joomla template

Меню користувача

Документи

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

19.09.2018

 

                       № 251

 

Про внесення змін до розпорядження

районної державної адміністрації

від 26.05.2017  № 172

 

    Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 31.08.2018 № 233,  Інструкції з діловодства у  Смілянській районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням райдержадміністрації від 14.09.2018 № 248,

внести до  розпорядження районної державної адміністрації  від 26.05.2017  №172  «Про підготовку, оформлення розпоряджень районної державної адміністрації», зі змінами, внесеними розпорядженнями райдержадміністрації від 23.10.2017 № 360, від  03.04.2018 № 94, наступні зміни:

1. У преамбулі розпорядження слова «постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки  Крим, місцевих органах  виконавчої влади»  зі змінами,» замінити словами: «постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»,».

2. У додатку 1 до розпорядження  «Положення про порядок підготовки проектів розпоряджень районної державної адміністрації» абзац 1 пункту 4 Розділу VII. Заключні положення  викласти в такій редакції:

«4. Після набрання чинності розпорядження відділ документообігу і контролю  надсилає копії першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату, юридичному сектору, відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації  в паперовому вигляді або електронним зв'язком заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з покажчиком розсилки (додаток 8 до цього Положення).».

3. У додатку 2 до розпорядження  «Положення про структуру, виклад, зміст і оформлення розпоряджень районної державної адміністрації» викласти в новій редакції наступні пункти:

  1.  Пункт 5 Розділу II. Структура і виклад розпорядження:

«5. Текст розпорядження друкується на бланку за формою,  встановленою Інструкцією з діловодства в Смілянській районній державній адміністрації, затвердженою розпорядженням райдержадміністрації від 14.09.2018 № 248.

Для друкування текстів проектів розпоряджень за допомогою комп'ютерної техніки використовується гарнітура Тimes New Roman, розмір шрифта 12-14 друкарських пунктів. Текст друкується через 1 міжрядковий інтервал.

Під час друкування заголовків використовується напівжирний шрифт (прямий або курсив).

Складові частини реквізитів «Гриф затвердження», «Гриф погодження» відокремлюються один від одного через 1,5 міжрядкового інтервалу.

Розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» друкується на рівні останнього рядка назви посади.

Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) - 73 міліметри (28 друкованих знаків).

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Під час оформлення проектів розпоряджень слід дотримуватися таких відступів від межі лівого поля документа:

10 міліметрів - для абзаців у тексті;

100 - міліметрів - для реквізитів «Гриф затвердження»  та «Гриф обмеження доступу до документів»;

125 міліметрів - для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис».

Якщо в тексті проекту розпорядження міститься посилання на додатки або на документ, що став підставою для його видання, слова «Додаток» і «Підстава» друкуються від межі лівого поля, а текст до них - через 1 міжрядковий інтервал.

Під час оформлення проектів розпоряджень на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані.

Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова «сторінка» та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

Тексти розпоряджень друкуються на одному боці аркуша.».

2. Пункт 3 Розділу III. Структура і виклад додатків до розпорядження:

«3. На верхньому правому полі першого аркуша додатка ставиться гриф «Додаток (номер арабськими цифрами — за наявності кількох додатків) до розпорядження Смілянської районної державної адміністрації (дата – словесно-цифровим способом, номер – арабськими цифрами)» або «ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Смілянської районної державної адміністрації (дата – словесно-цифровим способом, номер – арабськими цифрами)».

Додатки до розпоряджень можуть мати гриф «ЗАТВЕРДЖЕНО» або гриф «Додаток» залежно від того, чи можуть матеріали, що додаються, використовуватись як самостійний документ, або бути невід'ємною частиною розпорядження. На додатках, що затверджуються розпорядчим документом (плани проведення заходів, роботи райдержадміністрації, програми (плани, графіки) проведення робіт, заходів, статути, положення, інструкції, правила, штатні розписи, звіти про основну діяльність, акти готовності об'єкта до експлуатації, списання інвентаризації, експертизи, вилучення справ для знищення, ліквідації установ, графіки проведення зустрічей,) проставляється гриф затвердження «ЗАТВЕРДЖЕНО».».

