joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.02.2020

 

№ 22

 

Про затвердження Положення

про сектор фінансово-господарського

забезпечення апарату районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статті 41 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012  № 887:

 

1. Затвердити Положення про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, що додається.

2.   Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 17.08.2018  № 219 «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації ЗАДОРОЖНЮ Ларису та сектор фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

 

Голова                                                                                                    Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської

районної державної адміністрації

04 лютого 2020 р. № 22

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор фінансово-господарського забезпечення

апарату районної державної адміністрації

 

Загальні засади

 

 1. Сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, без права юридичної особи публічного права, який утворюється головою районної державної адміністрації для ведення бухгалтерського обліку, забезпечення, в межах своїх повноважень, фінансування підрозділів районної державної адміністрації, а також здійснення господарської діяльності.
 2. Сектор з основної діяльності підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації, з інших питань - керівнику апарату районної державної адміністрації.
 3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

Основні завдання та функції сектору

1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів з відображенням господарських операцій на підставі первинних документів.

 1. Забезпечує відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
  1. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
  2. Забезпечує складання кошторису видатків та плану асигнувань на утримання апарату райдержадміністрації і подає їх на погодження до  фінансового управління райдержадміністрації та затвердження до облдержадміністрації, забезпечує складання кошторису видатків та плану асигнувань  структурних підрозділів райдержадміністрації, які не мають статусу юридичної особи (далі структурні підрозділи),   довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету і подає їх на погодження до  фінансового управління райдержадміністрації;
  3. Забезпечує виконання загальнодержавних і регіональних програм, законів та інших нормативно-правових актів.
  4. Розробляє проекти розпоряджень щодо організації ведення бухгалтерського облiку в  райдержадміністрації.

4.        Проводить аналіз виконання кошторису, організовує роботу з бюджетного планування, визначає структуру кошторису витрат на наступний рік та наступні за плановим два бюджетних періоди.

9. Вносить пропозиції щодо структури штатного розпису апарату  та структурних підрозділів райдержадміністрації, встановлення розміру посадових окладів, надбавок, визначення розміру матеріальної допомоги та премії.

10. Здійснює розрахунки з працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації  із заробітної плати, веде особові картки з її нарахування.

11. Працює з персональними даними працівників  райдержадміністрації та вживає заходів щодо дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

12. Здійснює розрахунки з працівниками райдержадміністрації щодо витрат, понесених у відрядженнях, з постачальниками та підрядниками.

13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

14. Забезпечує облік руху активів установи, контролює їх списання, проводить інвентаризацію коштів та майна, що знаходяться на балансі  райдержадміністрації, контролює наявність майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

15. Забезпечує правильність зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації.

16.      Забезпечує своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

17. Надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звітності.

18. За дорученням керiвництва готує вiдповiдi з питань бухгалтерського облiку та звiтностi на запити вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади та інших структур.

19.  Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій,  депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

20. Забезпечує вчасне складання та подання по  райдержадміністрації та зведеної місячної, квартальної, річної фінансової, бюджетної та статистичної звітності до відповідних органів.

21. Організовує контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб стосовно обліку та збереження майна, яке знаходиться на їх відповідальному зберіганні.

22. Здiйснює облiк, систематизацiю та зберiгання нормативних документiв щодо бухгалтерського облiку та звiтностi.

23. Здійснює контроль за дотриманням фінансової та касової дисципліни, цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, матеріально-технічних ресурсів  райдержадміністрації.

24. Забезпечує збереження первинних бухгалтерських документів та передачу їх в архів райдержадміністрації у встановленому порядку.

 

Сектор має право

 

1.        Представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції сектору, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

2.        Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до сектору структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.        Залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції, одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали щодо здійснення покладених на сектор функцій.

4.      Готувати і вносити проекти розпоряджень районної державної адміністрації з питань, що відносяться до його функцій.

5.        Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, здійснення фінансово-господарської діяльності.

6.        Вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю та методик процесів сектору фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

7. Вимагати від працівників райдержадміністрації дбайливого ставлення до майна установи.

8. Вимагати від працівників раціонального та економного використання енергоносіїв та витратних матеріалів установи.

9. Подавати в установленому порядку пропозиції голові, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації щодо:

- створення умов для належного збереження майна, цільового та  ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення оптимальної структури сектору та чисельності її працівників;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості.

