розпоряджень 
нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є 
обов'язковим.

55. У разі коли проєкт розпорядження, що готується, передбачає  зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 6), в якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх  у новій редакції. 

56. У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, із  зазначенням осіб, які були залучені до такого обговорення, його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

57. Проєкт розпорядження із соціально-економічних питань,  як 
правило,  має  вступну  частину  (преамбулу),  в  якій  наводяться 
результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у 
розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається   мета   видання 
розпорядження. 

Нормативні положення    та   завдання   суб'єктам   відносин, 
передбачені у проєкті розпорядження,  повинні бути  конкретними  і 
реальними,   спрямованими   на   досягнення  у  найкоротший  строк 
визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців  і 
строки виконання завдань. 

У проєкті  розпорядження  можуть передбачатися, у разі потреби, 
проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації 
про хід виконання встановлених завдань. 

Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку 
відповідної території, у разі потреби, попередньо  обговорюються  на 
засіданнях колегії райдержадміністрації.

58. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки 
регуляторного  акта,  головний  розробник  проводить  аналіз  його 
регуляторного  впливу  відповідно  до  вимог  Закону  України «Про 
засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської 
діяльності» за  Методикою  проведення  аналізу  впливу 
регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2004 р.  № 308 (зі змінами). 

Головний розробник разом з проєктом розпорядження,  який  має 
ознаки регуляторного акта подає: 

        копію  рішення  територіального органу Держпідприємництва про 
його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії 
про   задоволення   скарги   головного   розробника  щодо  відмови 
зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його 
регуляторного  впливу; 

         копію повідомлення про оприлюднення проекту. 

59. Підготовлений проєкт розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 52−58 цього Регламенту. 

60. За дорученням  голови  райдержадміністрації  або  його 
заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату 
райдержадміністрації   опрацювання    внесеного    проєкту 
розпорядження   проводиться   в   апараті  та  у  разі  потреби 
здійснюється редагування його тексту. 

61. Строк опрацювання проєкту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. Зазначений строк  може  бути  продовжено  на  обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації. 

62. Проєкти  розпоряджень  підлягають  обов'язковій  правовій 
експертизі у головного спеціаліста з питань правової роботи апарату райдержадміністрації. 

 У  разі  коли  проєкт  розпорядження  подано апарату райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог, 
головний спеціаліст з питань правової роботи апарату райдержадміністрації  доповідає  про  це  керівнику  апарату райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм  підписом (додаток 7) повертає головному розробникові проєкт розпорядження  та  матеріали до нього.  

Головний спеціаліст з питань правової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує  поданий  проєкт  розпорядження, зокрема  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проєкту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроєктувальної  техніки,  а  також  у  разі  потреби редагує проєкт розпорядження.

Головний спеціаліст з питань правової роботи апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи: 

перевіряє проєкт  розпорядження  на відповідність Конституції 
та законам України, іншим актам законодавства; 

оцінює ефективність  обраного  правового  шляху  врегулювання 
проблеми; 

 перевіряє проєкт   розпорядження  на  відповідність  вимогам, 
встановленим  цим  Регламентом,  а  також  повноту  погодження  із 
заінтересованими органами.

 У разі  виявлення  невідповідності  проєкту  розпорядження чи 
його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст з питань правової роботи апарату райдержадміністрації готує зауваження  до  такого  проєкту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі  коли недоліки  проєкту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання, головний спеціаліст з питань правової роботи апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 8). 

Проєкт розпорядження,  у тексті якого містяться посилання  на 
нормативно-правові   акти,   подається   для  проведення  правової 
експертизи разом з текстами зазначених актів. 

63. Якщо під час опрацювання проєкту  розпорядження  виявлено 
необхідність внесення до нього істотних змін,  проєкт повертається 
для доопрацювання та повторного погодження. 

 64. Проєкт  розпорядження  візується   працівниками   апарату 
райдержадміністрації,  які  здійснювали його опрацювання (в 
обов'язковому  порядку головним спеціалістом з питань правової роботи апарату райдержадміністрації,   заступником голови  райдержадміністрації), та передається керівнику апарату райдержадміністрації.

