joomla template

Меню користувача

Регламент

Додаток

до рішення районної ради

від 8 грудня 2015 № 2-5 /VIІ

Р Е Г Л А М Е Н Т


Смілянської районної ради

сьомого скликання

зі змінами:

рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ

рішення від 20.05.2016 № 8-24/VII

рішення від 16.02.2017  № 18-12/VІІ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні принципи діяльності

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл у межах повноважень, визначених законами України, а також повноважень, делегованих їй обласною та сільськими радами.

Діяльність районної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правовій, організаційній та матеріально-фінансовій самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, обраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через  депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з  трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.


Стаття 2. Правові засади

Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також цим Регламентом.

До прийняття Регламенту ради чергового скликання у роботі ради застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникає неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії вносяться відповідні зміни і доповнення.

У разі розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства, діють норми чинного законодавства.

Регламент, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням Смілянської районної ради за пропозицією голови ради, президії ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, окремих депутатів.


Стаття 3. Порядок формування і організація діяльності

Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального її складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

Строк повноважень ради визначається Конституцією України.

Районна рада – юридична особа, має свій рахунок в банку і печатку.

Стаття 4. Значення основних термінів

В цьому регламенті і розпорядчій частині рішень районної ради, постійних комісій та президії вживаються такі терміни:

рада – Смілянська районна рада;

депутат – депутат Смілянської районної ради;

голова ради – голова Смілянської районної ради;

заступник голови – заступник голови Смілянської районної ради;

сесія – пленарне засідання та засідання постійних комісій Смілянської районної ради;

секретаріат – три особи, що обираються почергово з числа депутатів для  протоколювання ходу пленарного засідання сесії;

регламент пленарного засідання – визначення часу доповідей, виступів тощо;

загальний склад ради – загальний склад депутатів Смілянської районної ради у кількості 34 депутати;

постійна комісія – постійна комісія Смілянської районної ради;

президія – президія Смілянської районної ради;

контрольна комісія – тимчасова контрольна комісія Смілянської районної ради;

посадові особи – депутати, які працюють у Смілянській районній раді на постійній основі;

регламент – регламент Смілянської районної ради;

запит – заявлена на сесії ради вимога дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, які мають суспільне значення;

виконавчий апарат – призначені розпорядженням голови посадові особи місцевого самоврядування, що виконують функції забезпечення роботи ради.

Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормативами, утвердженими зазначеннями, що не допускають подвійного тлумачення.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ


Стаття 5. Відкритість та гласність роботи ради

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Робота пленарного засідання районної ради розпочинається з урочистого виконання Державного Гімну України.

Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

У відкритих засіданнях  мають право брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації, представники органів державної виконавчої влади, керівники місцевих організацій політичних партій, об’єднань громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації.

На закритому засіданні ради має право бути присутнім керівник Смілянської місцевої прокуратури, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запрошуються на сесію, визначає голова ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

Депутати рад вищого рівня мають право брати участь в роботі сесії з правом дорадчого голосу при розгляді питань та прийнятті рішень, які зачіпають інтереси виборців району.

Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог вони, за пропозицією головуючого або депутатів на сесії, можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Рада затверджує річні та щоквартальні плани роботи, приймаючи відповідне рішення.

Гласність роботи ради забезпечується оприлюдненням її діяльності  районною газетою “Смілянські обрії”, міськрайонним радіо та місцевими телестудіями, повідомленнями в інших засобах інформації.

Редакції друкованих органів, телестудій мають право акредитувати своїх представників при раді. Виконавчий апарат ради сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення і порядок денний сесії ради, засідань постійних комісій тощо.

Стаття 6. Порядок скликання першої сесії ради

Перша сесія ради скликається районною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради  у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради – обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова районної виборчої комісії, який інформує про підсумки  виборів депутатів і визнання їх повноважень.

З моменту визнання повноважень ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5 осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови ради, інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради, що діяв у попередньому скликанні.

Перша сесія у разі необхідності може складатися з кількох пленарних засідань.


Стаття 7. Порядок скликання чергової сесії ради

 1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.

У випадках, якщо сесія ради не скликається головою ради чи заступником голови ради у двотижневий строк на вимогу суб’єктів, зазначених у цій статті, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менше третини її загального складу, або постійною комісією ради. Сесія ради може бути скликана також за пропозицією голови районної державної адміністрації.