Організація роботи сектору

 

1.        Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян.

2.        Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно з Законом України «Про державну службу».

3. Завідувач сектору - головний бухгалтер:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати  діяльності сектору, сприяє створенню належних умов  праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) розробляє посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

5) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ;

6) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

7) погоджує кандидатури працівників сектору, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

8) надає пропозиції та готує відповідні розпорядження щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

9) надає пропозиції щодо:

- визначення оптимальної структури сектору та чисельності її працівників;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- притягнення до відповідальності працівників сектору та працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за результатами контрольних заходів, проведених державними органами;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

10)  підписує звітність та має право другого підпису на фінансових документах,  які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; перерахування доходів працівників на їх рахунки; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;

11) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника апарату районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

12) вносить пропозиції про вдосконалення роботи щодо захисту персональних даних;

13) здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною державною адміністрацією;

- складанням звітності відповідно до чинного законодавства;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної державної адміністрації;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості районної державної адміністрації та її інших структурних підрозділів;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

14)  погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

15)подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення  з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16)  здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4.Завідувач сектору - головний бухгалтер у разі отримання від голови  районної державної адміністрації наказу вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову райдержадміністрації про неправомірність такого наказу, а у разі отримання даного наказу повторно, надсилає голові обласної державної адміністрації та керівнику управління Державної казначейської служби України в Смілянському районі Черкаської області відповідне повідомлення.

5.Завідувач сектору - головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень при затвердженні загальної структури чисельності та фонду оплати праці працівників апарату райдержадміністрації.

7. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах граничної чисельності та фонду оплати праці апарату райдержадміністрації.

 

 

Завідувач сектору фінансово-

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації                                   Людмила КОЦУКОНЬ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.02.2020

 

№ 19

 

 

Про внесення змін до розпорядження

районної державної адміністрації

від 29.07.2016 №235

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» та Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557, та з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, в зв’язку із реформуванням  місцевих органів виконавчої влади та кадровими змінами :

 

1. Внести до розпорядження районної державної адміністрації від 29.07.2016  №235 «Про тендерний комітет державної адміністрації» зміни та затвердити  склад тендерного комітету районної державної адміністрації в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Задорожню Ларису.

 

 

Голова                                                                                  Валерія БАНДУРКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської районної державної адміністрації

04 лютого 2020 р. № 19

 

 

 

СКЛАД

тендерного комітету районної державної адміністрації

 

Задорожня Лариса Іванівна - керівник апарату райдержадміністрації, голова комітету

 

Члени комітету:

 

Аббасова Вікторія Вікторівна – головний спеціаліст з питань правової роботи апарату райдержадміністрації

Коцуконь Людмила Миколаївна – завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Кузьменко Любов Володимирівна - завідувач сектору економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації

Починок Оксана Миколаївна – головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації

 

 

Головний спеціаліст з правової роботи

апарату райдержадміністрації                                            Вікторія АББАСОВА

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.02.2020

 

№ 21

 

 

Про проведення чергового призову

громадян 2002 р.н., та старшого віку,

які втратили право на відстрочку,

в лютому – червні 2020 року

Відповідно до статей 15, 16, 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пунктів 1, 4 статей 27, 41 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації» та Указу Президента України від 13.01.2020 №13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році»:

1. Провести в квітні – червні 2020 року призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини Збройних Сил України та інших військових формувань України виповнилося 18 років і вони не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову службу.

Медичний огляд призовників, які підлягають призову, проводити з 17 лютого по 30 червня 2020 року.

2. Під час роботи призовної комісії здійснювати доприписку до призовної дільниці громадян, які за будь-яких обставин не були своєчасно взяті на військовий облік, а також проводити відбір громадян для вступу їх до військових вищих навчальних закладів.

