joomla template

Меню користувача

Керівництво райдержадміністрації. Розподіл обов'язків


DSC03349_222


 Беззубий Олександр Борисович

 голова райдержадміністрації

 Дата народження: 25 червня 1981 року

 Освіта:  вища, 2006р., Київський національний торговельно-економічний університет 

 Спеціальність: „Облік і аудит“, спеціаліст з обліку і аудиту, економіст з обліку і аудиту






перший заступник голови райдержадміністрації - вакансія

заступник голови райдержадміністрації - вакансія


1230003Жабинський Андрій Михайлович

керівник апарату райдержадміністрації

Дата народження: 27 лютого 1984 року

Освіта: вища, 2006р., Чернігівський державний інститут економіки і управління

Спеціальність: "Облік і аудит", спеціаліст з обліку і аудиту









РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою, першим заступником, заступником голови

та керівником апарату районної державної адміністрації


І. Голова районної державної адміністрації:

очолює районну державну адміністрацію та здійснює керівництво  її діяльністю відповідно до повноважень, визначених статтею 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», спрямовує її на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та завдань, покладених на районну державну адміністрацію (далі – райдержадміністрація);

спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації, керівників інших місцевих органів виконавчої влади та  територіальних  органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі;

згідно з вимогами чинного законодавства здійснює прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

1. Голова районної державної адміністрації в межах повноважень, визначених законодавством:

1) вирішує питання щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; соціально – економічного розвитку району; бюджету, фінансів та обліку; управління переданим райдержадміністрації майном, приватизації та підприємництва, промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку; науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх; використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; зовнішньоекономічної діяльності; оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати, а також інших питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації;

2) вносить пропозиції до проектів обласних програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових  прогнозів та проектів  індикативних планів розвитку  відповідних галузей економіки, їх фінансово-економічного забезпечення;

3) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади  вищого рівня фінансові показники і пропозиції  до проекту зведеного бюджету області, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій  і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів  субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання,  виходячи із забезпеченості  мінімальних соціальних потреб;

4) координує проведення в районі реформування за напрямками, які ініціюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України та облдержадміністрацією:

адміністративно-територіальна реформа;

реформування місцевого самоврядування; в  економічній та соціально-гуманітарній сферах;

5) інформує голову облдержадміністрації та громадськість про  суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі;

6) представляє райдержадміністрацію у взаємовідносинах з обласною державною адміністрацією, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

7) звертається до суду щодо скасування актів  органів місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших  органів центральної виконавчої влади;

8) погоджує в установленому порядку призначення  на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі;

9) за наявністю підстав, в порядку, встановленому чинним  законодавством, порушує перед територіальними  органами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в  області вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників відповідних територіальних органів у районі;

10) утворює для сприяння  здійсненню повноважень райдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, а також визначає їх завдання, функції  та склад;

11) забезпечує реалізацію  державних гарантій у сфері праці, у тому числі і на право своєчасного  одержання винагороди за працю;

12) вносить на розгляд облдержадміністрації  на узгодження кандидатури на посади першого заступника,  заступника голови  районної державної адміністрації;

13) призначає на посади, звільняє з посад у встановленому законодавством порядку першого заступника,  заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, працівників   апарату райдержадміністрації, працівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, визначених розпорядженням райдержадміністрації;

14) здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

15) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за дотриманням схоронності державної таємниці у райдержадміністрації;

16)  виступає розпорядником коштів;

17)  видає в межах своїх повноважень розпорядження та одноособово несе за них відповідальність.

18) очолює:

колегію райдержадміністрації;

комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків  та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

координаційну раду райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва;

постійно діючу комісію при Смілянській районній державній адміністрації з питань розгляду звернень громадян;

координаційну раду райдержадміністрації  по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю;

комісію райдержадміністрації з питань захисту прав дитини;

рада райдержадміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення;

міжвідомчу комісію райдержадміністрації з питань протидії корупції, детінізації виплати заробітної плати в районі.


2. Спрямовує, координує  та контролює діяльність:

фінансового управління райдержадміністрації;

відділу ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації;

відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації;

відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації;

відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату райдержадміністрації;

центру надання адміністративних послуг;

головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.


3. Координує (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації) діяльність, сприяє у виконанні покладених завдань:

міського відділу (з обслуговування м.Сміла та Смілянського району) Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області;

Смілянського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області;

Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного Управління Державної Фіскальної служби в Черкаській області;

Смілянського управління Державної казначейської служби України Черкаської області;

Смілянського міськрайонного управління юстиції;

Смілянської об’єднаної державної фінансової інспекції Державної фінансової інспекції в Черкаській області;

Смілянсько-Кам'янського об’єднаного міського військового комісаріату.


