joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


27.06.2018                                                                                                                                                                        № 167


Про затвердження  Положення

про  юридичний сектор апарату

районної державної адміністрації


Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887, постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008  №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», розпорядження райдержадміністрації від 29.01.2018  №23 «Про структуру районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від 21.02.2017 №47 «Про затвердження  Положення про  юридичний сектор  апарату  районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації та юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

 

Заступник голови державної

адміністрації                                                                                 С.В.Глізнецов

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

27.06.2018 № 167

 


ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор апарату  районної державної адміністрації

І. Загальні положення 

1.  Положення розроблене у відповідності до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 та Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887.

2. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації без права юридичної особи і утворюється головою райдержадміністрації.

3. В своїй діяльності сектор керується Конституцією України і законами України; актами Президента України, Кабінету Міністрів України,   міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; нормативними актами Міністерства юстиції України та його територіальних органів, Інструкцією з діловодства, Регламентом, Положенням про апарат Смілянської районної державної адміністрації, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також  цим  Положенням.

4. Підпорядкованість сектору  голові райдержадміністрації  та керівнику апарату райдержадміністрації здійснюється  відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008  № 1040 (далі – Загальне положення) та пункту 38 Типового регламенту місцевої державної адміністрації,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.99 № 2263.

5. Поточна робота сектору здійснюється на основі місячних та квартальних планів  роботи, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

6. Сектор в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації,  органами місцевого самоврядування,  територіальними  органами  міністерств  та  інших центральних  органів  виконавчої влади,  а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

ІІ. Основні завдання

Основним завданням сектору є:

1. Організація правової роботи,   спрямованої   на   правильне   застосування,   неухильне дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших нормативних актів  головою, заступниками голови адміністрації та іншими працівниками  під час виконання покладених на них завдань  і  функціональних  обов'язків,  а   також   представлення  інтересів Смілянської районної  державної адміністрації  в судах.

2. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації.

ІІІ. Функції сектору

Юридичний сектор районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районної державній адміністрації, у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах.

2. Забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень, доручень голови  районної державної адміністрації, а також інших актів райдержадміністрації.

3. Визначає які розпорядження районної державної адміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають у порядку, визначеному Міністерством юстиції України, державній реєстрації в органах Міністерства  юстиції України.

4. Надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

5. Проводить правову експертизу проектів розпоряджень районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, сектор готує висновок установленої форми. Проект розпорядження візується завідувачем  сектору, а у разі його відсутності – визначеним ним або розпорядженням районної державної адміністрації працівником.

6. Розробляє у межах своїх повноважень та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації.

7. Перевіряє відповідність законодавству України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

8. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів,  підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

9. Разом із зацікавленими структурними підрозділами районної державної адміністрації  забезпечує подання нормативно-правових   актів   районної   державної   адміністрації   на   державну   реєстрацію в  органи Міністерства юстиції України у п'ятиденний строк після їх видання.

10. Разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації переглядає нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції.

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством, розглядає пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації щодо внесення змін до них, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

11. Разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

12. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них.

13. Забезпечує, у межах своєї компетенції, ведення претензійної та позовної роботи в апараті районної державної адміністрації.

14. Аналізує у межах своєї компетенції матеріали, що надійшли від судових, правоохоронних і контролюючих органів; при необхідності, подає пропозиції голові районної державної адміністрації  про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

15. Подає, при потребі, пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо  поліпшення правової роботи в районній державній адміністрації, усунення недоліків.

16. Роз'яснює застосування законодавства, а також за дорученням голови районної державної адміністрації надає правові консультації при розгляді звернень громадян з питань, що належать до її компетенції.

17. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату районної державної адміністрації.

18. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

19. Організовує  роботу,  пов'язану  з  укладенням  договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні  заходів, спрямованих  на  виконання  договірних  зобов'язань,  забезпеченні захисту майнових  прав  і  законних  інтересів  районної державної адміністрації,  а  також  погоджує  (візує) проекти договорів за наявності погодження   (візи)   керівників    заінтересованих    структурних підрозділів.

20. Сприяє  правильному  застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові адміністрації письмовий  висновок  з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

21. Організовує   претензійну  та  позовну  роботу,  здійснює контроль за її проведенням.

22.  Інформує    керівника    органу   виконавчої   влади   про необхідність   вжиття    заходів    для   внесення    змін    до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

23. Збирає   інформацію   про   офіційне  оприлюднення  актів законодавства в друкованих виданнях.

3.24. Визначає   разом   із    заінтересованими    структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах, що належить до сфери управління органу виконавчої влади;

25. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд  керівника  органу  виконавчої  влади  щодо її поліпшення, усунення недоліків у  правовому  забезпеченні  діяльності  органу, вживає  заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.

26. Здійснює заходи,  спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації.

ІV. Права сектору

Сектор має право:

1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери її управління.

2. Одержувати в установленому порядку, для виконання покладених на нього  завдань, необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних (місцевих, регіональних) органів, урядового органу та його територіальних органів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору.

3. Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань.

4. Інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на  сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами територіальних (місцевих, регіональних) органів, урядового органу та його територіальних органів і підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління районної державної адміністрації.

Покладення на сектор обов’язків, не передбачених законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, не допускається.

5. На відповідні  умови  для  нормальної роботи і  підвищення  кваліфікації  працівників сектору, забезпечення   їх   приміщенням,  телефонним   зв'язком,   засобами оргтехніки,  відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а  також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6. Брати участь в засіданнях колегій та роботі дорадчих органів райдержадміністрації, вносити пропозиції щодо поліпшення практики підготовки і проведення колегій та інших заходів.

7. Виносити на розгляд голови райдержадміністрації питання, які належать до  компетенції сектору.

8. Одержувати, в установленому порядку, від посадових осіб райдержадміністрації, органів місцевої виконавчої влади інформації та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

V. Організація роботи сектору

Згідно з Положенням про апарат Смілянської районної райдержадміністрації:

1.Сектор здійснює свою  діяльність  на основі відповідальності працівників за доручений обсяг робіт.

2. Сектор очолює  завідувач, який призначається і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації, у відповідності до законодавства про державну службу.

3. Сектор складається із 2 штатних одиниць. Працівники сектору призначаються і звільняються з посад розпорядженням райдержадміністрації.

4. Посадові інструкції працівників сектору затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

5. Завідувач сектору:

1) Здійснює керівництво діяльністю сектору і несе відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

2) Планує роботу сектору і забезпечує виконання затверджених планів.

3) Визначає завдання і здійснює розподіл обов’язків між працівниками сектору, проводить аналіз результатів роботи сектору і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, забезпечує підвищення  кваліфікації працівників сектору.

4) Розробляє посадові інструкції працівників сектору, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку.

5) Організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, віднесених до компетенції в сектору.

6) Забезпечує підготовку проектів розпоряджень райдержадміністрації  та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції сектору.

7)  Вирішує питання взаємодії сектору з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування.

8) Здійснює контроль за дотриманням у секторі Регламенту райдержадміністрації та посадових інструкцій.

VI. Заключні положення 

1.  На посаду завідувача  сектору призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

2.  На посаду головного спеціаліста юридичного сектору призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

3. Матеріально-побутові, соціальні та інші трудові права забезпечуються працівникам сектору відповідно до чинного законодавства України. 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                            О.В.Пєчніков

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


27.06.2018                                                                                                                                                       № 166


Про нагородження Почесною

грамотою районної державної

адміністрації


Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» нагородити Почесною грамотою районної державної адміністрації: за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України:

КОРОЛЯ

Віктора Олексійовича

начальника караулу 12 ДПРЧ Управління ДСНС України у Черкаській області, старшого лейтенанта служби цивільного захисту

ХОМЕНКА

Олександра Віталійовича

старшину-водія 12 ДПРЧ Управління ДСНС України у Черкаській області, старшого прапорщика служби цивільного захисту


за багаторічну сумлінну працю, якісне надання соціальних послуг ветеранам війни та праці району, особистий внесок у їх соціальний захист, підтримку їх активного довголіття та з нагоди Дня Конституції України:

ГОЛУБЕЦЬ

Валентину Кіндратівну


соціального робітника с. Мале Старосілля

КУДРЕНКО

Світлану Анатоліївну

соціального робітника с.Будки


Заступник голови

державної адміністрації                                                       С.В. Глізнецов

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


27.06.2018                                                                                                                                                                             № 164


Про затвердження Положення про відділ

з питань надання адміністративних  послуг

районної державної адміністрації


Відповідно статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 5 статті 12 Закону України  «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України  від 26.02.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1.  Затвердити Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 04 вересня 2017 року № 309 «Про затвердження Положення про відділ з питань  надання адміністративних послуг районної державної  адміністрації».

 

Заступник  голови

державної адміністрації                                                               С.В.Глізнецов

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження районної державної  адміністрації

27.06.2018 № 164

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації та входить до її складу.

2.Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний обласній державній адміністрації та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями  обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, рішеннями обласної та районної ради, а також цим Положенням.

4. Відділ створений для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг;

3) організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4) здійснює заходи щодо спрощення процедури отримання адміністративних  послуг та поліпшення якості їх надання;

5) забезпечує інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

6)здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами  надання адміністративних послуг;

7) забезпечує здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

8) здійснює надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

9) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних  осіб;

10) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної  одиниці;

11) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

12) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

13) розробляє проекти розпоряджень районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

14) бере участь у погодженні проектів нормативно–правових актів, розроблених іншими органами виконавчої  влади;

15) бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації,  проектів нормативно–правових актів, головними  розробниками яких є інші структурні  підрозділи;

16) бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої  ради;

17) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

18) забезпечуєздійсненнязаходівщодозапобігання і протидії корупції;

19) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

20) розглядає в установленному законодавством порядку звернення громадян;

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

23) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

24) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів  виконавчої влади;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання  архівних документів;

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює передбачені  законом галузеві  повноваження;

28) здійснює  інші  передбачені  законом  повноваження.