3. Утворити районну призовну комісію у складі:

 

Голова комісії:

 

БАНДУРКО

Валерія Олегівна

–       голова районної державної адміністрації

 

Члени комісії:

 

КАЛІНОВСЬКА Оксана Миколаївна

– секретар призовної комісії (за згодою)

 

МАТВЄЄВ Олександр Дмитрович

– заступник начальника Смілянського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

 

МЕЛЬНИК Василь Миколайович

– начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

 

ПОКАЗАНЬЄВА

Марина Вікторівна

 

– директор Центру функціональної психолого – педагогічної діагностики та реабілітації дітей і підлітків (психолог) (за згодою)

 

СТАРОВОЙТОВ Володимир

Петрович

–  військовий комісар Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату

 

ТЕРТИЧНА

Надія Веніамінівна

– лікар призовної комісії, який організовує роботу медичного персоналу (за згодою)

 

На випадок відсутності з поважних причин голови та членів призовної комісії дозволити їх заміну:

 

Голова комісії:

 

 

 

– заступник голови районної державної адміністрації

 

ФУРМАН Сергій Миколайович

 

– заступник військового комісара Смілянського об'єднаного міського військового комісаріату

 

МЕЛЬНИК Ігор Олегович

– ТВО старшого інспектора сектору кадрового забезпечення Смілянського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

 

ЯЦЕНКО Олена Олександрівна

 

– психолог відділення організації надання соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Смілянського району

 

КОРОЛЬ Белла Юхимівна

– лікар призовної комісії, який організовує роботу медичного персоналу (за згодою)

ДЕМ'ЯНЕНКО Лариса Костянтинівна

– секретар призовної комісії (за згодою)

4. Рекомендувати:

 

1) Головному лікарю комунального некомерційного підприємства  «Смілянський  районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Смілянської районної ради Проценко Т.Г., головному лікарю комунального некомерційного підприємства  «Смілянська  багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської»  Зиряновій З.Г. розробити та організувати виконання комплексу заходів по забезпеченню якісного обстеження, діагностування, лікування і оздоровлення призовників, виділивши для цього необхідних спеціалістів, достатню кількість лікарняних ліжок, визначити склад медичної комісії для роботи з районною призовною  комісією під час проведення чергового призову юнаків до Збройних Сил України та інших військових формувань в лютому – червні 2020 року (Додаток 1).

2) Керівникам лікувальних закладів в триденний строк повідомити Смілянський ОМВК про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

3) Рекомендувати сільським головам, керівникам сільськогосподарських та промислових підприємств, установ  та навчальних закладів забезпечити згідно зі статтями 15, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016  №921 своєчасну явку у військовий комісаріат громадян, які підлягають призову на військову службу.

4) Начальнику Смілянського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Черкаській області  для забезпечення належного порядку в період відправок молодого поповнення на обласний збірний пункт, виділяти наряд поліції згідно із заявкою військового комісару, надавати практичну допомогу військовому комісаріату та сільським головам за їх поданням по розшуку призовників, які не з’являються на призовну дільницю Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату.

5) Затвердити графік проведення призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань в лютому – червні 2020  року (Додаток 2).

6) Начальнику фінансового управління райдержадміністрації
Рак Л.І. згідно зі статтею 43 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» передбачити виділення з бюджету коштів в сумі 20000 (Двадцять тисяч) грн. для забезпечення роботи призовної комісії на період призову в лютому – червні 2020 року та виконання програми «Призовна дільниця 2019-2021 роки».

7) Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації Мельнику В.М. сприяти в проведенні призову громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань та забезпечити призовну дільницю автотранспортом для відправки призовників на обласний збірний пункт та розшук призовників, які ухиляються від призову, необхідними бланками за кошти, виділені відповідно до районної цільової програми «Призовна дільниця 2019-2021 роки».

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю  на військового комісара Смілянського об’єднаного міського військового комісаріату Старовойтова Володимира.

 

 

Голова                                                                                    Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження  Смілянської         районної державної адміністрації

04  лютого 2020 р. № 21

 

 

С К Л А Д

медичної комісії для роботи з районною призовною комісією під час

проведення чергового призову громадян України до Збройних Сил України та інших військових формувань в лютому – червні 2020 року

 

лікар-терапевт

– Чугреєв С.В.

лікар-хірург

– Єфімчук В.В.

лікар-невропатолог

– Вовченко І.В.

лікар-стоматолог

– Король М.М.

лікар-офтальмолог

– Манушкіна О.В.

лікар-отоларинголог

– Трачевський О.В.

лікар-дерматолог

– Єфімчук І.Р.

лікар-психіатр

медична сестра для

роботи з терапевтом

– Кодашова С.В.