4. Взаємодіє з:

районною радою;

міжрайонною прокуратурою;

міськрайонним судом.

ІІ. Загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації

Перший заступник, заступник голови, керівник апарату  райдержадміністрації забезпечують виконання покладених на них завдань відповідно до розподілу функціональних обов’язків та у межах повноважень, визначених законодавством, зокрема:

1)  здійснюють підготовку та реалізацію заходів щодо виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2)  забезпечують  підготовку  проектів планів  економічного, соціального та культурного  розвитку району, відповідних галузей і сфер діяльності та здійснюють комплекс організаційних заходів щодо їх реалізації;

3) здійснюють контроль за станом економічного та соціального розвитку  району у відповідних галузях та сферах діяльності шляхом збору, узагальнення, аналізу і оцінки інформації, поданої структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних  органів виконавчої влади в районі, а також за результатами комплексних та галузевих перевірок;

4) спрямовують, координують і контролюють відповідно до чинного законодавства роботу виконавчих комітетів сільських рад щодо здійснення ними  делегованих повноважень  органів виконавчої влади;

5) очолюють координаційні, консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи райдержадміністрації, організовують їх роботу;

6) беруть участь, в установленому порядку, в роботі органів, що утворюються районною державною адміністрацією, а також у засіданнях сесій та засіданнях виконкомів сільських рад;

7) забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою;

8)  взаємодіють з об’єднаннями громадян, сприяють виконанню їх статутних завдань;

9) забезпечують підготовку, розглядають, візують чи повертають на доопрацювання підготовлені відповідними органами виконавчої влади проекти розпоряджень райдержадміністрації, вживають заходів для остаточного врегулювання розбіжностей між суб’єктами погодження, здійснюють контроль за виконанням та законністю розпоряджень  райдержадміністрації, виконанням доручень голови райдержадміністрації і власних доручень;

10)  забезпечують підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях  колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, а також проектів клопотань перед вищестоящими органами виконавчої влади з питань, що віднесені до їх відання;

11)  забезпечують розгляд і вирішення питань, що порушуються районною радою, структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади та державними органами, підприємствами, установами і організаціями, а також громадянами, повертають адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку;

12) вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення в установленому порядку питань призначення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі, притягнення їх до відповідальності;

13)  згідно з вимогами чинного законодавства здійснюють прийом громадян та забезпечують  розгляд їх звернень відповідно до функціональних обов’язків;

14) ведуть переговори в державних органах, беруть участь у заходах, що проводяться в районі;

15) дають письмові вказівки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, інших віднесених до сфери  управління райдержадміністрації органів,  установ та організацій, що оформляються як доручення і є обов’язковими для виконання;

16) виконують інші обов’язки, покладені на них головою райдержадміністрації.


ІІІ. Перший заступник голови державної адміністрації

У разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції і повноваження.

1. Перший заступник голови райдержадміністрації, у межах повноважень, визначених законодавством:

організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень райдержадміністрації в галузях економіки; агропромислового комплексу і соціального розвитку села; сферах інвестиційної діяльності, підприємництва, цінової політики; торговельного, побутового обслуговування та надання платних послуг населенню; транспорту і зв`язку;  містобудування та архітектури; житлово-комунального господарства;  будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних шляхів; енергозабезпечення та енергозбереження;  споживчої кооперації, харчової промисловості;  лісового та водного господарства; захисту та відтворення земель;  забезпечення державних продовольчих ресурсів, задоволення потреб населення району продукцією рослинництва і тваринництва; екологічної безпеки; мобілізаційної підготовки та цивільної оборони.


2.    Спрямовує, координує  та контролює діяльність:

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

відділу економіки райдержадміністрації;

відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації.


3. Координує та контролює діяльність (з питань здійснення повноважень):

управління Держземагентства в Смілянському районі Черкаської області;

управління ветеринарної медицини в Смілянському районі;

Смілянського міськрайонного управління Головного управління  Держсанепідемслужби в Черкаській області;

Смілянського райвідділу управління Державної служби  надзвичайних ситуацій України в Черкаській області;

Смілянського міськрайонного центру зайнятості населення;

управління статистики в Смілянському районі.


4. Сприяє у виконанні покладених завдань та взаємодіє з:

філією «Смілянська ДЕД»;

державним підприємством «Смілянське  лісове господарство»;

Смілянським сільським районом електричних мереж;

Смілянським управлінням по експлуатації газового господарства;

районним центром телекомунікацій № 254 (м.Сміла)

Смілянським районним споживчим товариством;

районною радою сільськогосподарських товаровиробників;

асоціацією фермерів;

філіалом інституту агропромислового виробництва;

громадськими організаціями мисливців та рибалок, бджолярів-любителів, садових та городніх кооперативів, іншими об’єднаннями громадян в агропромисловому комплексі;

районною радою промисловців та підприємців;

банками, що діють на території району.


