joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


22.06.2018                                                                                                                                                           № 154


Про втрату чинності

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 12.07.2000 № 314


Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.1996 № 1346 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом», визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Смілянської районної державної адміністрації від 12.07.2000 № 314 «Про встановлення плати за участь в конкурсі на право перевезення пасажирів».

 

Заступник голови

державної адміністрації                                                             С.В. Глізнецов

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


22.06.2018                                                                                                                                                           №153


Про затвердження Положення

про архівний сектор районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1. Затвердити  Положення про архівний сектор районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної державної адміністрації від 22.04.2016 № 126 «Про затвердження Положення про архівний сектор районної державної адміністрації» зі змінами, внесеними розпорядженнями районної державної адміністрації від 06.07.2016 № 209 та від 28.07.2016 № 234.

 

 

Заступник голови

державної адміністрації                                                           С.В. Глізнецов

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної  адміністрації

22.06.2018 № 153

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про архівний сектор Смілянської районної державної адміністрації

 

1. Архівний  сектор  районної державної  адміністрації (далі   – архівний сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах  відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на нього  завдань.

2. Архівний сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний державному архіву  Черкаської області,  Державній архівній службі України.

3. Архівний  сектор  у  своїй  діяльності керується  Конституцією  та  законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями районної державної адміністрації, також положенням про архівний сектор.

4. Архівний сектор та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

5. Основними  завданнями   архівного   сектору  є   забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району.

6. Архівний сектор відповідно до покладених на нього повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної архівної служби України, розпорядженнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) складає і за погодженням з державним архівом Черкаської області подає на затвердження голові райдержадміністрації план розвитку архівної справи в районі  та забезпечує його виконання;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) видає архівні довідки, архівні копії та архівні  витяги, виконує запити фізичних і юридичних осіб;

5) вносить пропозиції до проекту районного  бюджету;

6) забезпечує зберігання, облік:

документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;

документів особового походження;

фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

7) організовує роботу, пов’язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них та готує матеріали для проведення державним архівом області  державної реєстрації документів Національного архівного фонду, які зберігаються на території району;

8) подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

9) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціального-економічного та культурного розвитку району;

10) надає консультативно-методичну допомогу в організації, діяльності архівної  установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного Фонду;

11) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву Черкаської області;

12) передає державному архіву Черкаської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

13) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від

форм власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та збереження документів;

14) заключає договори на платні послуги з підприємствами, установами та організаціями, які надає архівний сектор згідно затверджених тарифів;

15) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду ;

16) вивчає, узагальнює і поширює досвід архівних установ;

17) готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

18) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

19) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

20) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської та районної рад;

21) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є сектор;

22)  забезпечує у межах  своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) забезпечує захист персональних даних;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

25) виконує інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань.

7. Архівний сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств,  установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за угодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у архівній справі;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань архівної справи.

8. Архівний сектор в установленому законодавством порядку  та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для незалежного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9.  Архівний сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

10. Завідувач архівного сектору:

1) здійснює керівництво архівним сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про архівний сектор;

3) розробляє посадові інструкції  працівників архівного сектору  та подає їх на затвердження керівнику апарату;

4) планує роботу архівного сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного сектору:

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на архівний сектор завдань та затверджених планів роботи;

7)  може входити  до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо  розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції архівного сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)представляє інтереси  архівного сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної  державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями,  за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12)подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців архівного сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень архівного сектору;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази завідувача архівного сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати працівників архівного сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис архівного сектору затверджує голова районної державної    адміністрації   за    пропозиціями  завідувача   архівного   сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

14. Архівний сектор утворений як самостійний структурний підрозділ  районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права.

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                                О.В. Пєчніков

 

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


22.06.2018                                                                                                                                                                           № 152


Про затвердження Положення

про  відділ  документообігу і контролю

апарату районної державної адміністрації


Відповідно до статті 41, пункту 4 статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ документообігу і контролю  апарату районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від 30.08.2017  № 305 «Про затвердження Положення про відділ документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації».