У цьому випадку голові ради або його заступнику подається заява, яка підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, або ж підписана головою державної адміністрації.

3.Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4.Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не пізніш як за 5 днів до сесії через постійні комісії. У разі відсутності депутата на засіданні постійної комісії матеріали отримуються в загальному відділі виконавчого апарату ради або при реєстрації.

5.За згодою депутата та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

6.Інформація про скликання сесії ради публікується в районній газеті «Смілянські обрії» та оголошується міськрайонним радіо.


Стаття 8. Порядок скликання позачергової сесії

 1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.
 2. Позачергова сесія скликається головою ради за власною ініціативою, за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, рішенням президії районної ради.
 3. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.
 4. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.
 5. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.


Стаття 9. Реєстація депутатів

 1. Реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання, розпочинається за годину до його відкриття під особистий розпис. При необхідності реєстрація також може проводитися перед голосуванням і після перерви у пленарному засіданні.
 2. Порядок розміщення учасників пленарного засідання: депутати ради – зліва в сесійній залі засідань, запрошені та депутати рад вищих рівнів –  у правій частині зали.
 3. Реєстрація депутатів, які прибули на засідання постійної комісії, проводиться під особистий розпис безпосередньо перед початком засідання.
 4. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або його заступник, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій – один із депутатів  ради, визначений радою у порядку прийняття рішень з процедурних питань.
 5. Головуючий на пленарному засіданні:

Стаття 10. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;

неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у роботі сесії;

організовує розгляд питань;

керує засіданням ради, контролює дотримання кворуму сесії  і прийнятого порядку денного;

надає слово доповідачам, співдоповідачам та депутатам районної ради в порядку надходження їх заявок. У разі порушення виступаючим регламенту роботи сесії має право попередити його або позбавити слова;

надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому цим регламентом;

проводить відкрите поіменне голосування з питань, що потребують прийняття рішень сесії і оголошує їх результати (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ);

дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії;

підписує протоколи сесій та прийняті радою рішення.

Стаття 11. Секретаріат пленарного засідання

За пропозицією головуючого або депутатів ради на кожному пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосування з числа депутатів ради (крім голови ради та його заступника) обирається секретаріат пленарного засідання у кількості трьох осіб. У ході пленарного засідання до складу секретаріату у тому ж поряду можуть бути внесені зміни.

Секретаріат веде протокол засідання, організує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо.

Секретаріат виконує функцію лічильної комісії при проведенні відкритого голосування з процедурних питань та у разі голосування рішення за основу. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)


Стаття 12. Лічильна комісія ради

Для  проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, як правило на першій сесії ради, на період повноважень ради із числа депутатів на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення обирається лічильна комісія районної ради.

Лічильна комісія на першому своєму засіданні обирає зі свого складу голову комісії та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких включено до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 13. Формування порядку денного сесії

 1. Пропозиції  з питань порядку денного можуть офіційно вноситися головою ради, постійними комісіями, президією ради, депутатськими фракціями, групами, депутатами, головою районної державної адміністрації.
 2. Проект порядку денного сесії готується головою ради з урахуванням вищезазначених пропозицій і попередньо обговорюється на засіданнях постійних комісій та президії ради.
 3. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, районною державною адміністрацією або комісією, яка утворюється для підготовки конкретного питання.
 4. При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, за необхідності проводиться  перевірка діяльності органів ради,  підприємств, організацій та установ, розташованих на її території, місцевих державних адміністрацій в частині повноважень, делегованих їм радою. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.
 5. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них в обов’язковому порядку попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.
 6. Проекти рішень районної ради оприлюднюються розробниками не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на сесії районної ради.
 7. Матеріали з питань, що пропонуються для розгляду на сесії, органами державної виконавчої влади, іншими установами та організаціями, подаються голові ради чи його заступникові не пізніше як за 14 днів до  відкриття чергової сесії з відповідною (пояснювальною) запискою та проектом рішення ради, крім питань, вказаних у пункті 12 цієї статті.
 8. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його заступником матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.
 9. Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своїх засіданнях у присутності того, хто ініціював розгляд питання. При необхідності комісія залучає до розгляду питання фахівців відповідної галузі. Комісія має право вносити зміни до проекту рішень, а також підготувати альтернативний проект рішення.
 10. Після розгляду постійними комісіями проекти рішень візуються головами відповідних комісій, заступником голови ради, керуючим справами виконавчого апарату ради, начальником відділу організаційного забезпечення діяльності ради, радником голови ради з юридичних питань, а з питань, які відносяться до компетенції районної державної адміністрації – заступником голови районної державної адміністрації. У разі необхідності проекти рішень візуються керівниками установ та організацій, які будуть забезпечувати їх виконання.

