joomla template

Меню користувача

Сільське господарство


                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                            П О С Т А Н О В А

                  від 17 вересня 1996 р. N 1147  

                                       Київ

     Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

     Відповідно до  статті  17   Закону   України   "Про   охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     Затвердити перелік   видів   діяльності,   що   належать   до природоохоронних заходів (додається).  

     Прем'єр-міністр України                    П.ЛАЗАРЕНКО

     Інд.33

 

Затверджений

постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 вересня 1996 р. N 1147

                        

                                           ПЕРЕЛІК

      видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

        Охорона і раціональне використання водних ресурсів

     1.   Будівництво   у  населених  пунктах,  на  новобудовах  і розширення  та  реконструкція  на  діючих  підприємствах:  { Абзац перший  пункту  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     необхідних споруд для очищення стічних вод,  що утворюються в промисловості,  комунальному господарстві, інших галузях народного господарства;

     дослідних та  дослідно-промислових  установок,  пов'язаних  з розробленням методів очищення стічних вод;

     берегових споруд  для  прийому  та  очищення  з   плавзасобів господарсько-побутових  стічних  вод  (  в тому числі баластних та лляльних) і сміття для утилізації, складування і очищення;

     систем роздільної каналізації,  каналізаційних мереж і споруд на них;

     систем водопостачання  з замкнутими циклами з поверненням для потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного очищення     і     оброблення    (включаючи    оборотні    системи гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів);

     оборотних систем  виробничого водопостачання,  а також систем послідовного і повторного використання води, в тому числі води, що надходить від інших підприємств;

     споруд для   збирання,   очищення   та    використання    вод поверхневого стоку у системах водопостачання;

     водопровідних  мереж  у  місцях  утворення депресійних лійок. {  Пункт  1  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  991 ( 991-2009-п ) від 31.08.2009 }

     2. Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої  технічні  можливості  на  комунальних каналізаційних системах,  установок, обладнання і технічного флоту для збирання нафти,  сміття та інших рідких,  твердих  відходів  з суден.

     3. Створення  водоохоронних  зон  з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних,  гідротехнічних,  санітарних та інших  заходів, спрямованих  на запобігання забрудненню,  засміченню та виснаженню водних  ресурсів,  а  також  винесення  об'єктів   забруднення   з прибережних смуг.

     4.   Будівництво,   розширення   та   реконструкція  руслових аераційних  станцій.  {  Пункт  4  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     5.  Будівництво та реконструкція розсіюючих випусків очищених стічних  вод  та  проведення  заходів  щодо  запобігання тепловому забрудненню  водойм.  {  Пункт  5  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     6. Ліквідаційний тампонаж  або  переведення  на  регульований режим роботи самовиливних артезіанських свердловин.

     7. Заходи  з  охорони  підземних  вод та ліквідації джерел їх забруднення.

     8. Реконструкція  або  ліквідація  фільтруючих  накопичувачів стічних   вод   з  метою  відвернення  чи  припинення  забруднення підземних і поверхневих вод.

     8-1. Реконструкція гідротехнічних споруд.

{  Перелік  доповнено  пунктом  8-1  згідно  з Постановою КМ N 635 ( 635-2009-п ) від 24.06.2009 }

     9. Роботи,  пов'язані  з  поліпшенням  технічного  стану   та благоустрою водойм.

     10. Ведення водного кадастру.

     11. Паспортизація малих річок і водойм.

     12. Заходи   щодо   відновлення  і  підтримання  сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок,  а також  заходи для  боротьби  з  шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об'єктів,  винесення водоохоронних  зон  в  натуру,  упорядкування джерел,  очищення  русел від дерев,  що потрапили до них внаслідок проходження   весняних   повеней,    будівництво    протиповеневих водосховищ і дамб тощо).

     13. Обстеження  та паспортизація ставків-відстійників шахтних вод, шламонакопичувачів та хвостосховищ, гідротехнічних споруд.

     14. Заходи  очищення  стічних  скидних  і  дренажних  вод   з меліоративних  систем  (включаючи  скидні води з рисових полів) та поліпшення їх якості (акумулюючі ємкості,  відстійники, споруди та пристрої   для   аерації   вод,   біологічні  канали,  екрани  для затримування пестицидів та інші).

     15. Розроблення методик,  технологій,  установок, обладнання, приладів  контролю,  проведення  робіт з очищення водних ресурсів, забруднених пестицидами і агрохімікатами та їх знезараження.

     16. Спорудження установок для очищення  і  поліпшення  якості води для зрошення сільськогосподарських культур.