Заступник голови

державної адміністрації                                                           С.В.Глізнецов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

22.06.2018 № 152ПОЛОЖЕННЯ

про відділ документообігу і контролю апарату районної державної адміністрації

       1. Відділ документообігу і контролю (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації без права юридичної особи публічного права та утворюється головою районної державної адміністрації, безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної  державної адміністрації.
       2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, наказами і методичними рекомендаціями Державної архівної служби України, національними стандартами України у сфері діловодства, інструкцією з діловодства в апараті  районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, розпорядженнями обласної державної адміністрації, розпорядженнями районної державної адміністрації, положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.
       3. Робота відділу планується поквартально на основі плану роботи райдержадміністрації, доручень керівництва райдержадміністрації, завдань відділу.

       4. Основними завданнями відділу є:

1) встановлення єдиного порядку документування управлінської діяльності і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах, апараті райдержадміністрації;

2) розроблення інструкції з діловодства райдержадміністрації та номенклатури справ апарату райдержадміністрації;

3) забезпечення реєстрації та ведення обліку документів;

4) організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі до архівного сектору райдержадміністрації;

5) забезпечення впровадження та контроль дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації вимог інструкції з діловодства, Регламенту райдержадміністрації та національних стандартів;

6) забезпечення дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними системі електронного документообігу АСКОД (далі – СЕД);

7) проведення аналізу інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;

8) забезпечення опрацювання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, протоколів засідання колегії райдержадміністрації;

9) здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування розпоряджень і доручень голови обласної та районної  державних адміністрацій, а також аналіз причин порушення  строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

10) інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів;

11) підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

12) здійснення взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації організаційно-технічного (матеріального) забезпечення заходів, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками.

             5.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує діловодство, забезпечує єдиний порядок роботи з документами в  структурних підрозділах, апараті райдержадміністрації відповідно до чинних норм і правил, забезпечує впровадження вимог Інструкції та надає їм практичну і методичну допомогу з питань ведення діловодства, роботи в СЕД;

2) здійснює документування діяльності райдержадміністрації, реєстрацію документів, веде їх облік та здійснює контроль за своєчасним проходженням документів в структурних підрозділах, апараті  райдержадміністрації; веде реєстраційну, контрольну і довідкову картотеки;

3) разом з організаційним та іншими відділами апарату забезпечує організаційно-технічну підготовку колегії райдержадміністрації, а також нарад та інших заходів, що проводяться головою райдержадміністрації;

4) здійснює документування засідань колегії,  нарад  при голові райдержадміністрації;

5) здійснює реєстрацію розпоряджень райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, інших службових документів, своєчасне доведення їх до відома виконавців, у необхідних випадках видає копії, витяги й довідки з документів, завіряє їх;

6) складає зведену номенклатуру справ апарату райдержадміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в державний архів;

7) організовує роботу архіву апарату відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи до здачі в державний архів;

8) забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату райдержадміністрації  проектів актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

9) вивчає роботу діловодних служб сільвиконкомів, надає їм методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами та організації здійснення контролю;

10) проводить перевірку стану діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації та надає їм практичну допомогу;

11) забезпечує культуру діловодства, дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними  в умовах електронного документообігу в апараті райдержадміністрації, сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників відділів та управлінь райдержадміністрації, сільвиконкомів, які займаються діловодством;

12) опрацьовує проекти розпоряджень райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації,  яке полягає у перевірці правильності написання та оформлення суб’єктами правової ініціативи документа (структура, рубрикація тексту, оформлення додатків, таблиць тощо), у відповідності до  вимог Інструкції та Регламенту, надає допомогу  структурним підрозділам, апарату райдержадміністрації у правильному їх оформленні;

13) проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.

14)  здійснює облік бланків листів, розпоряджень райдержадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації;

15) засвідчує печаткою відділу копії документів, створених в райдержадміністрації;

16)  передає в установленому порядку до відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації запити на публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

17) забезпечує виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18)  здійснює інші передбачені законом повноваження.