За дорученням голови ради, його заступника, голови постійної комісії виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів та стилістичне опрацювання, що не змінює змісту проекту.

У разі незгоди зазначених посадових осіб з проектом рішення вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

11.З урахуванням висновків постійної комісії (комісій) голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

12.Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішеннями ради можуть включатися до порядку денного сесії під час її проведення відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

13.При необхідності проекти рішень ради за розпорядженням голови ради можуть бути передані сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення в територіальних громадах району.

14.Пропозиції з уточнення порядку денного подаються голові ради, його заступнику не пізніш як за 6 днів до початку роботи сесії крім питань, вказаних у пункті 12 цієї статті.

15.Голова ради на пленарному засіданні ради інформує депутатів про зміни та пропозиції до порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські групи чи депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених  пропозицій, це вирішується відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

16.Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

17.Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, попередньо оприлюднюються на сторінці районної ради на офіційному веб-сайті Смілянської районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.Стаття 14. Порядок проведення пленарного засідання ради

1.Пленарне засідання ради розпочинається о 10 годині з перервами на      15 хвилин через кожні дві години роботи і триває до 18 години, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

2.На початку засідання, ще до обговорення  порядку денного, голова ради або його заступник в усній формі інформує депутатів про стан справ у районі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань в міжсесійний період, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 20 хвилин.

3.Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійними комісіями ради, депутатськими фракціями та групами, депутатами. Робота сесії може бути призупинена більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради. Одночасно визначається час поновлення її роботи.

Вимоги фракції чи групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації, на час не більше 20 хвилин, задовольняється без голосування.

4.Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій, а також діловодство ради ведеться державною мовою.

5.Пленарні засідання проводяться, як правило, у великій залі будинку органів місцевого самоврядування та державних установ або іншому місці, визначеному депутатами та придатному для проведення пленарних засідань. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менше третини депутатів може проводитись виїзне засідання ради.

6. До складу робочої президії пленарного засідання сесії входять голова районної ради, заступник голови районної ради та за згодою – голова районної державної адміністрації (рішення від 16.02.2017  № 18-12/VІІ)


Стаття 15. Регламент пленарного засідання,  порядок надання слова

 1. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, виступів у дебатах, для внесення депутатських запитів, довідок, запитань, повторних виступів визначається на кожному засіданні окремо та затверджується відкритим голосуванням більшістю присутніх депутатів як регламент пленарного засідання.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам – до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час, до 30 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення.

2.Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах  обговорюваних питань подаються в секретаріат сесії письмово. На записках секретаріат проставляє час надходження і передає їх головуючому на сесії.

3.Депутатам, які виступають від постійних комісій, депутатських фракцій і груп, слово надається обов’язково до припинення дебатів.

4.Голова ради, його заступник, голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, керівники фракцій, груп, депутати мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

5.Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. Після другого попередження він позбавляється слова і права наступного виступу.

Якщо виступаючий перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.6.

6.При розгляді радою питань соціально-економічного розвитку району, районного бюджету, звітів про їх виконання обов’язково заслуховуються доповіді, співдоповіді та проводиться їх обговорення.

7.З усіх питань, що вносяться на обговорення сесії, заслуховується думка, співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з цього питання.

8. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні та кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 3 хвилин.

Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які  з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

9. Виконавчим апаратом ведеться аудіо-стенограма пленарного засідання, яка зберігається  протягом скликання.


3.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 16. Загальні положення порядку прийняття рішень

 1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України і чинному законодавству.
 2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.
 3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхідної кількості голосів, то за наявності альтернативних проектів з цього питання вони ставляться на голосування в порядку надходження відкритим поіменним голосуванням (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ). У разі коли жоден проект не набрав відповідної кількості голосів утворюється узгоджувальна робоча комісія.
 4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подаються секретаріату сесії, як правило, в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово до 3 хвилин.