     17. Розроблення,  виготовлення та придбання систем, приладів, оснащення  спеціального  транспорту  для  здійснення  контролю  за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси.

     17-1.  Роботи  із заповнення водою водосховищ та інших водних об’єктів Автономної Республіки Крим.

{  Перелік  доповнено  пунктом  17-1  згідно з Постановою КМ N 834 (  834-2010-п  )  від  27.08.2010;  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 837 ( 837-2012-п ) від 25.07.2012 }

     17-2. Проведення водообміну Краснопавлівського водосховища. {  Перелік  доповнено  пунктом  17-2  згідно з Постановою КМ N 507 ( 507-2012-п ) від 31.05.2012 }

                   Охорона атмосферного повітря

     18.  Організація  виробництва,  установлення та реконструкція обладнання  для  очищення  газопилового  потоку  від  забруднюючих речовин  хімічного  та  біологічного походження,  що викидаються в атмосферне  повітря,  та  зниження   рівня   впливу   фізичних   і біологічних    факторів   на   атмосферне   повітря;   розроблення технології,  організація виробництва та  застосування  матеріалів, використання  методів та впровадження технологій,  що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення  атмосферного повітря. { Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     19. Будівництво  дослідних  та дослідно-промислових установок для розроблення методів очищення газів,  що відводяться від джерел шкідливих викидів в атмосферу.

     20. Розроблення та виготовлення систем і приладів контролю та оснащення ними стаціонарних джерел  викидів  шкідливих  речовин  в атмосферу  та  пунктів  контролю  і  спостереження за забрудненням атмосферного повітря.

     21. Спорудження і оснащення контрольно-регулювальних  пунктів для   перевірки   і   зниження  токсичності  відпрацьованих  газів транспортних засобів.

     22.   Розроблення,   організація  виробництва  пристроїв  для очищення  відпрацьованих  газів   двигунів   та   оснащення   ними транспортних  засобів.  {  Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     23. Проведення  робіт  з  інвентаризації  джерел  забруднення навколишнього природного середовища.

            Охорона і раціональне використання земель

     24. Впровадження  грунтозахисної   системи   землеробства   з контурно-меліоративною організацією території.

     25.  Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних,       протикарстових,       берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених   на   запобігання  розвитку  небезпечних  геологічних процесів,  усуненню  або  зниженню   до   допустимого   рівня   їх негативного впливу на території і об'єкти. Проведення заходів щодо хімічної меліорації грунтів.

{  Пункт  25  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     26. Проведення агролісотехнічних заходів на ярах,  балках  та інших ерозійно небезпечних землях.

     27. Рекультивація  порушених  земель та використання родючого шару грунту під час проведення  робіт,  пов'язаних  із  порушенням земель.

     27-1.  Рекультивація  територій  полігонів  твердих побутових відходів.

{  Перелік  доповнено  пунктом  27-1 згідно з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2009-п ) від 21.10.2009 }

     28. Засипка  і  виположування  ярів,  балок  з  одночасним їх дренуванням.

     29. Заходи, пов'язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об'єктів (в тому числі водойм, магістральних каналів, тощо) та полезахисних смуг.

     30. Терасування крутих схилів.

     31. Консервація деградованих і забруднених земель.

     32. Поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

     33. Розроблення  технології,  обладнання  для   знезараження, очищення землі, забрудненої пестицидами і агрохімікатами.

     34. Проведення обстеження грунтів.

     35. Ведення земельного кадастру.

                Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів

     36. Заходи,  здійснювані з метою  застосування  раціональних, екологічно  безпечних  технологій  видобування  корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, недопущення  наднормативних  втрат  і  погіршення  якості корисних копалин,  а  також  відбіркового  відпрацювання  багатих   ділянок родовищ корисних копалин, що призводитиме до втрат їх запасів.

     37.  Будівництво,  розширення та реконструкція комплексів для закладки  відпрацьованих,  відкритих та підземних гірничих виробок супутніми породами, що не утилізуються.

{  Пункт  37  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     38. Розроблення   технологій   і   обладнання  для  вилучення супутніх цінних компонентів з мінеральної сировини,  розкривних  і вміщуючих порід, відходів виробництва, з уловлюваних продуктів при газо- і водоочищенні та будівництво відповідних установок.

     39. Заходи,   пов'язані   з   селективним   видобуванням    і зберіганням  корисних  копалин,  розкривних  та  вміщуючих  порід, відходів виробництва,  що містять  компоненти,  які  тимчасово  не використовуються   у  народному  господарстві,  але  є  потенційно корисними.