– Пільчук І.П.

 

 

У виняткових випадках, при відсутності вищезгаданого медичного персоналу з поважних причин, дозволити ввести в склад медичної комісії інших лікарів-фахівців комунального некомерційного підприємства  «Смілянська  багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської»:

 

лікар-терапевт

– Дмитренко Я.В.

лікар-хірург

– Шептицький О.С.

лікар-невропатолог

– Горбенко Т.В.

лікар-стоматолог

– Ташак О.М.

лікар-офтальмолог

–  Манушкіна О.В.

лікар-отоларинголог

– Мірошник М.М.

лікар-дерматолог

– Григоренко В.Ю.

 

На період відправки призовників з 01.04.2020 по 30.06.2020 виділити лікаря-дерматолога Єфімчук Ірину Романівну.

 

 

Військовий комісар

Смілянського об’єднаного

міського військового комісаріату                          Володимир СТАРОВОЙТОВ

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження  Смілянської         районної державної адміністрації

04  лютого 2020 р. № 21

ГРАФІК

проведення призову громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань в серпні та восени у лютому – червні 2020 року

 


п/п

Найменування заходів

Термін проведення

Примітка

Початок призову до ЗСУ

01.04.2020

 

Кінець призову до ЗСУ

30.06.2020

 

Підготовка плануючої документації

до 17.02.2020

 

Проходження рентгеноаналізів

17.02.2020 -31.03.2020

 

Проведення медичного огляду призовників

17.02.2020 -30.06.2020

 

Проходження призовної комісії

17.02.2020 -30.06.2020

 

Вивчення призовників

17.02.2019 -30.06.2020

 

Роз’яснення питань контрактної служби

Постійно

 

Розшук призовників , які не з’явилися на призовну комісію

Постійно

 

Відправка призовників на обласний          збірний пункт

Згідно з графіком облвійськкомату

 

Проведення роз’яснювальної та

виховної роботи.

Постійно

 

Бесіди з батьками призовників

17.02.2020 -30.06.2020

 

Інформування через місцеві радіо та газету про хід призову

Щомісячно

 

 

Підведення підсумків призову

до 15.07.2020

 

Звіт про проведену роботу по призову до лав Збройних Сил України

до 07.07.2020

 

Закриття документації по призову

15.07.2020

 

 

 

 

 

Військовий комісар

Смілянського об’єднаного

міського військового комісаріату                                Володимир СТАРОВОЙТОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.02.2020

 

№ 20

 

 

Про затвердження Положення

про сектор з питань цивільного

захисту, оборонної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами

райдержадміністрації

 

 

Відповідно до статей 5, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012  №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ  районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження райдержадміністрації від 19.06.2018 № 150 «Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного захисту,оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації».

 

 

Голова                                                                                 Валерія БАНДУРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Смілянської  районної державної адміністрації

04 лютого 2020 р. № 20

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи

та  взаємодії з правоохоронними органами

районної державної адміністрації

 

1. Сектор  з питань цивільного захисту, оборонної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним  підрозділом районної державної адміністрації, підпорядковується   голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний управлінню цивільного захисту   Черкаської обласної державної адміністрації.

Сектор є органом управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

2. Сектор  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної Служби з питань надзвичайних ситуацій, документами  управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Сектору є:

 

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту для захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2. Аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених чинним законодавством повноважень районної державної адміністрації щодо реалізації державної політики з питань дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян та оборонної  роботи.

 

4. Сектор у своїй діяльності виконує такі завдання:

 

4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

4.3. Вносить пропозиції щодо проекту районного  бюджету.

4.4. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

 

4.5. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках.

4.6. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.7. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

4.8. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної Ради.

4.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

4.10. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та місцевої рад.

4.11. Постійно інформує населення з питань цивільного захисту.

4.12. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.13. Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.14. Здійснює збирання інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.15. Розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району і реагування на них.

4.16. Сприяє організації та забезпеченню роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та здійснює  методичне керівництво роботою цих комісій  на об’єктах, організовує роботу спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.17. Забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

4.18. Розробляє і організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період.

4.19. Координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту.

4.20. Організовує оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

4.21. Забезпечує готовність пунктів управління.