5.Після голосування усіх поправок голосується проект рішення вцілому відкритим поіменним голосуванням. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)

6.Для стилістичного опрацювання проекту рішення ради, при необхідності, обирається редакційна комісія. Вона не має права змінювати суттєвий зміст проекту. У роботі редакційної комісії бере участь представник постійної комісії або депутат, який вніс проект рішення.

7.Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і згідно поданих пропозицій ставити питання на голосування.


Стаття 17. Відкрите голосування

 1. З процедурних питань або голосування рішення за основу, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)
 2. Відкрите голосування проводиться депутатом особисто підняттям руки або посвідчення депутата.
 3. При голосуванні з процедурних питань або голосування рішення за основу кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)
 4. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення. По закінченню голосування – оголошує його результати  (рішення прийнято чи відхилено).для внесення до протоколу сесії.
 5. Рішення ради вцілому приймаються відкритим поіменним голосуванням з документальним підтвердженням вибору кожного депутата, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цим регламентом, а також за пропозицією будь-кого з депутатів або однієї із фракцій, підтриманою однією третиною присутніх на засіданні депутатів. Пропозиція фракції має пріоритет.(рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)
 6. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. Після оголошення головуючим прізвища депутат підводиться з місця і оголошує свій вибір: «за», «проти» або «утримався», про що секретаріатом  робиться відповідна відмітка у списку депутатів для поіменного голосування.
 7. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На сторінці районної ради офіційного сайту райдержадміністрації розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)
 8. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)


Стаття 18. Таємне голосування

 1. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим  регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.
 2. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах голови, заступника голови районної ради, при розгляді персональних питань, крім випадків, визначених цим регламентом.
 3. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошуються головою лічильної комісії.
 4. Для виготовлення бюлетенів оголошується перерва. Виготовлені бюлетені одразу передаються голові лічильної комісії. У разі виявлення помилок оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів.
 5. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів підписуються усіма членами лічильної комісії, затверджуються радою більшістю від загального складу та зберігаються разом з протоколом сесії.
 6. За результатами голосування рада приймає відповідне рішення відкритим поіменним голосуванням. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)

Стаття 19. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

На кожному бюлетені після перевірки і перерахунку ставиться підпис голови лічильної комісії і печатка районної ради «Загальний відділ».

3. У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена і по батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається “не підтримую жодного кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис “підтримую рішення” і праворуч – порожній квадрат, нижче – запис “не підтримую рішення” і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

4.Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

у яких виявлено більш ніж одну позначку або жодної позначки;

перекреслені або відмічені позначками, які не допускають однозначного трактування.

Якщо у скриньці для таємного голосування виявлено більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно списку на одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними та проводиться переголосування за затвердженим зразком бюлетеня.

5.При виявленні помилок в порядку та механізмі голосування  проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування його наслідки визнаються недійсними.

Стаття 20. Процедура таємного голосування

Голосування проводиться за процедурою затвердженою лічильною комісією у приміщенні, де обладнано кабіни для таємного голосування. Визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіну.

Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів районної ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат робиться позначка “+”  або інша. У разі непідтримання кандидата  (жодного з кандидатів) депутат робить позначку “+”  або іншу в квадраті проти слів “не підтримую кандидата” (“не підтримую жодного з кандидатів”).

Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку.

Невикористані бюлетені комісія погашає відрізуванням нижнього правого кута та відмічає про це в протоколі про результати таємного голосування.

Протокол про результати таємного голосування  підписується усіма членами лічильної комісії після чого голова комісії оголошує раді результати таємного голосування.


Стаття 21. Рішення ради

 1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу ради після чого підписується головою ради або головуючим на пленарному засіданні ради.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

2. Прийняті рішення ради в п’ятиденний термін оприлюднюються на сторінці районної ради на офіційному веб-сайті Смілянської райдержадміністрації та в  десятиденний термін розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, сільським радам. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший термін їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через десять днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

3. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

4. Рішення ради про затвердження розпоряджень голови районної ради, виданих в межах його повноважень, не приймаються.