     40. Заходи   щодо   захисту   родовищ   (газових,   нафтових, вугільних,  торфових  та  ін.) від пожеж,  затоплення,  обвалів та придбання для цієї мети обладнання.

     41. Картування забруднених територій,  ведення аерокосмічного моніторингу   геологічного  середовища,  ведення  постійно  діючих моделей  геологічного  середовища,  радіоекологічні   дослідження, ліквідаційний тампонаж свердловин.

                Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

     42. Спорудження    установок    для    утилізації    відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

     43.  Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків. { Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     44. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів.

     45. Ліквідація  негативних  наслідків  техногенного впливу на лісові насадження.

     46. Проведення  заходів   з   виявлення   запасів   природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення.

     47. Заходи з озеленення міст і сіл.

     48. Створення станцій і лабораторій біологічного та хімічного захисту лісових насаджень.

                Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

     49.  Будівництво,  розширення та реконструкція розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в природному середовищі.

{  Пункт  49  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     49-1.  Будівництво  та  облаштування  притулків для утримання безпритульних тварин.

{  Перелік  доповнено  пунктом  49-1 згідно з Постановою КМ N 1359 ( 1359-2011-п ) від 28.12.2011 }

     50. Заходи  щодо  охорони  тваринного  світу  та  боротьби  з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо).

     51. Ведення кадастру тваринного світу.

     52. Будівництво,    реконструкція,    розширення,    технічне переозброєння,    оснащення    риборозводних     підприємств     і виробничо-акліматизаційних   баз   для  одержання  та  вирощування личинок життєстійкої молоді цінних промислових риб для  зариблення природних водойм і водосховищ комплексного призначення.

     До зазначеного не входять витрати на одержання та вирощування личинок  і  молоді  риб  для  товарного  вирощування в ставкових, озерних та інших спеціалізованих рибних господарствах.

     53. Оптимізація роботи гідровузлів ГЕС на Дніпрі,  Дністрі та інших   ріках,   забезпечення   рибогосподарських  та  екологічних попусків води.

     Обводнення природних   нерестовищ,   будівництво  міграційних каналів, штучних нерестовищ з керованим гідрологічним режимом.

     54.  Будівництво,  розширення  та  реконструкція  механічних, гідравлічних, фізіологічних рибозахисних пристроїв на промислових, комунальних і сільськогосподарських водозаборах.

{  Пункт  54  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     55. Будівництво, розширення та реконструкція рибоходів.

{  Пункт  55  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     56. Створення кріогенного банку генофонду цінних  промислових видів риб.

              Збереження природно-заповідного фонду

     57. Будівництво,   обладнання,   реконструкція  і  розширення приміщень,  призначених для  проведення  науково-дослідних  робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій,  а також інших об'єктів (майстерень,  кордонів, установок для миття машин з безстічним  циклом,  мостів,  доріг,  стежок,  огорож і вольєрів), будівництво гідротехнічних та інших  споруд,  об'єктів  зв'язку  в заповідниках,  національних  природних  парках,  ботанічних садах, дендрологічних  парках,  зоологічних  парках  та  парках-пам'ятках садово-паркового  мистецтва  з  метою  збереження  та  відтворення природних  екологічних  систем  і  пов'язаних  з  діяльністю   цих установ, а     також     витрати     на     утримання     об'єктів природно-заповідного фонду.

     58. Створення центрів для розведення рідкісних  та  зникаючих тварин і рослин.

     59. Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв'язку,  віднесених до організацій заповідників та  інших природоохоронних установ.

     60. Проведення    спеціальних    заходів,    спрямованих   на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

     61. Витрати на резервування територій для заповідання.

     62. Розроблення   проектів  створення  територій  і  об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій.

     63. Діяльність  щодо  збереження  видів  тварин   і   рослин, занесених  до  Червоної  книги  України,  поліпшення середовища їх перебування чи зростання,  створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення.

     64. Створення центрів і банків генетичного матеріалу тварин і рослин, які знаходяться під загрозою зникнення.

     65. Створення  екологічних  фондів  при   природно-заповідних об'єктах.

     66. Здійснення  заходів  щодо  відновлення корінних природних комплексів на заповідних територіях.

              Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

     67. Будівництво,   технічне  переобладнання  і  реконструкція сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів.

     68.   Будівництво,   розширення   та   реконструкція  споруд, придбання  та  впровадження  установок,  обладнання  та  машин для збору,  транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових,    сільськогосподарських    і    промислових   відходів виробництва, кубових залишків.