4.22. Контролює підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

4.23. Забезпечує отримання і доведення до органів місцевого самоврядування, об’єктів, організацій і установ розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності.

4.24. Забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

4.25. Веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, приймає участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах.

4.26. Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), забезпечує роботу евакуаційної комісії району.

4.27. Розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

4.28. Контролює створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової допомоги.

4.29. Контролює завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

4.30. Організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботу з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях.

4.31. Розробляє та забезпечує реалізацію програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

4.32. Визначає обсяги та оформляє замовлення на  навчання посадових осіб   органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, погоджує План комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області.

4.33. Організовує підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

4.34. Готує голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району;

- віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту міст та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- утворення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

- оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

- розподілу коштів резервного фонду  районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.

4.35. Організовує взаємодію з розташованими на території району   структурами і підрозділами Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, правозахисними і громадськими організаціями та сприяє їх діяльності.

4.36. Проводить моніторинг стану забезпечення законності і  правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації.

4.37. Забезпечує взаємодію  районної державної адміністрації у питаннях здійснення, спільно  з правоохоронними органами району, цільових   заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню.

4.38. Готує пропозиції з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і  свобод громадян.

4.39. Ініціює розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань цивільного захисту, оборонної роботи та стану боротьби із злочинністю і правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

4.40. Сприяє діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, активізації профілактичної роботи з питань боротьби  із злочинністю та охорони громадського порядку.

4.41. Забезпечує, разом з правоохоронними органами району, проведення спільних  міжвідомчих  нарад, семінарів, конференцій, засідань  за круглим столом,  заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії, зокрема з підготовки і навчання кадрів та підвищення їх кваліфікації.

4.42. Забезпечує проведення постійного моніторингу оцінювання діяльності правоохоронних органів, на основі аналізу основних статистичних показників, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби із злочинністю в районі та інформування населення з цих питань через засоби масової інформації.

4.43. Сприяє практиці залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації.

4.44. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню відбору та призову на строкову військову й альтернативну службу.

4.45. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

4.46. Планує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно із законодавством.

4.47. Приймає участь у розробці та здійснює контроль за якістю відпрацювання документів плану територіальної оборони зони та районів.

4.48. Контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім'ям військовослужбовців строкової служби.

4.49. Координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави.

4.50. Приймає участь у межах своїх повноважень в:

- організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

- проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

- перевірці наявності та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

- перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

- перевірці готовності органів управління та сил ланки територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

- організації та проведенні підготовки органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

- розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил ланки територіальної підсистеми   цивільного захисту, стану оборонної роботи та підтримання правопорядку;

- в заходах щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення;

- у підготовці узгоджених пропозицій та прийняття, в межах наданих повноважень,  рішень  щодо  недопущення  ускладнення  криміногенної
ситуації в районі.

4.51. Забезпечує, в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

 

5. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1. Одержувати, в установленому порядку, від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту.

5.3. Користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами  спеціалізованих служб цивільного захисту, їх системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.4. В роботі з органами місцевого самоврядування, підприємствами організаціями та установами порушувати перед їх керівництвом питання щодо поліпшення правоохоронної діяльності, а також питання їх взаємодії з місцевими правоохоронними структурами, належне виконання покладених на них обов’язків в питаннях запобігання злочинності та зміцнення правопорядку.

5.5. Визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ.

5.6. Порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил ланки територіальної підсистеми   цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів   державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань.

5.7. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.

5.8. Брати участь у розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту.

6. Сектор, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.  Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

8. Завідувач Сектору:

8.1. Здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

8.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про  Сектор.

8.3. Розподіляє обов’язки між працівниками сектору, координує та контролює їх діяльність, розробляє проекти посадових інструкцій працівників.

8.4. Планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

8.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору.

8.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи.

8.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації та сесіях районної ради питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.

8.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.9. Представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

8.10. Подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців cектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

8.11. Забезпечує дотримання працівниками cектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.12. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

 

9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

10. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією керівника сектору.

11. Матеріально-технічне забезпечення сектору службовими приміщеннями, службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами здійснює районна державна адміністрація.

 

 

Завідувач сектору з питань цивільного

захисту, оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами

райдержадміністрації                                                           Юрій БЕРДНИК

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 114