×

Діяльність РДА

Район сьогодні

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) ПРОЕКТУ

06 Жовтня 2020, 15:48

Детальний план території в адміністративних межах Костянтинівської сільської ради  Смілянського району Черкаської області, під будівництво автозаправочного комплексу (за межами населеного пункту с. Плоске)

Замовник: Смілянська районна державна адміністрація, код ЄДРПОУ 04061276, адреса: 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37, тел../факс (04733) 4-24-39.

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території в адміністративних межах Костянтинівської сільської ради  Смілянського району Черкаської області, під будівництво автозаправочного комплексу (за межами населеного пункту с. Плоске), виконаний на підставі Розпорядження Смілянської РДА від 17.05.2019 року № 72 «Про розроблення детального плану території в адміністративних межах Костянтинівської сільської ради  Смілянського району Черкаської області, під будівництво автозаправочного комплексу (за межами населеного пункту с. Плоске)».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об'єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН 6.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ'ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

Детальним планом території в адміністративних межах Костянтинівської сільської ради  Смілянського району Черкаської області, під будівництво автозаправочного комплексу (за межами населеного пункту с. Плоске) передбачається визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку, яка знаходиться за межами населеного пункту. З півночі земельна ділянка межує з територією дороги Н-16, з заходу земельною ділянкою кафе «Юрова гора» з півдня землями загального користування, з сходу ділянка межує з територією пункту шиномонтажу.  

Проектом розглядається можливість розміщення на ділянці АЗК та зміни цільового призначення земельної ділянки з земель громадської забудови на землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

Забудова території під АЗК передбачає:

-         будівництво операторної з секцією супутніх товарів;

-         монтаж підземних резервуарів для світлих нафтопродуктів;

-         монтаж паливороздавальних колонок для світлих нафтопродуктів; 

-         влаштування очисних споруд дощових стоків та двокамерного септику;

-         влаштування денної парковки автомобілів.

На території проектування детального плану об’єкти культурної спадщини не виявлені.

Територія розроблення детального плану вільна від забудови. 

Територія має інженерне забезпечення. В межах розроблення детального плану проходить лінія електропередач повітряна та кабельна, магістральний водопровід.

Територія, що розглядається детальним планом має сформований проїзд. На території розроблення детального плану є елементи озеленення та благоустрою які потребують впорядкування.

Ділянка проектування, крім меж прилеглих земельних ділянок та охоронних зон коммунікацій, не має планувальних обмежень.

Згідно з п. 10.8.28 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюються за розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗС, з урахуванням фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м відповідно до Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів №173-96.

В даній санітарно-захисній зоні відсутні житлові та громадські будівлі.

Відстань від обладнання  проектованого автозаправного комплексу до житлової забудови становить 230 м.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Враховуючи п. 4 частини 3 статті 3 ЗУ “Про оцінку вплив на довкілля” в якому йдеться про те, що поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше, дана планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детальний план території в адміністративних межах Костянтинівської сільської ради  Смілянського району Черкаської області, під будівництво автозаправочного комплексу (за межами населеного пункту с. Плоске), зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки відсутні.

 

а)  Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Будівництво та експлуатація автозаправного комплексу, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів автозаправного комплексу (АЗК) очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів АЗК очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- резервуари, а саме процеси зливу нафтопродуктів в підземні резервуари та їх зберігання;

- заправка автотранспорту від паливо-роздавальних колонок (випаровування при заповненні бензобаків автомобілів);

- маневри автотранспорту на території комплексу (заїзди-виїзди), від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ.

Можливі також викиди при аварійних ситуаціях та ненавмисних розливах нафтопродуктів на території АЗК.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації автозаправного комплексу є автотранспорт, що здійснює маневри на території, та працюючі насоси на паливо-роздавальних колонках.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище (1-3 м).

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним планом території визначені межі земельної ділянки рекомендованою граничною площею 1 га. Перед проведенням будівельних робіт будуть проведені вишукувальні роботи, в результаті яких визначиться необхідність зняття родючого шару ґрунту (за наявності) або відсутність такої необхідності.

Вплив на водне середовище. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води питної якості на господарсько-побутові потреби, утворення господарсько-побутових стічних вод від сантехнічних приборів, утворення поверхнево-зливових стічних вод.

Вплив на рослинний і тваринний світ. Територія планованого автозаправного комплексу буде облаштовуватися з виконанням заходів щодо озеленення (насадження газонів, кущів, дерев) та максимально можливого збереження існуючих насаджень. Вплив на тваринний світ не відбуватиметься.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

 Впливів на соціальне середовище. Найближча житлова забудова  знаходиться на відстані 230 м від ділянки, що розглядається.  Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів АЗК не погіршяться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

б) вплив на території та об’єкти природно-заповідного фонду не прогнозується, територія ДПТ віддалена від об’єктів природоохоронного фонду ;

в) транскордоні наслідки для довкілля у тому числі для здоров’я населення  відсутні.

 

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

ДОСЛІДЖЕННЯ. ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися логічні і формалізовані методи прогнозування.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

- щодо охорони атмосферного повітря;

- охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

- заходи щодо пожежної безпеки;

- відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

     Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

    Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

- заходи пожежної безпеки відповідно до нормативних вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва».

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУЗВІТУ ПРО СТРАТЕПЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1)                зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування;

2)     характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3)     характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4)     екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5)      зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування;

6)     опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-, та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7)     заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8)      обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9)      заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;

10)     опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності);

11)    резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території в адміністративних межах Костянтинівської сільської ради  Смілянського району Черкаської області, під будівництво автозаправочного комплексу (за межами населеного пункту с. Плоске)», подаються до: Смілянської районної державної адміністрації, 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37, тел../факс (04733) 4-24-39, e-mail: smilarda@smilarda.gov.ua

 

СТРОКИ ПОДАННЯ

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

Зауваження і пропозицій приймаються до _21.10.2020 року.