5. Взаємодіє з  районною радою, виконавчими  комітетами Балаклеївської, Малостаросільської, Ротмістрівської, Пастирської, Сердюківської, Макіівської, Самгородської, Ташлицької сільських рад, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання делегованих  їм законом повноважень органів виконавчої влади.


6. Очолює:

економічну раду району;

робочу групу по перегляду регуляторних актів;

конкурсну комісію для організації проведення конкурсу на право отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності з Регіонального Фонду підтримки підприємництва по Черкаській області;

робочу групу райдержадміністрації з питань контролю за станом погашення заборгованості за спожиті енергоносії;

комісію з обстеження спеціалізованих підприємств, що здійснюють операції з металобрухтом;

комітет доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

робочу групу для забезпечення організаційної та інформаційної роботи з громадськістю з питань будівництва (придбання) доступного житла в районі;

робочу групу по проведенню моніторингу цін на продукти харчування;

робочу групу райдержадміністрації з питань врегулювання функціонування ринків (стихійних) та торговельної мережі району;

комісію райдержадміністрації з питань проведення оцінки стану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, її  соціально-економічних і екологічних результатів і обґрунтування шляхів забезпечення довготривалого стабільного розвитку;

комісію райдержадміністрації з питань розгляду інвестиційних проектів;

конкурсний комітет з  організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування;

мобільну групу для здійснення контролю за роботою автоперевізників;

робочу групу  питань моніторингу споживчого ринку району;

комісію з  обстеження стану зупинок (павільйонів, навісів) на автомобільних дорогах району.

державну надзвичайну протиепізоотичну комісію;

комісію для проведення інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних для використання у сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин;

комісію для законодавчого визначення власників лісосмуг;

комісію з контролю за розповсюдженням генетично модифікованих організмів;

робочу групу райдержадміністрації з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;

комісію з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;

координаційну раду з питань розвитку сільських територій;

комісію по виявленню і локалізації вогнищ амброзії полинолистої;

робочу групу райдержадміністрації з перевірки додержання вимог законодавства з питань використання охорони лісів;

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

раду з питань безпечної життєдіяльності населення;

конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

тендерний комітет;

комісію щодо проведення аудиту стану використання зрошувальних земель та інвентаризації міжгосподарських та внутрішньогосподарських зрошувальних систем;

районну комісію з інвентаризації радіоактивних відходів;

громадську раду районної державної адміністрації для проведення експертної та консультативної діяльності з питань розвитку інформаційного суспільства;

робочу групу з питань дотримання законодавства про працю та легалізації тіньової зайнятості населення;

комісію райдержадміністрації з перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці;

районну постійно діючої комісії з  питань поводження  з безхазяйними відходами;

робочу групи по проведенню в районі моніторингу перевезень пільгових категорій громадян;

комітет з  визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;

робочу групу райдержадміністрації для здійснення контролю за ліквідацією ямковості на автомобільних дорогах району;

конкурсний комітет з підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять з межі території району;

комісію з питань розгляду інвестиційних проектів;

комісію з визначення доцільності розміщення об'єктів на території району, розгляду матеріалів з надання у користування, передачу в оренду та у власність земельних ділянок;

робочу групу для здійснення контролю за роботою автоперевізників в районі.


IV. Заступник голови районної державної адміністрації (з гуманітарних та політико-правових питань)

У разі відсутності голови та першого заступника голови районної державної адміністрації виконує функції і повноваження голови райдержадміністрації за його дорученням.


1. Заступник голови державної адміністрації, в межах повноважень, визначених законодавством:

Організовує та контролює роботу щодо здійснення повноважень райдержадміністрації у галузях: освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, фізкультури і спорту, соціального забезпечення та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, преси та інформації, молодіжної та гендерної політики, національностей, міграції та релігії, материнства і дитинства, організації правового інформування і виховання населення, пенсійного забезпечення населення;

здійснює координацію роботи з народними депутатами України.


2. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

відділу освіти райдержадміністрації;

відділу культури і туризму райдержадміністрації;

сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

служби у справах дітей райдержадміністрації;

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Смілянського району.


3. Координує та контролює (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації) діяльність, сприяє у виконанні покладених завдань:

Смілянського міськрайонного управління юстиції;

центральної районної лікарні ім.Софії Бобринської,;

комунального закладу «Районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

управління Пенсійного фонду України у м.Смілі та Смілянському  районі;

міськрайонного центру зайнятості населення;

закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури  і спорту.