65. Розпорядження    райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, 
якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк 
набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у 
разі потреби - оприлюднюються. 

Розпорядження райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (зі змінами).

Розпорядження райдержадміністрації нормативного 
характеру   набирають   чинності   після   реєстрації   з  дня  їх 
оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк 
введення  їх у дію. 

 Розпорядження райдержадміністрації,  що стосуються  прав  та  обов'язків  громадян або  мають   загальний 
характер,  підлягають  оприлюдненню  і набирають чинності з дня їх 
оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк 
набрання  чинності.  

Розпорядження  райдержадміністрації, зазначені в 
абзацах  третьому  і  четвертому  цього  пункту,  оприлюднюються в 
порядку,  передбаченому  Законом  України «Про доступ до публічної 
інформації».

Додатки  до  розпоряджень райдержадміністрації є 
невід’ємною  частиною  таких розпоряджень, підписуються керівником 
структурного підрозділу райдержадміністрації. 

 Розпорядження райдержадміністрації надсилаються 
заінтересованим органам,  підприємствам, установам та організаціям 
і   посадовим   особам   згідно   з   покажчиком розсилки та 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому  головою райдержадміністрації порядку. 

Головний розробник  забезпечує  відповідно  до  вимог  Закону 
України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері 
господарської діяльності» здійснення  відстеження 
результативності прийнятого розпорядження. 

66. Після проведення правової експертизи проєкти розпоряджень надаються для опрацювання до сектору документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

67. Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено необхідність у внесенні до нього істотних змін, проєкт повертається на доопрацювання та для повторного погодження. Погоджений проєкт  розпорядження подається на підпис голові райдержадміністрації завідувачем сектору документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

68. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень – печаткою сектору документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

 

 

 

 

Публічне обговорення проєкту розпорядження райдержадміністрації 

69. Проєкт розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також  має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесено   для   публічного обговорення на  будь-якому  етапі підготовки  шляхом  опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб. 

70. Рішення про  проведення публічного обговорення проєкту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою. 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проєкту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження. 

Пропозиція підписується  головним  розробником  та  візується керівниками заінтересованих  структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, інших органів. 

До пропозиції  додаються  проєкт  розпорядження,  погоджений керівником органу,  що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення. 

У плані проведення публічного обговорення зазначаються: 

які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти  участь  в обговоренні; 

результати, яких необхідно досягти; 

заходи, що потрібно здійснити в ході обговорення; 

строк проведення обговорення. 

Проєкт розпорядження, що має  ознаки  регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими  статтями  9, 12,  13  і  20  Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

71. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника. 

Головний розробник подає сектору управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації проєкт розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника. 

Публічне обговорення проєкту  розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами).

72. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проєкту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються  та  враховуються під час доопрацювання проєкту. 

73. Доопрацювання проєкту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку  внесення такого проєкту до райдержадміністрації. 

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян 

74. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. 

75. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків). За їх дорученням порушені питання розглядають керівники структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, установ, організацій та підприємств та за результатами надають відповіді заявникам.

Звернення громадян, що надходять безпосередньо до структурних підрозділів  райдержадміністрації, розглядаються керівниками цих структурних підрозділів.

76. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступник,  керівник апарату,  керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, що повинен містити інформацію про дні і години прийому.   

Графік особистого прийому громадян затверджується розпорядженням райдержадміністрації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, через засоби масової інформації.

Виїзні прийоми громадян проводяться посадовими особами райдержадміністрації відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації  або його заступником.

77. Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації 

78. Правове  забезпечення   діяльності районної  державної адміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань здійснює головний спеціаліст з питань правової роботи апарату районної державної адміністрації. 

Головний спеціаліст з питань правової роботи апарату  райдержадміністрації  з  питань правового забезпечення діяльності районної  державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи   апарату   районної   держадміністрації   - керівнику  апарату районної  державної адміністрації. 