3. Пункт 6 Розділу III Структура і виклад додатків до розпорядження:

«6. Додатки оформляються на стандартних аркушах паперу. На другому і наступних аркушах додатка робиться відмітка: «Продовження додатка», «Продовження додатка 1».

У разі наявності кількох додатків, на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак «№» перед цифровим позначенням не ставиться.

Усі додатки до документів візуються працівником, який створив документ.

Додатки нормативно-правового   характеру  (положення, інструкції, правила, порядки тощо), що затверджуються розпорядчими документами, підписуються керівниками структурних підрозділів апарату та райдержадміністрації на лицьовому боці останнього аркуша додатка.».

4. Пункт 8 Розділу III Структура і виклад додатків до розпорядження:

«8. Додатки, що є невід'ємною частиною розпорядження, підписуються керівником структурного підрозділу, що є суб'єктом правової ініціативи, а у разі його відсутності – працівником, на якого покладено виконання його обов'язків.».

 

Перший заступник голови                                                        О.Пєчніков

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


06.09.2018

      

 № 239


Про забезпечення формування
місцевих бюджетів району
на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки», листа Міністерства фінансів України від     03 серпня 2018 року № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»,  з метою забезпечення формування проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та підготовки проекту рішення Смілянської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»:

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити отримання від відповідних органів Державної Фіскальної Служби розрахунків прогнозних обсягів дохідної частини бюджетів органів місцевого самоврядування та районного бюджету на 2019 рік, з урахуванням фактично отриманих у минулі роки надходжень до бюджетів, відповідно до затверджених методик та правил за окремими видами дохідних джерел з урахуванням змін податкового законодавства.

2. Забезпечити до 10 жовтня 2018 року подання фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

1) відділу освіти районної державної адміністрації – даних про облік дітей дошкільного віку, які проживають у населених пунктах району, прикріплених до діючих дошкільних закладів або тих, що планується відкрити;

2) відділу економіки та житлово- коммунального господарства районної державної адміністрації :

основних  прогнозних макроекономічних  показників розвитку району на 2019-2021 роки;

пропозицій та розрахунків щодо фінансування з районного та бюджетів органів місцевого самоврядування  заходів програми економічного та соціального розвитку, регіональної програми розвитку малого підприємництва на наступний рік;

прогнозного  обсягу помісячних  надходжень від відчуження майна спільної власності територіальних громад району на 2019 рік;

пропозицій щодо пріоритетних напрямів фінансової підтримки інвестиційних та інноваційних проектів 2019-2021 роки, розроблених разом з сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

прогнозного  обсягу помісячних надходжень до районного бюджету у 2019 році податку на прибуток підприємств комунальної власності в розрізі підприємств, установ і організацій, які, згідно з рішенням районної ради, визначені спільною власністю територіальних громад району.

3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання бюджетних запитів на 2019 рік:

1) подати фінансовому управлінню райдержадміністрації в установлені ним терміни:

потребу в коштах на утримання підпорядкованих установ і проведення заходів за кодами функціональної та економічної класифікації за загальним фондом районного бюджету;

прогнозні обсяги власних надходжень бюджетних установ за кодами доходів бюджетної класифікації;

2) під час складання бюджетних запитів на 2019 рік:

забезпечити оптимізацію витрат розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного розпорядника;

не допускати включення до проектів місцевих бюджетів на 2019 рік видатків, повноваження для проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними нормативно-правовими актами;

провести оптимізацію кількості місцевих програм, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання тільки тих із них, які забезпечують здійснення основних функцій і завдань та мають нормативно-правове підґрунтя;

обґрунтувати доцільність продовження періоду виконання бюджетних  програм та потребу у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності   за окремими критеріями;

забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв.

3) відповідно до пункту 4 статті 21 Бюджетного кодексу України для складання прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подати до 08 листопада 2018 року фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

індикативні прогнозні показники видатків та кредитування районного бюджету за галузевим призначенням на 2020 та 2021 роки;

пріоритети розвитку відповідної галузі;

заходи, які передбачається здійснити у 2020 та 2021 роках;

основні результати, яких планується досягти.