              6. Відділ здійснює контрольні функції:

1) веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботу з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

2) перевіряє виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

3) забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

4) готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування  письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

5) готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

6) розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

7) проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату райдержадміністрації про неможливість їх додержання;

8) вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції;

3) вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб райдержадміністрації;

4) за згодою керівника апарату повертати управлінням, відділам та іншим службам райдержадміністрації, виконкомам сільських рад документи та проекти документів, підготовлені з порушенням вимог єдиної державної системи діловодства;

5) здійснювати за дорученням керівництва райдержадміністрації перевірки стану організації діловодства та здійснення контролю в управліннях, відділах райдержадміністрації, виконкомах сільських рад;

6) контролювати правильність оформлення та використання документів в апараті;

7) брати участь у розробленні та впровадженні в районній державній адміністрації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису;

8) одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

9) залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

10) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

11) брати участь у розробці і виданні довідників та інших посібників з питань, що входять до компетенції відділу;

12) брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

13) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань діловодства та контролю;

14) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до  компетенції відділу.

8. Працівники відділу несуть відповідальність за невиконання обов’язків і невикористання прав, передбачених нормативно-правовими актами й цим Положенням.

9. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з іншими структурними підрозділами районної  державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі та органами місцевого самоврядування.

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

11. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію  та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу та подає їх на затвердження керівнику апарату;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань;

6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7) вносить на розгляд керівника апарату пропозиції  щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації;

9) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керівництвом райдержадміністрації;

11) підписує доповідні записки, інформації та інші документи, які виходять (подаються, надсилаються) за межі відділу;

12) забезпечує підготовку проектів розпоряджень райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації та інших службових документів з питань, що належать до компетенції відділу;

13) візує  проекти розпоряджень (доручень голови) районної  державної адміністрації та накази керівника апарату райдержадміністрації;

14) виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, подає пропозиції з питань, що стосуються діяльності відділу;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає  голова районної  державної адміністрації  у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Відділ у своїй діяльності використовує печатку без зображення Державного Герба України «Відділ документообігу і контролю апарату» та штампи: «Вхідна кореспонденція», «Контроль», «Згідно з оригіналом», «Копія».


Керівник апарату

державної адміністрації                                                          О.В.Пєчніков


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


15.06.2018                                                                                                                                                          № 149


Про підготовку та проведення

оздоровлення, відпочинку дітей

влітку 2018 року


Відповідно до п.1 статті 22, п. 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 1, 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», районної програми оздоровлення та відпочинку учнівської молоді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.04.2017 № 22-2/VІІ, з метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування дітей під час літніх канікул 2018 року:

1. Утворити районний штаб з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2018 року (далі – районний штаб) та затвердити його склад, що додається.

2. Установити, що основним завданням районного штабу є сприяння забезпеченню координації дій структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, профспілок, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді району, здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування, збереження і розвитку їх мережі, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.

Відповідно до покладеного завдання районний штаб:

проводить аналіз стану справ та вивчає результати діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, профспілок, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо забезпечення ними оздоровлення та відпочинку дітей і молоді;

здійснює моніторинг щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення і відпочинку;

подає в установленому порядку розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

Районний штаб у своїй діяльності з процедурних питань керується Примірним положенням про консультативно-дорадчий, координаційний та інший допоміжний орган районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням  районної  державної адміністрації від 20.11.2009 № 367 «Про допоміжні органи  райдержадміністрації».

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських рад:

1) передбачити в місцевих бюджетах кошти на оздоровлення та відпочинок не менше 70 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі 100 відсотків дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції;

2) здешевлення вартості путівок у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку для дітей працівників бюджетної сфери.

4. Відділу освіти районної державної адміністрації,  сектору  у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації, районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчим  комітетам сільських рад, профільним профспілковим організаціям Смілянського району:

1) вжити заходів щодо створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, недопущення скорочення кількості дітей, які потребують оздоровлення,  порівняно з літнім періодом 2017 року та забезпечити охоплення послугами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку не менше 70 відсотків;

2) сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району  незалежно від форми власності та підпорядкування;

3) оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема  дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих
та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад), відмінників навчання; дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

5) продовжити роботу щодо залучення позабюджетних, спонсорських і батьківських коштів для організації оздоровлення дітей;

6) забезпечити формування банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5. Відділу освіти райдержадміністрації, рекомендувати адміністрації заміського дитячого оздоровчого табору «Тимурівець»:

1) вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення якісними продовольчими товарами, лікарськими засобами, створення належних умов проживання та змістовного дозвілля дітей, зокрема сприяння придбанню для комунальних закладів оздоровлення та відпочинку медичного обладнання, засобів протипожежної безпеки, спортивного і туристичного інвентарю, музичних інструментів, художньої та освітньої літератури, кіно- і відеопродукції;

2) сприяти безперебійному електро-, водо-, газо- та теплопостачанню, виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. Надання пільг, передбачених чинним законодавством, надавачам оздоровчих послуг в частині земельного податку, послуг житлово-комунальної сфери, енергозабезпечення за рахунок коштів бюджетів різних рівнів;

3) сформувати до 25 травня 2018 року мережу закладів відпочинку на базі всіх загальноосвітніх закладів та забезпечити початок їх роботи не пізніше 02 червня 2018 року.

6. Службі у справах дітей райдержадміністрації сприяти оздоровленню дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають у складних життєвих обставинах, потрапляють до обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

7. Рекомендувати комунальному закладу «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради:

1) забезпечити контроль за організацією надання медичної допомоги дітям у дитячих оздоровчих закладах незалежно від форм власності за територіальним принципом;

2) здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються в дитячі оздоровчі заклади, та працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

3) вжити заходів щодо залучення до роботи з дітьми в дитячих оздоровчих закладах висококваліфікованих медичних працівників. Забезпечити проходження ними профілактичних медичних оглядів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002
за № 639/6927.

8. Відділу освіти районної державної адміністрації, сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації провести з 01 травня до 01 вересня 2018 року районний огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Затвердити склад конкурсної комісії з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

9. Відділу освіти районної державної адміністрації, сектору культури  районної державної адміністрації:

1) вжити заходів щодо надання пільг з оплати відвідування дітьми комунальних закладів культури ( музеїв, кінотеатрів, бібліотек);

2) сприяти проведенню в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку тематичних культурно-масових, військово-патріотичних виховних заходів (конкурсів, вікторин, театральних, концертних дійств тощо), спрямованих
на популяризацію європейських демократичних цінностей, відродження
та збереження національної культури та духовності, формування у дітей громадянської свідомості, почуття патріотизму, свідомого ставлення до свого здоров’я; організації туристичних походів та екскурсій.

10. Відділу освіти райдержадміністрації, відділу з питань  цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної  роботи та взаємодії з правоохоронними органами  апарату райдержадміністрації,  рекомендувати Смілянському райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, адміністрації дитячого оздоровчого табору «Тимурівець», виконкомам сільських рад:

1) розглянути на засіданнях районних комісій з питань оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді, нарадах, семінарах питання протипожежного стану в навчальних закладах та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку району;

2) забезпечити контроль за виконанням заходів з безпеки дітей на водних об’єктах відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.02.2002 за № 95/6383, зокрема за наявністю паспортів пляжу, підводної частини акваторії пляжу, водолазного обстеження дна та очистки акваторії пляжу, сезонного рятувального посту, укомплектованого підготовленими матросами-рятувальниками та оснащеного необхідним рятувальним майном.

11. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, рекомендувати  Смілянському райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, адміністрації дитячого оздоровчого табору «Тимурівець»

1) передбачити відрахування коштів на виконання протипожежних заходів для приведення дитячих закладів оздоровлення і відпочинку в належний протипожежний стан;

2) не допускати експлуатацію об’єктів, задіяних в оздоровчій кампанії дітей, із неусунутими недоліками з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

12. Службі у справах дітей районної державної адміністрації, рекомендувати Смілянському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області:

1) забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей, дотримання чинного законодавства щодо заборони тютюнопаління і вживання алкогольних напоїв у громадських місцях; посилити контроль за технічним станом транспортних засобів й автошляхів, якими будуть перевозитися діти до оздоровчих закладів, та встановленням відповідних дорожніх знаків, а також за оперативною обстановкою під час перевезення груп дітей до місць оздоровлення, відпочинку та у зворотному напрямку, під час екскурсій із забезпеченням безоплатного супроводу дітей автомобільним транспортом;

2) здійснювати контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечувати проведення систематичних перевірок підприємств торгівлі і громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої та тютюнові вироби і знаходяться поблизу оздоровчих закладів та місць відпочинку й оздоровлення дітей.