6. Відділ для здійснення  повноважень та виконання завдань, що  визначені, має  право:

1) одержувати від  суб’єктів  надання  адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх  управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням  таких послуг, в установленному законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших  державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної  послуги  без  залучення  суб’єкта звернення з дотриманням  вимог Закону України  «Про захист персональних  даних»;

3) інформувати голову райдержадміністрації та керівників суб’єктів  надання  адміністративних  послуг про порушення строку розгляду  заяв про надання  адміністративної  послуги, вимагати  вжиття  заходів до усунення  виявлених   порушень;

4) порушувати  клопотання перед головою райдержадміністрації щодо  вжиття  заходів з метою забезпечення  ефективної  роботи  відділу та центру надання  адміністративних  послуг;

5) з метою підготовки проектів актів (розпоряджень) та інших документів залучати, за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, спеціалістів, а також розробляти і здійснювати заходи, які проводяться відділом, відповідно до покладених на нього завдань; 

6) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання, або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами райдержадміністрації; 

7) брати участь у нарадах та засіданнях колегій районної державної адміністрації, знайомитися із звітами та іншими матеріалами.

7. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8.Відділ очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно з вимогами чинного законодавства про державну службу.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) розглядає посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації ;

5) вживаєзаходів до удосконалення організації та підвищення   ефективностіроботивідділу ;

6) звітує перед головою районної державної адміністраціїпро виконанняпокладених на відділ завдань та затвердженихпланівроботи;

7) може  входити до складу  колегії  районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції  щодо розгляду на засіданнях колегії  питань, що належать до компетенції  відділу, та розробляє  проекти  відповідних  рішень;

9) може  братии  участь у засіданнях  органів  місцевого  самоврядування;

10) представляє інтереси  відділу у взаємовідносинах з іншими  структурними  підрозділами  районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  районної  державної  адміністрації;

11) подає  керівнику апарату районної державної  адміністрації  пропозиції  щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців  відділу, присвоєння  їм  рангів  державних  службовців, їх  заохочення та притягнення до дисциплінарної  відповідальності;

12) проводить особистий  прийом  громадян з питань, що належать до повноважень  відділу;

13) забезпечує дотримання  працівниками  відділу правил внутрішнього  трудового   розпорядку  та  виконавської  дисципліни;

14) здійснює інші  повноваження, визначені  законом.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу  визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог  до виконання кошторисів  бюджетних установ , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2002 року №228.

13. Районна державна адміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань надання адміністративних послуг.

14.Покладення інших обов’язків на працівників відділу з питань надання адміністративних послуг, не передбачених цим Положенням, не допускається.

15.Відділ утворений  як самостійний структурний підрозділ районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права.

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                        О.В.Пєчніков

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


27.06.2018                                                                                                                                                             № 163


Про забезпечення належних

умов експлуатації електромереж

на території району


Відповідно до cтатті 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації“, Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», на виконання розпорядження обласної районної державної адміністрації  від 17.05.2018 № 329 «Про забезпечення належних  умов експлуатації електромереж на території області» та з метою створення належних умов функціонування електричних мереж на території району, усунення порушень законодавства в галузі електроенергетики:

1. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад:

поінформувати фізичних та юридичних осіб про заборону висадки дерев в охоронних зонах ліній електропередачі, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;

провести роз’яснювальну роботу з фізичними та юридичними особами – власниками дерев, розташованих в охоронних зонах ліній електропередачі, землекористувачами щодо їх відповідальності згідно з чинним законодавством України за неналежне утримання зелених насаджень та збереження електричних мереж;

спільно з власником електричних мереж організовувати власників зелених насаджень на виконання робіт із розчищення трас повітряних ліній електромереж напругою 0,4-10 кВ;

вимагати від власників зелених насаджень та лісів, постійних лісокористувачів вжиття невідкладних заходів щодо приведення зелених насаджень у відповідність із вимогами чинного законодавства стосовно утримання повітряних ліній електропередачі;

забезпечити безумовне дотримання пункту 5.5 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754.

2. Рекомендувати Смілянському району електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» з метою забезпечення належних умов експлуатації електричних мереж здійснювати щорічне складання графіків розчищення охоронних зон повітряних ліній електропередачі, їх узгодження з виконавчими комітетами сільських рад  та організовувати виконання цих робіт разом з органами місцевого самоврядування.

3. Смілянському відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області посилити контроль за недопущенням розкрадання, псування, розукомплектування електричних мереж, спалювання в літній та осінній періоди залишків сухої рослинності в зонах їх проходження.

4.  Виконавчим комітетам сільських рад інформацію про стан виконання цього розпорядження надавати відділу економіки  та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації щороку до
15 січня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків  та відділ економіки та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.


Заступник голови

державної адміністрації                                                       С.В. Глізнецов

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 62