5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам  та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у  встановлені радою строки, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

6.Листи і звернення громадян, що надійшли до районної ради розглядаються в порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 22. Внесення змін до рішень ради, скасування рішень ради

1.За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійних комісій, ініціаторів і розробників проекту рішення рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

2.Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих рішень.

3.Рішення про внесення змін (доповнень) до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться зміни (доповнення).

4. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійних комісій, ініціаторів і розробників проекту рішення рада може скасувати раніше прийняте рішення.

5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

Стаття 23. Рішення ради з процедурних питань

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в регламенті.

Рішення ради з процедурних питань приймаються відкритим голосуванням більшістю депутатів присутніх на пленарному засіданні.

Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів – за більшістю присутніх депутатів, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

Стаття 24. Протоколи сесій

 1. На кожній сесії ради ведеться звукова стенограма сесії з терміном її зберігання протягом усього скликання, на основі якої виконавчий апарат ради складає протокол.
 2. У протоколі сесії вказуються:

-       назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;

-       кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів на пленарному засіданні ради;

-       порядок денний сесії;

-       прізвища виступаючих, а також: для депутатів – за списком якої політичної партії обраний, для осіб, які не є депутатами – посади; прізвища депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

-       перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались».

Рішення ради з процедурних питань (щодо припинення обговорень чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.3.

3. До протоколу сесії додаються:

-       тексти доповідей і співдоповідей;

-       тексти виступів у обговоренні питань;

-       рішення, прийняті радою;

-       письмові запити депутатів;

-       письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

-       письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

-       список реєстрації депутатів;

-       список запрошених осіб;

-       результати поіменного голосування. (рішення від 24.02.2016 № 6-1/VІІ)

4. Протокол сесії оформляється в місячний термін. Протокол сесії ради підписується головуючим на пленарному засіданні ради.

За достовірність записів в протоколі сесії та своєчасне оформлення протоколу несе відповідальність керуючий справами виконавчого апарату ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого терміну в загальному відділі виконавчого апарату ради, а потім здаються в архівний відділ районної державної адміністрації на постійне зберігання.

Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».


4. Регуляторна діяльність ради

Стаття 25. Планування регуляторної діяльності

1. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи районної ради.

2. Рішення районної ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд районної ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3. Організація реалізації покладених на районну раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, побутового обслуговування, управління комунальною власністю  та регуляторної політики у сфері господарської діяльності (далі – відповідальна постійна комісія).

4. Відповідальна постійна комісія забезпечує планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, у тому числі шляхом узагальнення пропозицій, отриманих від розробників проектів регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відповідальної постійної комісії не пізніше 1 листопада поточного року.

5. За рішенням районної ради до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів можуть вноситися зміни.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в районній газеті «Смілянські обрії» та розміщуються на сторінці районної ради офіційного веб-сайту райдержадміністрації не пізніш як у десятиденний строк після його затвердження.

6. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду районною радою покладається на розробників проектів.

Стаття 26. Аналіз регуляторного впливу

1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником у порядку та строки, встановлені  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», готується аналіз регуляторного впливу.

Розробник проекту регуляторного акта в порядку та строки, встановлені  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднює: повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторного акта за рахунок власних коштів.

2. Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу подаються до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку - один місяць з моменту отримання відповідальною постійною комісією проекту рішення від розробника.

4. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради без аналізу регуляторного впливу. У цьому випадку  висновки про відповідність проекту регуляторного акта готуються тільки на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

6. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

7. При розгляді на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 27. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом ради, а у разі, якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районній державній адміністрації - районною державною адміністрацією.

2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії районної ради.

3. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання про звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до компетенції постійних комісій районної ради.

Щорічний звіт голови районної ради публікується в районній газеті «Смілянські обрії» та розміщується на сторінці районної ради офіційного веб-сайту райдержадміністрації .

4. Регуляторні акти, прийняті районною радою, оприлюднюються в районній газеті «Смілянські обрії» не пізніш, як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

5. Інформація про здійснення районною радою регуляторної діяльності розміщується на сторінці районної ради офіційного веб-сайту райдержадміністрації».


5. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Стаття 28 Депутат ради

 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути призупинені достроково у випадках, передбачених законодавством.
 2. Депутат представляє інтереси населення району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законодавством випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків із збереженням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.
 4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до відповідної політичної партії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання районної ради.
 8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у терміни, встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
 9. Якщо депутат допускає образливі висловлювання щодо інших депутатів або здійснює дії, що протирічать правилам депутатської етики, рада має право на основі висновку постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності та організації роботи районної ради вжити стосовно нього такі міри впливу: попередження, попередження з повідомленням в засобах масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі – звернутись до районної ради з пропозицією про ініціювання відкликання депутата.
 10. Депутат районної ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси населення району.
 11. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках передбачених ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».


Стаття 29. Голова районної ради

Голова ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням відповідно до цього регламенту. Повноваження голови ради і порядок його діяльності здійснюються у відповідності з ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цим регламентом.

Пропозицii щодо кандидатур на посаду  голови ради вносяться депутатами ради на першiй сесії.  Пiсля обговорення кожної кандидатури проводиться відкрите голосування більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів щодо включення її у список для таємного голосування.

До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної ради включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування.

За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, що набрав бiльше 50 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi депутатiв ради.

Якщо за результатами таємного  голосування  жоден  з кандидатiв не набрав необхiдної кiлькостi голосiв,  проводиться другий тур голосування,  в якому беруть участь два кандидати, що набрали вiдносну бiльшiсть голосiв порiвняно до iнших.

Якщо за результатами другого туру голосування жоден з кандидатiв не набрав необхiдну кiлькiсть голосiв, проводиться повторне голосування.

Умови оплати праці голови районної ради затверджуються щорічно при прийнятті районного бюджету.

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання.

У випадках, передбачених законодавством, повноваження голови ради можуть бути  достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування більшістю від загального складу ради.

Голова вважається звільненим з посади з дня припинення повноважень.

У своїй діяльності голова є підзвітним раді.


Стаття 30. Заступник голови районної ради

Заступник голови ради обирається радою за представленням голови ради з числа депутатів шляхом таємного голосування відповідно до цього регламенту і здійснює свої повноваження відповідно до ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього регламенту.

Пропозицiї щодо кандидатури для обрання заступника голови районної ради вносить голова районної ради.

Обраним заступником голови  ради  вважається кандидат, що  за  результатами  таємного  голосування набрав бiльше 50 вiдсоткiв голосів вiд загальної кiлькостi депутатiв.

У разi,  коли кандидат не набрав необхiдної кiлькостi голосiв, голова ради повторно вносить на розгляд ради цю або iншу кандидатуру.

Умови оплати праці заступника голови районної ради затверджуються щорічно при прийнятті районного бюджету.

У випадках, передбачених законодавством, повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення ним повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування.

Депутат звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення повноважень.


Стаття 31 Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень    депутати районної ради можуть  на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати районної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради.

4. Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом терміну повноважень районної ради відповідного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатська група в районній раді складається не менш як із 5 депутатів.

6. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

7. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

8. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період але не більше ніж на строк повноважень ради.

9. Діяльність депутатської групи припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів районної ради внаслідок чого її чисельність стає меншою п’яти;

у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

після закінчення терміну, на який депутати районної ради об’єднуються в депутатську групу або строку повноважень районної ради.

10. Депутатські групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.


Стаття 32. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами ради.

2. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції, про що подає заяву про згоду участі керівнику фракції.

3. Керівник фракції подає голові районної ради письмове повідомлення про утворення депутатської фракції, її назву і персональний склад та додає заяви депутатів про участь у фракції.

4. Головуючий на пленарному засіданні ради за поданням керівника депутатської фракції інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції та її кількісний склад.


Стаття 33 Права депутатських груп та фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

 1. На пропорційне представництво в постійних  та тимчасових комісіях ради, їх керівних органах.
 2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.
 3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.
 4. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.
 5. Здійснювати інші права, передбачені законами України.
 6. Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
 7. Реорганізація та формування депутатський груп і фракцій можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради за винятком президії ради.
 8. Про зміни в складі депутатської групи, фракції її керівник повідомляє письмово голову ради. Це повідомлення підписує депутат ради, щодо якого воно подається.

Про зміни у складі депутатських груп, фракцій  голова ради інформує на пленарному засіданні ради.


Стаття 34 Постійні комісії районної ради

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цим регламентом.