13. Смілянському районному управлінню  Головного управління Держпродспоживслужби  в Черкаській області здійснювати, згідно з вимогами  чинного законодавства, державний санітарний нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при підготовці до роботи, експлуатації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, якістю харчування дітей з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь
та інфекційних захворювань, а також епідемічних ускладнень.

14. Рекомендувати адміністрації дитячого оздоровчого табору «Тимурівець», відділу освіти райдержадміністрації забезпечити укомплектування закладів оздоровлення і відпочинку кваліфікованими кадрами вихователів, медичним персоналом, працівниками харчоблоків з досвідом роботи у дитячих закладах та належним рівнем гігієнічних знань.

15. Відділу освіти райдержадміністрації, рекомендувати комунальному закладу «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради, Смілянському районному управлінню  Головного управління Держпродспоживслужби  в Черкаській області провести навчальні семінари для власників, керівників закладів оздоровлення й відпочинку щодо забезпечення повноцінного безпечного відпочинку дітей, дотримання чинного законодавства у цих закладах та збереження життя і здоров’я дітей.

16. Відділу освіти райдержадміністрації, відділу організаційного забезпечення, внутрішньої політики та управління персоналом апарату райдержадміністрації, сектору у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкомам сільських рад висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії.

17. Виконавцям, зазначеним у розпорядженні, до 20 червня, 20 липня, 20 серпня 2018 року подавати сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації інформацію про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської молоді, до 20 вересня 2018 року - про підсумки проведених заходів.

Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації узагальнену інформацію про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей подавати управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації до 25 червня, 25  липня, 25 серпня, про підсумки його проведення - до 25 вересня 2018 року.

18. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  районної державної адміністрації Глізнецова С.В.  та сектор у справах сім'ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації.


Голова державної

адміністрації                                                                               О.Б.Беззубий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

15.06.2018        № 149

СКЛАД

районного  штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді влітку 2018 року

ГЛІЗНЕЦОВ

Сергій Володимирович

заступник голови  районної державної адміністрації, керівник  районного штабу

Горобець

Світлана Василівна

завідувач сектору  справах сім’ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації, заступник керівника  районного штабу


Мельник

Василь Миколайович

начальник  відділу освіти районної державної адміністрації, секретар районного штабу


Члени  районного  штабу:

Баранюк  Зоя   Георгіївна

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації


Бердник

Юрій Олександрович

начальник відділу з питань  цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації


Бондаренко Геня  Адольфівна

голова районної профспілкової організації працівників АПК (за згодою)


Вдовіченко Валентина Андріївна

методист районного відділу освіти райдержадміністрації


Заєць Юрій  Володимирович

начальник  Смілянського райвідділу Управління Державної Служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області  (за згодою)

Кацигін Богдан Костянтинович

директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


Крижанівський Віктор

Вікторович

начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Смілянського районного управління  Головного управління Держпродспоживслужби  в Черкаській області (за згодою)


Лісовий

В’ячеслав Анатолійович

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації


Нечипоренко

Алла Михайлівна

завідувач сектору культури райдержадміністрації


Проценко Тетяна Григорівна

головний лікар комунального закладу «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради (за згодою)


Рак Любов Іванівна

начальник фінансового управління райдержадміністрації

Шевченко Олександр Володимирович

начальник слідства Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області (за згодою)Керівник апарату

державної  адміністрації                                                         О.В.Пєчніков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної 

державної адміністрації

15.06.2018        № 149

Склад

конкурсної комісії з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку


Глізнецов

Сергій Волоимирович

заступник голови  районної державної адміністрації, голова конкурсної комісії

Горобець

Світлана Василівна

завідувач сектору  справах сім’ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації, заступник голови конкурсної комісії


Члени конкурсної комісії:


Кацигін

Богдан Костянтинович

директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


ЄВЗЮРА

Олександра Володимирівна

-

методист відділу освіти райдержадміністрації


МІНЕНКО

Наталія Олегівна

головний спеціаліст сектору культури  райдержадміністрації


Керівник апарату

державної  адміністрації                                                          О.В.Пєчніков<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 62