79. У   своїй   діяльності   з організації правового забезпечення   головний спеціаліст з питань правової роботи апарату  райдержадміністрації  керується  Конституцією  та законами України,  а також указами Президента  України,  актами Кабінету Міністрів України   і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції  та законів України, розпорядженнями райдержадміністрації та іншими нормативно-правовими актами.

80. Основними завданнями головного спеціаліста з питань правової роботи апарату районної державної адміністрації з організації правового забезпечення є: 

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; 

організація правової роботи, спрямованої  на   правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації; 

підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства. 

81. Головний спеціаліст з питань правової роботи апарату районної державної адміністрації  відповідно  до  покладених  на   нього завдань: 

забезпечує відповідність законодавству проєктів  розпоряджень районної державної адміністрації,  рішень  колегії,  а також інших актів районної державної адміністрації; 

проводить правову експертизу проектів розпоряджень райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі  їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції; 

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на  них завдань і функціональних обов’язків; 

представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів; 

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної держадміністрації відповідно до цього Регламенту та посадової інструкції. 

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації 

82. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації  розпорядженням райдержадміністрації утворюються консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби - ради, комісії, колегії,  робочі групи тощо  (далі – консультативні органи).

Завдання, функції та персональний склад консультативних органів визначає голова райдержадміністрації. 

83. У своїй діяльності консультативні органи райдержадміністрації керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими актами законодавства, розпорядженнями райдержадміністрації, рішеннями районної ради.

84. Проєкти розпоряджень щодо створення консультативних органів, їх ліквідації, внесення змін і доповнень до персонального складу або з інших питань готуються структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади в районі, які здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення таких органів.

85. Примірне положення про консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи райдержадміністрації, а також порядок їх утворення визначаються розпорядженням райдержадміністрації. 

86. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови  райдержадміністрації (голова колегії), його заступника, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів. 

87. До складу колегії можуть входити, за згодою, керівники територіальних  органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування. 

88. До складу колегії райдержадміністрації  можуть  бути включені  за  пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники. 

89. Засідання колегії вважається правомочним,  якщо на  ньому присутні не менш, як дві третини загальної кількості її членів. 

 Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби. 

Тематика й терміни розгляду питань на засіданнях колегій райдержадміністрації визначається на підставі актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади вищого рівня, регіональних програм, показників проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, тощо. 

90. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування. 

91. Рішення колегії оформляється протоколом, який підписує голова колегії, і є підставою  для  видання ним  відповідного розпорядження. 

92. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення  засідань колегії,  у  тому  числі   стенографування (технічний запис). 

93. У своїй роботі колегія керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року  № 1569, та цим Регламентом. 

 

Порядок підготовки та проведення нарад 

 

94. Наради є організаційною формою діяльності, що забезпечує оперативний розгляд та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації.

95. Наради проводяться головою райдержадміністрації, його заступником, керівником апарату та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з планами роботи райдержадміністрації.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа. 

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації, його заступника та керівника апарату покладається на  апарат  або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації. 

96. Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради. 

97. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не пізніше  ніж у триденний строк.  У протоколі зазначаються прізвища та власне ім'я  посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. 

Протокол наради підписує головуючий. 

98. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку доручення голови або  наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації. 

99. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах за участю голови райдержадміністрації, здійснюється сектором документообігу і контролю апарату райдержадміністрації.

100. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа. 

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

101. Взаємовідносини  райдержадміністрації з іншими органами державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених  на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за  виконанням  органами  місцевого   самоврядування делегованих  повноважень  органів  виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

102. Райдержадміністрація готує  та  подає  зауваження  і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проєктів актів законодавства, які розробляються іншими органами. 

З метою врахування  громадської  думки  щодо  проєкту  акта законодавства з питань  розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці,  що  надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведено його громадське обговорення. 