{  Пункт  68  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     69.   Будівництво,  розширення  та  реконструкція  установок, виробництв,  цехів  для одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових відходів.

{  Пункт  69  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     70.  Будівництво,  розширення  та  реконструкція  комплексів, спеціалізованих  полігонів  та  інших об'єктів для знешкодження та захоронення  непридатних  для використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших відходів.

{  Пункт  70  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     71. Гасіння породних відвалів, що горять, та їх реформування. Спеціальне складування відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення, що запобігає їх самозайманню. Рекультивація та озеленення породних відвалів.

     72. Спеціальні   роботи  щодо  запобігання  пилоутворенню  на прилеглих територіях шламонакопичувачів і хвостосховищ.

     73. Будівництво, розширення та реконструкція цехів утилізації осадів  на  очисних  каналізаційних  та  водопровідних комплексах. {  Пункт  73  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     74.  Будівництво  та  реконструкція установок знешкодження та утилізації  шламів.  {  Пункт  74  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

     74-1.    Забезпечення    екологічно    безпечного   збирання, перевезення,   зберігання,   оброблення,   утилізації,  видалення, знешкодження   і  захоронення  відходів  та  небезпечних  хімічних речовин,  у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива.

{  Перелік  доповнено  пунктом  74-1 згідно з Постановою КМ N 1132 (  1132-2009-п  )  від  21.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 464 ( 464-2014-п ) від 17.09.2014 }

                   Ядерна і радіаційна безпека

     75.   Розроблення   і   реалізація   державних   цільових   і регіональних  екологічних  програм  першочергових  заходів захисту населення  від  факторів  радіаційного  забруднення  навколишнього природного середовища.

{  Пункт  75  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 }

     75-1.    Підтримка    у    безпечному    стані   енергоблоків Чорнобильської  АЕС  та  об’єкта "Укриття", заходи з підготовки до зняття  її з експлуатації, підтримка екологічно безпечного стану у зонах   відчуження   і   безумовного  (обов’язкового)  відселення, виконання  робіт  у  сфері  поводження  з радіоактивними відходами неядерного  циклу,  будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об’єктів.

{  Розділ  "Ядерна  і  радіаційна  безпека" доповнено пунктом 75-1 згідно з Постановою КМ N 711 ( 711-2015-п ) від 16.09.2015 }  

     {  Пункт  76  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }  

          Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці,  забезпечення участі у діяльності міжнародних             організацій природоохоронного спрямування,  впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

  { Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ     N 702 ( 702-2004-п ) від 26.05.2004, N 1700 ( 1700-2004-п )     від 17.12.2004 }

     76.  Запровадження та обслуговування функціонування державної системи    моніторингу    навколишнього   природного   середовища, автоматизованих  геоінформаційних систем та приладів, у тому числі впровадження   технологій   дистанційного   зондування   Землі  із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.

{  Пункт  76  в  редакції  Постанов  КМ  N  996 ( 996-2011-п ) від 19.09.2011, N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }

     77. Розроблення державних цільових і регіональних екологічних програм.

{  Пункт  77  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 }

     78. Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення,  що  охоплюють  зазначені  у переліку природоохоронні заходи.

     79. Розроблення екологічних стандартів і нормативів.

     80. Проведення  науково-технічних  конференцій  і  семінарів, організація виставок,  фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики,  створення бібліотек,  відеотек, фонотек тощо.

     81. Організація і  здійснення  робіт  з  екологічної  освіти, підготовки  кадрів,  підвищення  кваліфікації  та  обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів.

     82. Проведення екологічної експертизи.

     83.   Утримання  та  оснащення  природоохоронних  організацій приладами,  обладнанням  і  спеціальними  транспортними  засобами, зміцнення  матеріально-технічної  бази  спеціально  уповноваженого центрального    органу   виконавчої   влади   з   питань   охорони навколишнього    природного    середовища,    його    урядових   і територіальних   органів,  а  також  установ  та  організацій,  що належать до сфери його управління. { Пункт 83 в редакції Постанови КМ  N  1519  ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1534 ( 1534-2003-п ) від 02.10.2003 }

     84.  Забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного  спрямування,  у  тому  числі  сплата  членських внесків.  {  Розділ  доповнено  пунктом  84 згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2004-п ) від 26.05.2004 }

     85.  Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього  природного  середовища. { Перелік доповнено пунктом 85 згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2004-п ) від 17.12.2004 }


 

У Смілянському районі здійснюють господарську діяльність більше сотні агроформувань, з них, зокрема, 62 фермерських господарства. Сільськогосподарські підприємства оброблюють понад 38,0 тис. га ріллі.

