joomla template

Меню користувача

Функції підрозділів

Основні функції та завдання структурних підрозділів виконавчого апарату

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради:
- сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними повноважень, узагальнює зауваження і пропозиції, висловлені на сесіях, здійснює контроль за їх виконанням;
- забезпечує облік, організовує попереднє вивчення наказів даних виборцями депутатам районної ради, готує на розгляд ради проекти заходів по їх виконанню;
- надає методичну допомогу в підготовці і проведенні засідань постійних комісій ради;
- забезпечує в межах своєї компетенції підготовку сесій районної ради;
- забезпечує взаємозв’язок районної ради з сільськими радами району з питань дотримання і організації виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної і районної рад;
- надає методичну і практичну допомогу в організації роботи сільських рад;
- веде документацію районної ради з обліку кадрів;
- виконує інші завдання і доручення голови районної ради, заступника голови ради, керівника секретаріату районної ради, пов’язані із виконанням покладених на нього функціональних обов’язків.

Відділ з питань управління майном районної комунальної власності:
- здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності;
- виконує за дорученням голови районної ради повноваження з управління майном підприємств, установ, організацій комунальної власності;
- готує проекти рішень про створення, ліквідацію реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності;
- контролює питання заготівлі лишків сільськогосподарської продукції у населення, готує матеріали, довідки з цих питань;
- готує висновки відповідності проектів статутів підприємств комунальної власності вимогам чинного законодавства України;
- дає висновок щодо надання дозволу підприємствам, установам, організаціям комунальної власності на передачу в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;
- готує рекомендації щодо укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств комунальної власності, подає пропозиції щодо кандидатур керівників комунальник підприємств;
- здійснює моніторинг ефективності використання та збереження комунального майна;
- готує пропозиції щодо відчуження комунального майна;
- розробляє проект програми приватизації комунального майна;
- здійснює методичне керівництво з питань управління комунальним майном;
- надає висновок щодо колективних договорів підприємств, установ, організацій комунальної власності;
- здійснює інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради у сфері управління об’єктами комунальної власності, питань бюджету;
- сприяє здійсненню взаємодії з територіальними громадами сіл, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, підприємств усіх форм власності з питань роботи відділу;
- готує та подає на розгляд ради, президії, постійних комісій проекти рішень районної ради, проекти розпоряджень голови районної ради, висновки, рекомендації з питань управління об’єктами комунальної власності;
- здійснює за дорученням голови районної ради або його заступника інші повноваження, пов’язані з управлінням комунальним майном.

Загальний відділ:
- здійснює інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;
- складає зведену номенклатуру справ виконавчого апарату районної ради, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в державний архів;
- веде облік вхідної, вихідної документації та своєчасний розгляд заяв, скарг і пропозицій, які надходять до районної ради, вживає щодо порушених ними питань відповідних заходів;
- здійснює контроль за строками виконання документів, рішень сесій, президій, розпоряджень голови районної ради та розгляду звернень громадян і підприємств, які надійшли до районної ради та її органів;
- протоколює проведення сесій, засідань президії, нарад та інших заходів районної ради;
- здійснює друкування і розмноження рішень ради та президії, розпоряджень голови районної ради, інших службових документів;
- веде облік депутатів, запрошених для участі у заходах районної ради;
- готує проекти розпоряджень голови районної ради з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у розробці і виданні довідників та інших посібників з питань, що входять до компетенції відділу;
- забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, комп'ютеризації, засобів організаційної техніки у виконавчому апараті районної ради;
- готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства.

Детальніше в цій категорії: Президія »