joomla template

Меню користувача

До кого і по яким питанням звертатись

Основні напрями діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації

Відділ організаційно-кадрової роботи:
-здійснення контролю за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в управліннях та відділах райдержадміністрації;
- надання практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам сільських рад у здійсненні делегованих їм повноважень органами державної виконавчої влади;
- здійснення організаційного забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, тематичних і ділових зустрічей, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;
- надання методичної допомоги створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;
- участь у підготовці звітів районної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про реалізацію повноважень делегованих районною радою.

Загальний відділ:
- здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності керівництва та апарату районної державної адміністрації;
- ведення в апараті адміністрації діловодства;
- надання методичної і практичної допомоги з питань діловодства відділам апарату, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських рад.

Відділ ведення Державного реєстру виборців:
- ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;
- складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи:
- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства;
- перевірка відповідності законодавству проектів рішень, розпоряджень, інших документів правового характеру, візування їх;
- надання методичної допомоги з правових питань органам виконавчої влади, іншим юридичним особам, підпорядкованим райдержадміністрації;
- забезпечення виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи;
- організація взаємодії райдержадміністрації, правоохоронних і контролюючих органів з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку;
- ведення звітності з питань боротьби з корупцією;
- організація, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого, а також сталого їх функціонування в цих умовах;
- виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею та забезпечення запровадження заходів особливого режиму діяльності під час під час здійснення зовнішніх відносин.

Відділ фінансово-господарського забезпечення:
- ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання апарату та відділів і управлінь, складання кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та організація їх фінансування;
- контроль за законністю використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів;
- організація належного обліку товарно-матеріальних цінностей;
- організація належного обліку фінансових і розрахункових операцій;
- забезпечення виконання кошторису витрат, своєчасного розрахунку по заробітній платі та відрядженнях, поштових та канцелярських витратах.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації:
- спостереження, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;
- сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку їх зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями;
- інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі;
- аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів в районі;
- моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;
- аналіз діяльності районних організацій політичних партій та громадських об’єднань;
- висвітлення діяльності райдержадміністрації з питань реалізації державної внутрішньої політики у пресі, по телебаченню та радіо.

Сектор контролю:
- здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення та за строками проходження документів;
- координація організації роботи з документами в апараті райдержадміністрації.

Управління праці та соціального захисту населення:
- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;
- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
- здійснення контролю за призначенням і виплатою пенсій;
- призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;
- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;
- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

Управління агропромислового розвитку:
- участь у реалізації державної аграрної політики на селі, проведення аналізу тенденцій та прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;
- створення належних умов для організації виробництва і збору сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агро продовольчого ринку;
- участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки;
- забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Фінансове управління:
- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
- складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання бюджетних коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
- здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого, районного та сільських бюджетів, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджетів.

Відділ освіти:
- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району; створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації;
- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районних програм розвитку освіти, організація виконання зазначених програм;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відділ культури і туризму:
- реалізація державної політики в галузі культури і туризму;
- розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури;
- сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, культури національних меншин;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтва і туризму, організація їх матеріально-технічного забезпечення;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

Відділ економіки:
- реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку району;
- формування і проведення державної регіональної політики;
- проведення разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації державної зовнішньоекономічної політики;
- сприяння комплексному економічному і соціальному розвитку району та ефективному проведенні економічних реформ;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;
- забезпечення реалізації державної цінової політики;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

Архівний відділ:
- реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту:
- забезпечення реалізації на території району державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
- виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті;
- сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
- сприяння соціальному становленню і розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Служба у справах дітей:
- реалізація державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
- формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та вчиненню правопорушенням серед них;
- веде облік неповнолітніх, які перебувають під опікою (піклуванням), здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку (піклування), виконання опікуном (піклувальником) своїх обов’язків, веде роз’яснювальну роботу серед опікунів (піклувальників) щодо соціально-правового захисту підопічних;
- бере участь у судових засіданнях при розгляді суперечок, пов’язаних із вихованням неповнолітніх, а також щодо усиновлення, зміни прізвища, позбавлення батьківських прав тощо.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій:
- реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків, надання допомоги постраждалому населенню;
- розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;
- координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
- контроль за додержанням державних будівельних норм при будівництві об’єктів містобудування;
- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
- підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

Державний реєстратор:
- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ;
- засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також інші реєстраційні дії, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;
- державна реєстрація припинення юридичних осіб та державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями.

Детальніше в цій категорії: « Керівництво райдержадміністрації