 

 

Завідувач сектору управління 

персоналом та організаційної

роботи апарату райдержадміністрації                                                            Ольга СЕРБІНА

 

 

Додаток 1

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Смілянської районної державної адміністрації 

________   ________________

  (підпис)              (власне ім'я, прізвище)

«___» ___________20___року

 

 

ПЛАН

роботи  Смілянської районної державної адміністрації 

на _________________________

(місяць, рік)

 

Зміст заходу
Обґрунтування необхідності здійснення заходу 
Термін виконання
Відповідальні виконавці
Перелік питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації 
 
 
 
 
Акти та доручення  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядження  райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в робочому порядку (тільки у плані на квартал) 
 
 
 
 
Питання, що будуть  вивчатися. Надання практичної допомоги
 
 
 
 
Наради, семінари
 
 
 
 
Масові заходи
 
 
 
 
Загальні питання (тільки у планах на квартал та місяць)
 
 
 
 
 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації         _____________             ______________________   

                                                      (підпис)                                                              (власне ім'я, прізвище)

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

___________________________________________ до плану роботи  

                    (найменування структурного підрозділу райдержадміністрації)

Смілянської районної державної адміністрації на _________________________

                                                                                                                                              (місяць, рік)

 

Зміст заходу
Обґрунтування необхідності здійснення заходу 
Термін виконання
Відповідальні виконавці
Перелік питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації 
 
 
 
 
Акти та доручення  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядження  райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в робочому порядку (тільки у плані на квартал) 
 
 
 
 
Питання, що будуть  вивчатися. Надання практичної допомоги
 
 
 
 
Наради, семінари
 
 
 
 
Масові заходи
 
 
 
 
Загальні питання (тільки у планах на квартал та місяць)
 
 
 
 
 

 

____________________________      ______________    _____________________

(найменування посади керівника                                       (підпис)                                              (власне ім'я, прізвище)

структурного  підрозділу райдержадміністрації)

 

 

 

ПОГОДЖУЮ

Заступник голови районної

державної адміністрації

________   ______________

(підпис)               (власне ім'я, прізвище)

«___»__________20__рок

 

 

Додаток 3 

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

 

ДОВІДКА

про погодження проєкту розпорядження

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва)

Проєкт розпорядження розроблено ______________________________________

                                                                                                         (найменування структурного 

____________________________________________________________________

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

____________________________________________________________________ 

(підстава для розроблення)

та погоджено:

     без зауважень 

___________________________________________            _________________ 

                  (посада)                                                                                                                          (власне ім'я та прізвище)  

     із зауваженнями (пропозиціями), які враховано 

___________________________________________            _________________ 

                  (посада)                                                                                                                          (власне ім'я  та прізвище)  

     із зауваженнями (пропозиціями),  які враховано частково 

___________________________________________            _________________ 

                  (посада)                                                                                                                          (власне ім'я  та прізвище)  

     із зауваженнями (пропозиціями),  які не враховано 

___________________________________________            _________________ 

                  (посада)                                                                                                                          (власне ім'я та прізвище)  

            

Структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації, інші органи, що   відповідно   до   пункту   __  Регламенту райдержадміністрації,  затвердженого   розпорядженням райдержадміністрації від ___________ №____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:  

___________________________

___________________________            

___________________________

___________________________       ____________       ___________________

 

(найменування посади

керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним    розробником)
                          (підпис)
(власне ім'я та прізвище)

 
 

«____» ____________ 20__ р.  

 

 

                                                                                Додаток 4 

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій щодо проєкту розпорядження ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва)

 

1.     Ураховані зауваження (пропозиції) 

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)
Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст
Спосіб врахування
 
 
 
 

2.     Неврегульовані розбіжності 

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження
Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст
Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником
 
 
 
 

 

________________________________          

________________________________

________________________________          _____________         ______________

 

 

(найменування посади

керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним    розробником)
(підпис)
(власне ім'я та прізвище)

 
 

 

 

«___» ______________ 20__ р. 

 


 Додаток 5 

 до Регламенту районної

 державної адміністрації

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту розпорядження 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Зазначається підстава розроблення проєкту  розпорядження  (на виконання акта законодавства,  доручення Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на  розв’язання  якої  спрямовується  розпорядження,  і причини її виникнення,  наводяться  дані,   що   підтверджують   необхідність правового врегулювання питання. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Розкривається мета,  якої  планується  досягти  в  результаті видання розпорядження,  та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту. 