Підходить до завершення 2016 рік, закінчуються польові роботи, аграрії підводять підсумки своєї праці. Загалом по Смілянському району намолочено понад 60,5 тисяч тонн ранніх зернових і зернобобових культур, що на 11% більше у порівнянні з минулим роком. Урожайність ранніх зернових склала 52,8 ц/га. Пшениці, зокрема, намолочено 52,9  тис. тонн із урожайністю 54,5 ц/га; ячменю – 6,9 тис. тонн із урожайністю 43,6 ц/га; гороху – намолочено 322 тонни, його урожайність склала 35,8 ц/га; овесу – 138 тонн із урожайністю 47,6 ц/га; проса – 35 тонн із урожайністю 21,2 ц/га.

Крім того зібрано 502 тонни гречки, із урожайністю 11,7 ц/га; понад 8,3 тис. тонн озимого ріпаку із урожайністю 33,2 ц/га; більше 20,2 тис. тонн соняшнику з урожайністю 24,4 ц/га; понад 10,0 тис. тонн сої із урожайністю 23,5 ц/га. На цей час ще продовжується збирання кукурудзи. Станом на сьогодні її намолочено більше 103,0 тисяч тонн із урожайністю 79,9 ц/га. У цьому році плануємо зібрати загалом близько 165 тис. тонн зерна. За попередніми підсумками, Смілянський район, цьогоріч, входить в 10-ку кращих районів по Черкаській області.

Хотілося б відзначити ті господарства, які цьогоріч досягли найкращих показників урожайності сільськогосподарських культур. Так найвищу урожайність озимої пшениці отримали ТОВ «Агро-Рось Інвест» села Макіївка і Ташлик (64,7 ц/га), СТОВ «Лан» село Плоске (62,0 ц/га), СТОВ «Зернова компанія «Хорс» се¢ла Балаклея та Велика Яблунівка (52,5 ц/га), ТОВ «Деметра ЛК» село Ротмистрівка (50,0 ц/га).

Яра пшениця найкраще вродила у СВК «Міжгір'я» село Плескачівка (51,3 ц/га).

Озимий ячмінь найврожайнішим був у СТОВ «Лан» (66,7 ц/га), ярий ячмінь – у СТОВ «ЗК «Хорс» (57,6 ц/га).

Озимий ріпак найбільш врожайним виявився у ТОВ «Альфа-Агро» КВГ (42,0 ц/га), ТОВ «Агро-Рось Інвест» (40,0 ц/га) та СТОВ «ЗК «Хорс» (33,7 ц/га).

Найкращі показники урожайності кукурудзи на зерно (від 75,0 до 100,0 ц/га) у цьому році отримують ТОВ «Агро-Рось Інвест», СТОВ «Перемога», СТОВ «Лан», СТОВ «Смілянський агросоюз» село Залевки, ФГ «Прометей» село Березняки, ФГ «Ружин» село Санжариха та ФГ «Вікторія» село Ковалиха.

Соняшник найбільш урожайним виявився у ТОВ «Деметра ЛК» (32,0 ц/га), СТОВ «ЗК «Хорс» (30,1 ц/га), ТОВ «Агро-Рось Інвест» (29,7 ц/га) та СТОВ «Лан» (29,2 ц/га).

Соя найбільш щедрою на врожай була у СТОВ «Смілянський агросоюз», ТОВ «Голов'ятинське» село Голов'ятино, ТОВ «Агро-Рось Інвест»  та ФГ «Вікторія» (усі отримали понад 28,0 ц/га).

Окремо хотілося б відзначити також:

– Черкаську дослідну станцію селище Холоднянське та фермерське господарство «Агродар 2014» село Попівка, які поміж усіх інших агроформувань (а їх більше 100 у районі) посіяли цьогоріч горох і отримали відмінну урожайність – понад 35,0 ц/га.

– СВК «Міжгір'я» – єдине господарство у районі і одне з небагатьох у Черкаській області, яке вирощує квасолю;

– СТОВ «Надія» село Попівка – єдине господарство в районі, яке цьогоріч посіяло овес, урожайність якого склала 49,0 ц/га;

– ФГ «Вікторія» – єдине господарство в районі, яке вирощує плодові культури.

 

Під урожай 2017 року посіяно 8582 га озимої пшениці, 545 га озимого ячменю та 3500 га озимого ріпаку. 75% посівів озимини знаходяться в задовільному стані, 25% – у фазі «шильця».