4.Виконавчим комітетам  сільських рад:

1) забезпечити формування місцевих бюджетів на 2019 рік;

2) організувати роботу з оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів, у тому числі оптимального зменшення непершочергових видатків;

3) здійснити заходи щодо приведення штатної чисельності працівників бюджетної сфери у відповідність із фінансовими ресурсами місцевих бюджетів;

4) упорядкувати структуру та назви бюджетних програм, не допускати  планування у проектах місцевих бюджетів на 2019 рік бюджетних програм, назви яких не визначають конкретного цільового спрямування, не мають нормативно-правового підґрунтя;

5) на виконання статті 93 Бюджетного кодексу України до 01 жовтня  поточного року укласти угоди про передачу коштів між місцевими бюджетами   на здійснення видатків місцевих бюджетів, про що повідомити фінансове управління районної державної адміністрації.

5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету, виконавчим комітетам  сільських рад у разі виникнення необхідності та керуючись цим розпорядженням своєчасно подавати фінансовому управлінню районної державної адміністрації додаткову інформацію для проведення ґрунтовних розрахунків бюджетів усіх рівнів на 2019 – 2021 роки.

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити складання проекту районного бюджету на 2019 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до вимог цього розпорядження та подати його на розгляд та схвалення районній державній адміністрації.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на фінансове управління районної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови

державної адміністрації                                                           О.В. Пєчніков


Понеділок, 17 вересня 2018, 14:06

Розпорядження від 14.09.2018 № 246

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

14.09.2018

 

№ 246

Про затвердження детального плану території

земельної ділянки вздовж вулиці Гагаріна

в адміністративних межах Макіївської  сільської

ради Смілянського району Черкаської області

під розміщення птахоферми вирощування курчат-

бройлерів (за межами населеного пункту с. Макіївка)

 

 

Відповідно до  статей 13, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  пункту 8 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 4.12 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від         16 листопада 2011 року № 290, враховуючи матеріали пропозицій за результатами громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час обговорення детального плану території земельної ділянки  вздовж вулиці Гагаріна  в адміністративних межах Макіївської сільської ради Смілянського району  Черкаської області під розміщення птахоферми вирощування курчат-бройлерів (за межами населеного  пункту с. Макіївка) від 11.06.2018,  надані Макіївською сільською радою:

 

  1. Затвердити детальний план території земельної ділянки вздовж вулиці Гагаріна  в адміністративних межах Макіївської сільської ради Смілянського району Черкаської  області під розміщення птахоферми вирощування курчат-бройлерів (за межами населеного пункту  с. Макіївка).
  2. Детальний план території, зазначений в пункті 1 цього розпорядження, зберігати у секторі містобудування та архітектури  районної державної адміністрації з метою використання при веденні містобудівного кадастру.
  3. Відділу організаційної роботи, внутрішньої політики  та управління персоналом апарату райдержадміністрації  забезпечити оприлюднення детального плану території та цього розпорядження районної адміністрації протягом 10 днів з дня його затвердження.

 4.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою  та покладаю на  сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації.

 

Перший заступник голови

державної адміністрації                                                                               О.В. Пєчніков

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.09.2018                                                                                                                                                                      № 238


Про уточнення найменування об’єкта

з урахуванням його цільового призначення


Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» із змінами та доповненнями, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», листа комунального некомерційного підприємства «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської області від 05.09.2018      № 21/03-25, з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Здійснити редакційні уточнення в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» в частині найменування об’єкта з урахуванням його цільового призначення, зокрема:

20) у розділі «Черкаська область»:

у позиції «23313200000 Смілянський район” у графі «Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова «Придбання спеціалізованого автомобіля з ношами для транспортування хворих для комунального закладу “Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради» замінити словами «Придбання легкового автомобіля (спеціалізований санітарний автомобіль)  для комунального некомерційного закладу «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської області».

2. Погодити редакційні уточнення, викладені в цьому розпорядженні,  найменування об’єкта з урахуванням його цільового призначення з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету і фінансів з наступним затвердженням на черговій сесії районної ради.

3. Розпорядження набирає чинності з моменту схвалення постійною комісією районної ради з питань планування бюджету і фінансів.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Глізнецова С.В., фінансове управління районної державної адміністрації та  комунальне некомерційне підприємство «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської районної ради Черкаської області.


Перший заступник голови

державної адміністрації                                                                 О.В.Пєчніков


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 74