4. Сприяє виконанню статутних завдань та взаємодіє з:

редакцією газети «Смілянські обрії»;

редакцією міськрайонного радіо;

громадськими  організаціями та осередками політичних партій в районі;

страховими компаніями.

5. Взаємодіє з  районною радою, виконавчими  комітетами Костянтинівської, Залевківської, Сунківської, Плескачівської, Голов′ятинської, Попівської, Тернівської, Санжариської  сільських рад, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання делегованих  їм законом повноважень органів виконавчої влади.


6. Очолює:

адміністративну комісію;

призовну комісію;

спостережну комісію;

комісію з призначення адресної соціальної допомоги;

комісію з питань гуманітарної допомоги;

громадську раду;

координаційно-методичну раду з правової освіти населення;

раду з питань молодіжної політики;

комісію з питань альтернативної служби;

районну раду з питань протидії  туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

координаційну раду з оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей і учнівської молоді;

раду з питань реклами;

евакуаційну комісію;

раду з питань інформаційної політики;

робочу групу райдержадміністрації з питань сприяння реалізації Програми боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об’єктів інтелектуальної власності;

комісію з координації дій щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми;

раду з питань дослідження, збереження об’єктів історико-культурної спадщини та розвитку туризму в Смілянському районі;

координаційну раду райдержадміністрації з питань профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;

опікунську раду райдержадміністрації;

комісію райдержадміністрації з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;

комісію з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

комісію з розвитку туристичної галузі в районі;

координаційну раду з питань складення регіонального плану формування освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів і установ освіти;

комісію з питань надання одноразової грошової допомоги громадянам;

комісію з питань звільнення від оплати за соціальні послуги самотньо проживаючих громадян похилого віку та інвалідів району;

комісію з питань контролю за цільовим використанням коштів, які надаються при народженні дитини;

координаційну раду з питань розвитку та підтримки волонтерського руху;

районний координаційний центр із забезпечення бійців, які  несуть службу в зоні антитерористичної операції, необхідним обладнанням, засобами індивідуального захисту, особистої гігієни, одягом, продуктами харчування тощо, соціальним супроводом їх родин та координації дій, пов’язаних з вирішенням зазначених питань;

комісію з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам.

V. Керівник апарату районної державної адміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації, в межах повноважень, визначених законодавством очолює апарат районної державної адміністрації та  організовує його роботу, несе відповідальність за його діяльність перед головою райдержадміністрації.

1. Забезпечує:

1) підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації;

2) дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень райдержадміністрації, доведення до виконавців та оприлюднення розпоряджень райдержадміністрації;

3) проведення систематичних перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень райдержадміністрації;

4)  ведення діловодства, обліку,  звітності та контроль за станом виконавської дисципліни в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації;

5) надання методичної та іншої допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та виконавчим органам місцевого самоврядування;

6) реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в райдержадміністрації, формування кадрового резерву та надання допомоги в цьому структурним підрозділам районної державної адміністрації;

7) роботу щодо організації прийому громадян, обліку та розгляду їх звернень;

8) ведення бухгалтерського обліку та звітності апарату райдержадміністрації.

2.     Вносить:

голові райдержадміністрації  пропозиції щодо структури і штатної чисельності апарату, організовує підготовку проектів відповідних документів;

на розгляд голови райдержадміністрації  проекти регламенту районної державної адміністрації та розподілу обов’язків між  першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації;

подання для призначення на посади, звільнення з посад начальників і спеціалістів структурних підрозділів апарату, а також, за погодженням з першим заступником та  заступниками голови райдержадміністрації – керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. Здійснює взаємодію роботи райдержадміністрації  з  районною радою та  органами місцевого самоврядування.

4. За дорученням голови райдержадміністрації укладає договори щодо матеріально-технічного та іншого  забезпечення діяльності райдержадміністрації.

5.  Виконує інші повноваження, що покладені на апарат та надаються йому головою райдержадміністрації.

6.     Спрямовує, координує  та контролює діяльність:

відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації;

загального відділу апарату райдержадміністрації;

сектору контролю апарату райдержадміністрації;

відділу фінансово – господарського забезпечення  апарату райдержадміністрації;

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

сектору адміністративно-дозвільних процедур;

головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату;

архівного відділу райдержадміністрації;

виконавчих комітетів сільських рад.


7.   Взаємодіє з  районною радою, виконавчими  комітетами Носачівської, Куцівської, Ковалиської, Мельниківської, Березняківської, Великояблунівської, Малосмілянської сільських рад, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання делегованих  їм законом повноважень органів виконавчої влади.


8. Очолює:

районну раду по роботі з кадрами;

комісію з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, осіб, звільнених у запас або відставку;

комісію із державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

комісію по перегляду відомчих нормативно-правових актів;

експертну комісію райдержадміністрації.