Оранку на зяб проведено на площі 35 тис. га. Під зяблеву оранку такими господарствами як ТОВ «Агро-Рось», СТОВ «Перемога» та СТОВ «Лан» внесено понад 22,0 тис. тонн органічних добрив. Під урожай 2017 року внесено більше 4,0 тис. тонн мінеральних добрив.

 

Станом на 01.12.2016 у сільськогосподарських підприємствах району утримується 3075 гол. великої рогатої худоби, з них 1555 корів; 4809 гол.  свиней та 884,7 тис. голів птиці. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року поголів'я ВРХ скоротилось на 2%, поголів'я свиней збільшилось на 9%, птиці – на 10%. На 100 га с/г угідь в господарствах району утримується в середньому 8 голів великої рогатої худоби, 4 корови, 12 свиней та 2,2 тис. голів птиці.

За 11 місяців 2016 року реалізація м'яса по сільськогосподарських підприємствах району становила 12,1 тис. тонн, що на 5% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У порівнянні з минулорічним показником, найбільше м'яса реалізували ТОВ «Контрейд» та СТОВ «Лан».

За 11 місяців 2016 року сільськогосподарськими підприємствами Смілянського району вироблено 12,3 тис. тонн м'яса, 9,3 тис. тонн молока та 5,6 млн. штук яєць. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року виробництво м'яса зменшилось на 7%, молока – на 2%, яєць – на 17%. У порівнянні з минулим роком, найбільше м'яса виробили ТОВ «Контрейд», СТОВ «Лан» і ТОВ «Екоферма «Досвід»; молока та яєць – СТОВ «Лан».

Незважаючи на те, що виробництво м'яса ВРХ та свиней збільшилось відповідно на 2% та 12% відповідно у порівнянні з відповідним періодом 2015 року, загалом спостерігаємо зменшення виробництва м'яса у цілому по району внаслідок зменшення виробництва м'яса птиці, яке у структурі виробництва займає 93%. Виробництво м'яса птиці зменшилось внаслідок того що ТОВ «Агро-Рось» реалізувало велику партію курей-бройлерів у лютому місяці (490 тис. голів).

На зменшення виробництва продукції тваринництва також впливає складна цінова ситуація на ринку у зв’язку із невідповідністю закупівельних цін на продукцію і понесених на неї затрат. Так виробництво яєць зменшилось через скорочення поголів'я курей-несучок по СТОВ «Лан» на початок року у зв'язку із збільшенням витрат на складові для комбікорму птиці. Крім того у серпні місяці СТОВ «Лан» вибракувало понад 10 тис. курей-несучок (їх поголів'я було реалізовано для населення району).

Незважаючи на зменшення обсягів виробництва тваринницької продукції, спостерігаємо ріст більшості показників продуктивності худоби і птиці.

Так надій молока на фуражну корову у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшився на 1% і становить 5925 кг. На одну курку-несучку отримано 281 яйце (+16% до 2015 року). Середньодобовий приріст великої рогатої худоби за 11 місяців цього року становить 637 грам (+2% до 2015 року), свиней – 467 грам (+4% до 2015 року). За 11 місяців цього року отримано 1345 голів приплоду телят та 8069 голів приплоду поросят. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року приплід телят зменшився на 6%, приплід поросят збільшився на 1%. У порівнянні з минулорічним показником, найвищий надій на фуражну корову отримало СТОВ «Лан»; найвищі середньодобові прирости ВРХ отримали СТОВ «Лан» та ТОВ «Мейк Агро», свиней – ТОВ «Екоферма «Досвід» та Черкаська дослідна станція.

 

№ п/п

Назва об’єкту

Категорія

Площа (га)

Геопросторове розташування

Короткі відомості про об’єкти ПЗФ

1

2

3

4

5

6

м. Сміла, Смілянський адміністративний район

1

Довжик

Заповідне урочище

8,0

Південна частина міста Сміли, лівий косогір лісистого яру Сунківського лісництва

Урочище представляє широку заліснену балку зі крутими схилами понад 30-45, де зростають широколистяні (дубово-грабові, кленові) ліси. Зразок лісокультурної справи XX століття. Насадження цінне як еталон дубово-кленових лісових біоценозів

2

Холоднянське

Заповідне урочище

10,0

Південна частина міста Сміли, струмок Холодний

В урочищі наявна ділянка дубово-вільхового лісу. Вздовж берегів струмка Холодного простягаються невеличкі смуги прибережно-водної високотравної рослинності. Різноманітний тваринний світ урочища, а також є зеленою зоною та невід’єним компонентом урбо-ландшафтів Сміли