Рада утворює такі постійні комісії:

-    з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції та організації роботи районної ради  (змінено рішенням від  20.05.2016 № 8-24/VII);

-         з питань планування бюджету і фінансів;

-         з питань промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, побутового обслуговування, управління комунальною власністю та регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-         з питань  агропромислового комплексу, землекористування та екології;

-         з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення;

-         з питань освіти, культури, молоді, спорту та засобів масової інформації.

Постійні комісії проводять свою діяльність відповідно до Положення про постійні комісії районної ради, затвердженого рішенням ради.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний та персональний склад постійних комісій.

Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням зареєстрованих фракцій, груп депутатів.

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 5 депутатів.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

Пропозиції щодо персонального складу постійних комісій та голів комісій вносяться на розгляд ради головою ради.

Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь-який час відкликаним за його власним проханням, у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

-       особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

-       головою ради;

-       за рішенням відповідної постійної комісії;

-       не менш як третиною від загального складу депутатів ради відповідно до їх письмової заяви.

Після прийняття рішення ради про відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.


Стаття 35. Голова, заступник, секретар постійної комісії ради

Голова постійної комісії затверджується рішенням ради та:

організовує роботу комісії;

скликає і веде засідання комісії;

пропонує порядок денний і організує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників громадських організацій, вчених і спеціалістів;

представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;

інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;

інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій тощо.

Заступник голови постійної комісії:

обирається на засіданні комісії;

виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

виконує обов’язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

Секретар постійної комісії:

обирається на засіданні комісії;

організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

веде діловодство постійної комісії;

організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.


Стаття 36. Діяльність постійних комісій ради

1.Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття  висновків і рекомендацій.

Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям в установлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть вносити до ради пропозиції щодо відповідальності виконавців за  ігнорування рекомендацій комісій.

2.Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісій.

У засіданнях комісій можуть приймати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу комісії.

У випадку неможливості прибути на засідання комісії член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

3.Засідання постійних комісій ведуться відкрито. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закритому засіданні комісії.

4.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

5.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти виконанню її висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести у письмовій або оголосити їх в усній формі на пленарному засіданні при обговоренні  відповідного питання.

6.Висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії,  а в разі його відсутності – заступником  голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами відповідних комісій.

Протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання передаються до  архівного відділу Смілянської районної державної адміністрації на постійне зберігання.

7.Висновки  і рекомендації постійних комісій, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 37. Тимчасові контрольні комісії

 1. У разі необхідності рада утворює тимчасові контрольні комісії, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій постійних комісій, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що  належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка утворила цю комісію.


Стаття 38. Президія ради

 1. Рада може утворювати президію ради – дорадчий орган ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Пропозиції щодо утворення президії є компетенцією голови ради, виходячи із чисельного та структурного складу ради.
 2. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
 3. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій, голова районної державної адміністрації (за згодою).
 4. Президія ради діє на основі положення про неї, затвердженого рішенням ради.

Стаття 39.Форми реалізації депутатських повноважень

1.Депутати ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

2.Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів заздалегідь або безпосередньо на пленарному засіданні ради, як правило у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання ради.

3.Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання. На вимогу депутата (депутатів), який подає запит головуючий надає йому слово для обґрунтування необхідності запиту.

4. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляє його на розгляд профільної постійної комісії.

5.Рада може зобов’язати відповідний орган надати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення щодо запиту депутата ради.

6.Відповідь на депутатський запит на вимогу депутата, який його подавав, розглядається на пленарному засіданні ради.


6.ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ

Стаття 40.Статус та повноваження виконавчого апарату ради

 1. Рада утворює виконавчий апарат, який забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
 2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо за рішенням ради повноваження щодо їх виконання не делеговані районній державній адміністрації.

3.Виконавчий апарат районної ради є розпорядником  публічної інформації, що була отримана або створена радою в процесі реалізації повноважень, передбачених законодавчими актами, а також, що була отримана або створена виконавчим апаратом ради в процесі забезпечення діяльності ради та знаходиться у виконавчому апараті районної ради.

4.Порядок доступу до публічної інформації та організації роботи за запитами на інформацію регламентується відповідним розпорядженням голови районної ради.Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.

5.Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

6.Зміна керівників ради не є підставою для припинення служби посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату ради.Детальніше в цій категорії: « Депутати Керівництво »