3. Правові аспекти 

Зазначаються правові     підстави     розроблення     проєкту розпорядження та перелік нормативно-правових  актів,  що  діють  у відповідній сфері суспільних відносин. 

Виходячи із змісту проєкту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими,  що втратили   чинність,   а   також   завдання  з  розроблення  нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень. 

У разі   коли   проєкт   розпорядження   стосується  прав  та обов’язків громадян, про це зазначається окремо. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проєкту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо. 

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки. 

5. Позиція заінтересованих органів 

Зазначається, чи  стосується  проєкт  розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція. 

Якщо проєкт подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу,  проведену  з  їх  урегулювання (стисло повідомляється про вжиті   головним   розробником   заходи,   спрямовані   на   пошук взаємоприйнятного    рішення,    врегулювання   спірної   позиції, зазначається,  чи  проводилися  переговори,  консультації,  робочі зустрічі,  наради  тощо,  а  також хто з посадових осіб брав у них участь). 

6. Регіональний аспект 

Якщо проєкт   розпорядження   стосується   питання   розвитку адміністративно-територіальної     одиниці,    зазначається,    чи враховують  положення  проєкту  потребу  регіону,  його  вплив  на регіональний   розвиток,   наводиться  позиція  органів  місцевого самоврядування,  а також визначається ступінь  її  відображення  в проекті. 

7. Громадське обговорення 

Наводяться результати      проведених      консультацій     з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування,  запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування  таких  пропозицій  та  зауважень,  а  також  способи врегулювання конфлікту інтересів. 

Якщо проєкт розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо. 

8. Прогноз результатів 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються   критерії   (показники),   за  якими  оцінюється  їх ефективність,  порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються   можливі  ризики  та  заходи  щодо  їх  мінімізації. Критерії оцінки  ефективності  повинні  зазначатися  в  конкретних одиницях  (грошові  одиниці,  одиниці  продукції тощо).  Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності  можуть  додаватися  до пояснювальної записки. 

 

________________________________          

________________________________

________________________________          _____________         ______________

 

 

(найменування посади

керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним    розробником)
(підпис)
(власне ім'я та прізвище)

 
 

 

 

«____» ______________ 20__ р.  

                     

 

 


Додаток 6

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту розпорядження

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва)

 

 

Зміст положення чинного розпорядження
Зміст відповідного положення проекту розпорядження 
 
 
 

 

 

 

 

________________________________          

________________________________

________________________________          _____________         ______________

 

 

(найменування посади

керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним    розробником)
(підпис)
(власне ім'я та прізвище)

 
 

 

 

 

«____»_____________ 20__ р.


 

Додаток 7

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

 

_________________________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

 

Відповідно до   Регламенту  районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням  від  ____________  № ____, повертаємо проєкт розпорядження_______________________________________________________                                               

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                      (назва) 

 

для приведення його у відповідність з вимогами пункту _________ зазначеного Регламенту.  

 

Додаток: на ___ арк.  в 1 прим.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                  ______________          ____________________                            

                                                             (підпис)                                          (власне ім'я та прізвище)  

 

 

 

 «____» _____________ 20___ р.  

 

 

 


Додаток 8

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

ВИСНОВОК

головного спеціаліста з питань правової роботи  апарату  райдержадміністрації  

до проєкту розпорядження 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва)

 

Проєкт розпорядження розроблено ______________________________________

                                                                         (найменування структурного 

____________________________________________________________________ 

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

     

1. За    результатами    проведеної    експертизи    виявлено невідповідності: 

1) __________________________________________________________________ 

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

____________________________________________________________________ 

розпорядженням районної державної адміністрації)

2) __________________________________________________________________

(вимогам нормопроєктувальної техніки - зазначаються

____________________________________________________________________

недоліки, зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок _____________________________________________  

               (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

____________________________________________________________________  щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

____________________________________________________________________ 

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проєкту розпорядження проведено:

________________________________          

________________________________

________________________________          _____________         ______________

 

(найменування посади

працівника апарату  районної державної адміністрації)
(підпис)
(власне ім'я, та прізвище)

 
 

 

«____» ____________ 20___ р.