3

Малосмілянський кар’єр

Геологічна пам’ятка природи

7,0

с. Мала Смілянка

Місце глибинних розломів земної кори, в минулому діючий вулкан. У кар’єрі відслонюються породи кайнозойської, мезозойської ер. Чудове озеро (глибина 80 метрів) зі смарагдовою артезіванською водою, яке манить до себе багато туристів. Археологами досліджені стоянки первісних людей. Знайдені вироби кам’яного віку: сокири, рубила, скребки, наконечники списів та стріл тощо

4

Ротмістрівський кратер

Геологічна пам’ятка природи

5,0

с. Ротмістрівка

Кратер утворений в рапаківі і рапаківовідних біотит-амфіболових гранітах Новомиргородського плутона. Кратер виражений у сучасному рельєфі у вигляді малоконтрастного чашоподібного пониження. Максима-льна глибина кратера відносно первинного рівня оцінюється в 350 ± 50 м, а діаметр в 2,7 + 0,2 км2. Місце розведення іхтіологічних ресурсів. Чудовий став для відпочиваючих

5

Гнилоташлицький каньйон

Комплексна

пам’ятка природи

7,0

с. Тернівка

На поверхню виходять мальовничі гранітні скелі вздовж р. Гнилий Ташлик – елементи однієї з найдавніших тектонічних структур Землі – Українського щита. Каньйон представляє червоні, сірі граніти Корсунь-Новомиргородського комплексу палеопротерозою із великою різноманітністю наскельних мохів, лишайників дольодовикового періоду.

Зростають рідкісні види рослин, зокрема: гадюча цибулька занедбана – (регіонально рідкісний) та ковила волосиста (тирса), вид занесений до Червоної книги

6

Сріблянський

Комплексна

пам’ятка природи

9,0

Західна частина міста Сміли

До пам’ятки увійдуть сквер графа Бобринського, острів Кохання, штучні насадження (тополеві, березові, дубові), заплавні вербові ліси, прибережно-водні, водні, болотні (вільхові, трав’янисті) екосистеми, водосховище уздовж р. Сріблянки (права притока р. Тясмин). Виявлено угруповання глечиків жовтих, які занесені до Зеленої Книги України

7

Графське дерево

Ботанічна пам’ятка природи

0,01

Західна частина м. Сміли, стадіон Авангард, біля Смілянського харчового технікуму, вул. Артема 123

Дерево дуба звичайного, віком – понад 270 років, діаметром 1 м., 10 см., висотою 20 м., обхват стовбура 3 м 22 см.

8

Шевченківський дуб

Ботанічна пам’ятка природи

0,01

Центральна частина м. Сміла, станція імені Шевченка (вокзал північний) Одеської залізниці

Дерево дуба звичайного, обхват стовбура 2 м. 80 см, висота 17 м, віком – 240 років.

9

Софіївський дуб

Ботанічна пам’ятка природи

0,01

Північна частина м. Сміли, зростає на території Смілянської центральної районної лікарні ім. Софії Бобринської.

Дерево дуба звичайного, обхват стовбура 3 м. 20 см, висота 18 м, віком – 265 років.

10

Вікове дерево дуба звичайного

Ботанічна пам’ятка природи

0,01

Північна частина м. Сміла, зростає на території школи № 3-колегіуму

Дерево дуба звичайного, обхват стовбура 3 м. 13 см, висота 16 м, віком – понад 280 років.

11

Макіївський ставок

Гідрологічна пам’ятка природи

5,0

с. Макіївка

Ставок з типовою прибережно-водною рослинністю (угрупованнями аїра болотного, рогозів широколистого, вузьколистого, очерету звичайного), регулятор гідрологічного режиму; місце розведення промислових риб, зростання рослинних угруповань з латаття білого та глечиків жовтих, котрі занесені до Зеленої Книги України. На ставку часто можна зустріти лебедів шипунів, що прикрашають тихе, загадкове водне плесо

12

Джерело «Кришталеве»

Гідрологічна пам’ятка природи

0,1

Південна частина м. Сміли, урочище Холоднянське

Цілюще джерело (з високими смаковими якостями), що живить струмок Холодний (права притока р. Тясмин)

13

Тамарине

Гідрологічна пам’ятка природи

0,1

Центральна частина м. Сміли

Цілюще джерело (з високими смаковими якостями), що живить р. Сріблянку (права притока р. Тясмин)

 

Розпочато прийом документів за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам», яку адмініструє Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

 «Ми запрошуємо фермерів подавати заявки. Для зручності на сайті Укрдержфонду (udf.gov.ua) ми розробили зручний інтерфейс, де є вся інформація, що стосується подачі документів: від контактів до зразків документів. Безумовно, сума яка була минулого року закладена  на цей рік є незначною, проте наголошую, що Уряд подав пропозиції на наступний рік в розмірі 5,5 млрд. грн.

