joomla template

Меню користувача

Акти райдержадміністрації

СМІЛЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


22.03.2017


№ 77


 Про запобігання та протидію корупції  в апараті,

структурних підрозділах райдержадміністрації та органах

місцевого самоврядування  району

         
         Керуючись пунктом 1 статті 2, пунктом 1 статті 25, статями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про  запобігання   корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», для усунення підґрунтя проявам корупції, активізації роботи у цьому напрямку:

 

1. Визначити Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації –   спеціаліста відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  апарату Смілянської районної державної адміністрації.

2. Затвердити Положення про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Смілянської районної державної адміністрації, що додається.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

4. Затвердити заходи щодо запобігання та виявлення корупції  в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування  району на 2017 рік, що додаються.

5. Виконавцям, зазначеним у заходах, надавати інформацію про проведену роботу Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Смілянської районної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.Голова державної
адміністрації                                                                                            О.Б. Беззубий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

22.03.2017 № 77

ЗАХОДИ
щодо запобігання та виявлення корупції  в апараті,структурних підрозділах

райдержадміністрації  та органах місцевого самоврядування  району

на 2017 рік

 
1. Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції, за участю керівників правоохоронних органів аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на нарадах (колегіях).

Керівники структурних підрозділів

райдержадміністрації, виконкоми

сільських рад

2. Проводити навчання з державними службовцями та посадовими особами, на яких розглядати основні положення та вимоги законодавчих актів щодо запобігання та виявлення корупції.

Відділ з питань цивільного захисту,  оборонної,

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними

органами апарату райдержадміністрації

3. Продовжити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання та протидію корупційним проявам у структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями  та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань державної служби та антикорупційної політики.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,

виконкоми  сільських рад

4. Інформувати працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації про кожен факт корупційних правопорушень і повідомляти про застосування відповідних стягнень до правопорушників.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації


5. На веб-сайті райдержадміністрації у  відповідній рубриці забезпечити розміщення законодавчих та інших актів з питань реалізації державної антикорупційної політики.

Керівники структурних підрозділів,

відділ з питань цивільного захисту, оборонної,

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними

органами апарату райдержадміністрації

6. Продовжити практику забезпечення добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивну атестацію.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ

організаційної роботи, внутрішньої політики

та управління персоналом апарату райдержадміністрації

7. Підвищити ефективність роботи конкурсних комісій у частині ретельної перевірки даних щодо кандидатів на посади в райдержадміністрації; включити до їх складу працівників, які згідно з посадовими обов'язками займаються питаннями запобігання та протидії корупції.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ

організаційної роботи, внутрішньої політики

та управління персоналом апарату райдержадміністрації

8. Забезпечити своєчасне декларування доходів державними службовцями райдержадміністрації за 2016   рік та подати інформацію відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом  апарату райдержадміністрації.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ

організаційної роботи, внутрішньої політики

та управління персоналом апарату райдержадміністрації


9. Проводити наради, навчання з працівниками органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, що займаються попередженням корупції, з метою поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури.

Відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з

правоохоронними органами апарату райдержадміністрації


В.о.керівника  апарату

державної адміністрації                                                                              Л.І.Задорожня

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

22.03.2017 № 77


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення

корупції в Смілянській районній державній адміністрації

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Смілянській районній державній адміністрації (далі - адміністрації) є спеціаліст  відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  апарату   адміністрації (далі - уповноважена особа). У разі тривалої відсутності уповноваженої особи (звільнення, перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)  визначається розпорядженням райдержадміністрації.

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в адміністрації уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб'єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові адміністрації.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання суб’єктами декларування апарату та відділів районної державної адміністрації, які працюють (працювали) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку.

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам адміністрації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб адміністрації, вносить голові адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами адміністрації  інформує в установленому порядку про такі факти голову адміністрації,   а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників адміністрації, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає, в межах повноважень, повідомлення щодо причетності працівників адміністрації до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів адміністрації  інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників адміністрації   усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок),

3) ініціювати перед головою адміністрації   питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа адміністрації бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа адміністрації під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються адміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту адміністрації, підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Голова адміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.


В.о. керівника  апарату

державної адміністрації                                                                                Л.І.Задорожня

Детальніше в цій категорії: « Законодавство Телефони довіри »