Новаціями цього року, які реалізовуються в рамках стратегії «3+5»  є збільшення розміру підтримки з 250 тис. грн. до 500 тис. грн, збільшення терміну прийому заявок від фермерських господарств з 15 до 30 днів. Пріоритет надаватиметься  фермерам, які обробляють не більше 500 гектарів, здійснюють закладення багаторічних насаджень, виробляють органічну продукцію.» - повідомив Міністр аграрної політики  Т.Кутовий.

«Також ключовим для нас є мінімізація корупційних ризиків, тому  при розподілі коштів ми тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, зокрема, цього року в регіональних комісіях Асоціація фермерів та приватних землевласників матиме п’ять представників, а всеукраїнська комісія складатиметься з представників ВГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України», ГС «Аграрний союз України», ВГО «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України та Федерації органічного руху України. Тобто, по суті, при прийнятті рішень кому надати допомогу, громадськість матиме більшість голосів» - додав Т. Кутовий. 

 

Загальна інформація щодо Поворотної фінансової допомоги 2016

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах:

1. новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, - строком від трьох до п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;

2. іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

* Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в друкованих засобах інформації (назву газети /публікації можна дізнатись у регіональних відділеннях фонду ).

* Документи на участь у конкурсі приймаються не менше ніж протягом 30 календарних днів з моменту публікації.

На 2016 рік для надання фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній основі передбачено 15,8 млн. грн., зокрема 716,6 тис. грн. для Черкаської області (КПКВ 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам").

 

Хто та як може отримати фінансову підтримку

1. Що означає поворотна допомога?

Це фінансова підтримка у визначеному розмірі, яку фермерське господарство зобов’язується повернути у зазначений у договорі термін, але не більше ніж на 5 років.

2. На що можна отримати фінансову підтримку?

Для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

3. Яку суму можливо отримати?

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень.

4. Під які гарантії видаються кошти?

Для забезпечення виконання зобов’язань фермерське господарство надає в заставу майно (рухоме, нерухоме).

6. Куди звертатися щоб отримати?

Для отримання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі необхідно звернутися до регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Адреси та контакти відділень – у розділі «Дирекція та регіональні відділення». (Черкаське відділення. Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131Телефон (факс): 8 (0472) 631536Директор відділення – Швачка Яків Сергійович).

7. Які документи потрібні?

Для отримання фінансової допомоги на поротній основі, фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мінагрополітики, і такі документи:

Копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”;

Копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого єфермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

Копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

Довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

Довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);

Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;

Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;

Копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

Копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);

Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

Пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.

Копії документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства.

8. Хто розглядає заявки?

Регіональні комісії проводять реєстрацію та перевірку поданих  документів і у разі їх відповідності реєструють фермерське господарство в журналі обліку реєстрації документів фермерських господарств, що претендують на отримання фінансової підтримки, та включають його до реєстру фермерських  господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.

До складу регіональної комісії входять два представники  структурних  підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечує виконання функцій з питаньагропромислового розвитку, два представники регіональних відділень Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, один представник територіального органу Державної фінансової інспекції, п’ять представників регіонального представництва ВГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України», які рекомендовані Радою АФЗУ та не мають простроченої заборгованості перед Укрдержфондом.

Комісія розглядає реєстри, подані регіональними комісіями, та проводить конкурсний відбір.

До складу комісії входять два представники Мінагрополітики, два представникиУкраїнського державного фонду підтримки фермерських господарств, один представник Державної фінансової інспекції, по одному представнику від ВГО«Асоціація фермерів та приватних землевласників України», ГС «Аграрний союз України», ВГО «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України та Федерації органічного руху України.

9. Коли потрібно повернути кошти?

Кошти наданої фінансової підтримки на поворотній основі  повертаються протягом до 5 років, згідно графіку повернення, визначеному у договорі про надання фінансової підтримки фермерському господарству.

Для отримання більш детальної інформації відвідайте офіційний сайт Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за посиланням http://udf.gov.ua/. 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 7 з 13